Konsesjonsrett

I konsesjonsrett analyserer vi bruken av konsesjonssystemer som ressursforvaltningsverktøy. Forskere ved avdelingen har arbeidet med konsesjonsrettslige spørsmål i petroleums- og kraftsektoren i snart 40 år, og har de senere årene også utvidet arbeidet til å omfatte fiskeri og havbruk. Vi fokuserer særlig på utfordringene ved tildeling av konsesjon til prosjekter som kan føre til store naturinngrep og ha stor nytteverdi for samfunnet, samtidig som de krever betydelige investeringer fra konsesjonærens side.

Bildet kan inneholde: vannforsyning, kropp av vann, vann, demning, bølge.

Colourbox: kraftforsyning

Mange former for aktiviteter og virksomhet forutsetter tillatelse fra myndighetene. En vanlig reguleringsteknikk er at en virksomhet eller aktivitet omfattes av et generelt forbud, som myndighetene kan dispensere fra gjennom individuelle tillatelser. Noen slike tillatelser, særlig de som danner det rettslige grunnlaget for en vedvarende, bestemt virksomhet med økonomisk formål, omtales ofte som konsesjoner, og de særlige rettsregler og rettsspørsmål som knytter seg til slike tillatelser kan vi med en fellesbetegnelse omtale som konsesjonsrett. Konsesjonsretten preges av at konsesjoner både utgjør et regulatorisk verktøy som benyttes for å fremme bestemte offentlige formål, og et grunnlag for private virksomheter som ofte vil ha gjort omfattende investeringer i tillit til konsesjonen. Spenningen mellom myndighetenes reguleringsfrihet og private rettigheter er derfor et sentralt tema i konsesjonsretten.

Konsesjoner og konsesjonsregulering finner vi på en rekke områder, men virksomheter knyttet til utnytting av naturressurser står i en særstilling, både fordi de har stor økonomisk betydning og omfattende konsekvenser for natur og miljø, og fordi de fleste former for utnyttelse av naturressurser av et visst omfang krever konsesjon. Et særlig hensyn i denne forbindelse er at naturressurser ikke er goder eller verdier som er menneskeskapt, men som har egenskaper fra naturens side som gir dem økonomisk verdi. En rimelig betraktning er dermed at ressursene i en viss forstand også tilhører fellesskapet.

Ansatte ved avdelingen har drevet rettsvitenskapelig forskning på konsesjonssystemer i mange tiår, med hovedvekt på konsesjonssystemene i petroleumssektoren og vassdrags- og energisektoren. For tiden arbeider Ivar Alvik og Henrik Bjørnebye med et bokprosjekt om konsesjonsrett med særlig fokus på reguleringen innen energi-, petroleums-, havbruks- og fiskerisektorene.  En tanke med prosjektet er at en bok i konsesjonsrett også på sikt kan danne grunnlag for et eget valgemne for master i rettsvitenskap.

Kontakt

Henrik Bjørnebye, professor, avdelingsleder

Ivar Alvik, professor

Katrine Broch Hauge, førsteamanuensis

Knut Kaasen, professor

Ola Mestad, professor

Emneord: Konsesjoner, Regulering, Kraftmarkedet, Kraftforsyning, Fiskeri, Havbruk, Energirett, Energi Av Henrik Bjørnebye, Ivar Alvik
Publisert 1. sep. 2020 16:28 - Sist endret 18. des. 2020 13:14