English version of this page

Avdeling for energi- og ressursrett

Avdeling for energi- og ressursrett har som hovedmål å drive rettsvitenskapelig forskning knyttet til utnytting og bruk av naturressurser.

Vi konsentrerer oss særlig om energiressurser, men arbeidet omfatter også andre ressurser som fisk og mineraler.

Juridiske rammevilkår for forvaltning av naturressurser

Et grunnleggende spørsmål for avdelingens forskningsstrategi er hvordan juridiske rammevilkår kan legge til rette for best mulig forvaltning av naturressurser. Klimahensynet står i dag sentralt i energiforvaltningen, hvor FN-målet om å begrense global oppvarming til 1,5 eller 2 grader celsius krever hurtig og fundamental energiomlegging. Veltilpassede juridiske virkemidler er avgjørende for å fremme tiltak som energisparing, elektrifisering, omlegging til fornybare energikilder og karbonfangst og -lagring. Samtidig må omleggingen også ivareta andre sentrale samfunnsinteresser som lokale miljøhensyn, forsyningssikkerhet, forbrukerbeskyttelse, samfunnsøkonomi, konkurransekraft og forutsigbarhet for markedsaktørene.

Avdelingens forskning - fem hovedområder

Avdelingens forskning innen energi- og ressursrett omfatter i dag de fem hovedområdene konsesjonsrett, energi- og klimarett, kontraktsrett (særlig tilvirkningskontrakter), energimarkedsrett og internasjonal investeringsrett.

Bildet kan inneholde: vindturbin, vind farm, vindmølle, himmel, vind. Bildet kan inneholde: turkis, aqua, jord, kloden, verden. Bildet kan inneholde: kjøretøy, oljerigg, hodeplagg, sjøarkitektur.

I konsesjonsrett analyserer vi bruken av konsesjonssystemer som ressursforvaltningsverktøy. Forskere ved avdelingen har arbeidet med konsesjonsrettslige spørsmål i petroleums- og kraftsektoren i snart 40 år, og har de senere årene også utvidet arbeidet til å omfatte fiskeri og havbruk. Vi fokuserer særlig på utfordringene ved tildeling av konsesjon til prosjekter som kan føre til store naturinngrep og ha stor nytteverdi for samfunnet, samtidig som de krever betydelige investeringer fra konsesjonærens side.

Innen energi- og klimarett behandler vi de sentrale juridiske spørsmålene som oppstår ved gjennomføring av klimamål og tilrettelegging for ny teknologi gjennom sektorbaserte virkemidler. Et viktig forskningsområde er de juridiske rammevilkårene for karbonfangst- og lagring og mulighet for økt bruk av hydrogen, hvor vi er involvert i flere tverrfaglige prosjekter.

Større utbyggingsprosjekter innenfor energi- og ressurssektorene krever inngåelse av en rekke spesialiserte leveranse- og tjenestekontrakter, herunder komplekse tilvirkningskontrakter.   Fabrikasjonskontrakter og andre maritime offshorekontrakter i petroleumsvirksomheten har tradisjonelt vært et viktig forskningsområde ved avdelingen. Denne forskningen har overføringsverdi både til landentreprise og tilvirkningskontrakter for nye teknologier som havvind.

Energimarkedsrett omhandler rettsreglene for tilknytning til og drift av kraftsystemet og regulering av markedet for omsetning av energi (ofte også omtalt som markedsdesign). Rettsområdet omfatter både kraftmarkedet og gassmarkedet, hvor kraftmarkedsrett i dag utgjør hovedtemaet i avdelingens arbeid. Gassmarkedsrett inngår som en del av vår forskning på hydrogen og CCUS. Området er gjenstand for utførlig EU- og EØS-rettslig regulering, som dermed også står sentralt i vår forskning.

Internasjonal investeringsrett omhandler forholdet mellom investorer og vertsstat i internasjonal rett. Fagområdet er ikke begrenset til energi- og ressurssektorene, men ettersom aktiviteten i slike sektorer ofte er kjennetegnet av større, internasjonale investeringer er det et område av særlig betydning for vårt forskningsfelt.

Kontakt

Ivar Alvik, professor

Catherine Banet, førsteamanuensis, avdelingsleder

Heidi Sydnes Egeland, stipendiat

Ane Sydnes Egeland, stipendiat

Josefin Natalie Engström, stipendiat

Katrine Broch Hauge, førsteamanuensis

Knut Kaasen, professor

Ola Mestad, professor

Julius Rumpf, stipendiat
 

Av Henrik Bjørnebye
Publisert 30. okt. 2009 10:03 - Sist endret 5. jan. 2022 16:19