English version of this page

Förnybar energilag mot bakgrund av internationell mångfald

Daniel Arnesson undersöker i sitt doktorandprojekt utvecklingen av marknader för förnybar energi certifikat (REC) i Sydafrika, Indien och Europa med fokus på genomförandet av dessa marknader i Sverige och Norge (känd som garantier för ursprungs- och elcertifikatmarknader i två nordiska länder).

Om prosjektet

Forskningsprojektet är ett treårigt projekt, från september 2014 till augusti 2017. Projektet fokuserar på marknader för energiintyg på grund av sin flexibilitet. Et energisertifikatmarked kan möjliggöra internationell handel och främjande förnyelsebar energi i områden utan elnät, som till exempel vid uppbyggnad av solpaneler enligt bilden ovan. Detta är möjligt tack vare att elcertifikat är handelsvara som kan handlas separat från den fysiska elektriciteten. 

Mål

Huvudsyftet med forskningen är att förstå möjligheterna och utmaningarna på marknaden för energiintyg för internationellt samarbete. Detta görs genom att undersöka empiriska data i Sverige, Norge och Indien. Dessutom kommer det internationella sammanhang som dessa marknader har utvecklat att undersökas.

Teoretiskt ramverk

Överföringen av rättsliga och kvasirättsliga koncept, så som energicertifikatmodeller, mellan olika länder och regioner har varit föremål för stor debatt. Likheter mellan jurisdiktioner påvisar klart att det är en vanligt förekommande process men olikheter tyder också på att överföringen av lagar inte kan förstås i isolation av kontextuella omständigheter. Gunther Teubner utvecklade sin teori om 'legal irritants' för att förklara hur denna process är beroende av lagars 'binding arrangement' till andra lagar och element i samhället. Detta forskningsprojekt strävar efter att utveckla denna förståelse av lagen genom att koppla den till förståelsen av innovationer och processer som dynamiska aktörsnätverk ('actor-networks').

Metod

Actor-network-teori (ANT) ses ofta som en metod snarare än en teori. Oavsett styrkorna i dessa påståenden verkar det som om ANT förser med vad Bruno Latour kallar en verktygssats ('tool-kit') för att undersöka och jämföra mottagligheten och utvecklingen av energicertifikatmodeller i Sydafrika och Indien. Det möjliggör för en interdisciplinär forskningsmetod som kan anpassas till de socio-tekniska metoder som används av aktörerna i certifikatmarknaderna. Den går bortom rättsdogmatik genom att erkänna vikten av kontextuella förhållanden samtidigt som ANT undviker att göra antaganden om dessa förhållanden. Metoden undviker därmed problematiken med att definiera kontexten innan den har undersökts och föreskriver istället mänskliga och icke-mänskliga aktörer i aktörsnätverket denna uppgift. Genom att observera och analysera dessa aktörer kan kontexten kartläggas.

Denna tävrvetenskapliga metod följer aktörerna i det dynamiska aktörsnätverket som utgör energicertifikatmarknaderna i Indien och Sydafrika. För att spåra kopplingar mellan energicertifikat och andra aktörer anpassas forskningsmetoden till de processer som används av aktörerna vid interaction med varandra, genom bland annat analys av document och lagar, studie av handel genom certifikatregister, deltagande observationer och intervjuer.

Finansiering

Projektet får finansiering från det tvärvetenskapliga satsningen UiO Energi.

Samarbeide

Projektet samarbetar med dessa aktörer:

zaRECs, Sør-Afrika

Energy Research Center (ERC), University of Cape Town, Sør-Afrika

Centre for Environment and Climate Change, Jindal Global Law School, NCR of Delhi, India

RECS International, Arnheim, the Netherlands

 

 

Emneord: Energirett, komparativ rett, rettssosiologi, utviklingsrett, fornybar energi, energi, bærekraftig utvikling, utvikling, miljø og klima
Publisert 20. okt. 2016 13:20 - Sist endret 5. jan. 2022 16:38

Kontakt

Stipendiat Daniel Arnesson

Vägledare:

Professor Inger-Johanne Sand (huvudvägledare)

Co-supervisor Professor Henrik Bjørnebye (bivägledare)