Petroleums- og energijuridisk klubb: Grunnlovens rammer for overføring av myndighet til EU-energibyrået ACER

Foredragsholdere: professor Tarjei Bekkedal, Senter for europarett og professor Henrik Bjørnebye, avdelingsleder ved Avdeling for petroleums- og energirett, Nordisk institutt for sjørett

I begynnelsen av februar skal Stortinget behandle spørsmålet om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs tredje energimarkedspakke og nødvendige endringer i norsk energilovgivning.

Professor Tarjei Bekkedal konkluderer (foto: UiO/NIFS, Camilla Arnøy) 

Norges forhold til EU-energibyrået ACER har fått særlig oppmerksomhet i den offentlige debatten. ACER består av representanter fra energiregulatorene i alle EU-land, men den norske regulatoren vil som representant fra et EFTA-land ikke få stemmerett i organet.  ACER har en viss adgang til å fatte vedtak i saker hvor nasjonale regulatorer ikke kommer til enighet.

Dette reiser spørsmål ved hvilke krav Grunnloven stiller til Stortingets behandling av myndighetsoverføring til et overnasjonalt organ. Foredragsholderne vil også se nærmere på innholdet av de EU/EØS-reglene ACER og andre håndhevingsorganer skal anvende når de treffer beslutninger, og diskutere om utviklingen i disse reglene kan ha forfatningsrettslige konsekvenser.
 

Emneord: EU, EØS, Grunnloven
Publisert 17. jan. 2018 11:27 - Sist endret 14. feb. 2020 10:37