Om forskinga

Forskinga ved Nordisk institutt for sjørett er knytt til fem hovedområde: 

•  Rettslege rammer for skipsfarts-, offshore og energisektorane •  Kontraktar i skipsfarts-, offshore-, og energisektoren •  Tryggleik og ansvar innanfor skipsfarts-, energi- og offshoresektoren •  Energimarknadsrett •  Energi, offshore, skipsfart og miljø •  Infrastruktur i transportsektoren

Som nordisk institutt, har NIFS ei formell oppgåve i å fremja forsking innan desse områda innanfor alle dei fem nordiske landa.

Områda vil analyserast i lys av mellom anna

  • utviklinga i nasjonale, nordiske og internasjonale regler og avtaler innanfor desse områda
  • utviklinga i organiseringa av skipsfarts-, petroleum- og energisektoren
  • eksisterande og ny alminnelege formuerett, forvaltningsrett, EU-rett og folkerett
  • miljøomsyn og utviklinga i miljøretten

NIFS er óg vertsinstitutt for forskargruppene Naturressursrett og Folkerett og internasjonal styring

Publisering

Mykje av forskinga vert publisert i vår skriftserie MarIus, i bokutgivelsar eller internasjonale publikasjonar. I skriftserien inngår òg Instituttet si årbok SIMPLY – The Scandinavian Institute’s Maritime and Petroleum Law Yearbook.

Publisert 2. okt. 2012 13:51 - Sist endret 16. mai 2019 11:06