English version of this page

Europa i endring (avsluttet)

Prosjektet tar for seg forholdet mellom små stater og EU i en tid preget av endringer og kriser.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Om prosjektet

EU og Europa er utfordret av ulike former for endringer eller kriser – et globalt maktskifte, økonomiske kriser, sikkerhetspolitiske kriser i naboregionene - og nå også en flyktningkrise.

Hvilken betydning har EU for små stater i en tid preget av europeiske endringer og globale skifter? Blir unionen viktigere eller mer utdatert?

Som en del av EUNOR-prosjektet utforsker vi hvordan små stater balanserer mellom selvstendighet og integrasjon i den nye europeiske og globale situasjonen. Hovedoppmerksomheten er rettet mot Norge – og hvordan landet, som en liten stat, reagerer på endringene. På mange områder er Norges forhold til EU ikke ulikt medlemsstatenes forhold til unionen, men fra et formelt ståsted har Norge både mindre innflytelse og flere «exit-muligheter». Dette gjør at det er viktig å utforske handlingsrommet på policy-områder som er av strategisk og økonomisk betydning.

Mål

I dette prosjektet undersøker vi i hvilken grad små staters endrede rolle også påvirker deres handlingsrom i forhold til ulike utviklingstrekk i EU. Vår generelle oppfatning er at balansen mellom selvstendighet og integrasjon vil variere over tid, policy-felt, problemområder og institusjonelle forhold, og at analysen av den derfor forutsetter en komparativ og sektorbasert tilnærming.

Bakgrunn

EUNOR er et tverrfaglig samarbeid og involverer økonomer, jurister og statsvitere. Programmet samarbeider med sterke internasjonale og norske fagmiljøer.

Programmet startet opp i 2015 og avsluttes i 2018. Senter for europarett har et nært samarbeid med Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) om prosjektet Europa i endring.

Finansiering

Prosjektet er finansiert under NFRs program EUROPA.

Resultater

Forskningen er basert på empiri og teori. Det vil bli produsert en rekke med artikler som vil bli publisert i anerkjente fora.

 

 

Emneord: Europarett, EØS-rett
Publisert 12. jan. 2017 10:33 - Sist endret 16. juli 2020 16:40

Kontakt

Professor Finn Arnesen

Senter for europarett