Forsikring av skipsfart og offshoreaktivitet i Arktis

Formålet med prosjektet er å øke kunnskap om forsikringsmessige utfordringer og muligheter knyttet til skipsfart- og offshore aktiviteter i Arktis.

Med forsikring av skipsfart og offshoreaktivitet menes forsikring av enhver interesse knyttet til slik aktivitet, dvs. mot skade på/tap av eiendom, avbrudd/inntektstap, og erstatningsansvar overfor tredjemann. Med «Arktis» eller nordområdene menes hele det sirkumpolare Arktis, inkludert Barentsregionen og Barentshavet.

Om prosjektet

Prosjektets problemstillinger faller naturlig i tre deler, hvorav særlig de to første er egnet for kartlegging gjennom et seminar med prosjektets samarbeidspartnere.

  • Risikoanalyse for å kartlegge forsikringsbehovet i nordområdene.
  • Analyse av eksisterende forsikringstilbud i forhold til det behovet som er avdekket.
  • Vurdering av hvilke klausulmodeller som er mest hensiktsmessig, og eventuelt utvikle nye modeller for å løse de problemer forsikring i nordområdene reiser.

Resultater

Analysen av eksisterende forsikringstilbud og behovene skal i neste omgang tjene som utgangspunkt dels for et forskningsprosjekt om forsikring av skipsfarts- og offshore aktiviteter i Arktis, dels som grunnlag for utvikling av standardiserte forsikringsvilkår som kan brukes for aktiviteter i dette farvannet. Et helt konkret mål er at man ved hjelp av informasjonen fra seminaret skal kunne utarbeide vilkår for forsikring av skip og mobile offshore enheter under transport i Arktiske områder i forbindelse med revisjonen av Nordisk Sjøforsikringsplan, 2013 (NP), som er det rettslige grunnlaget for forsikring av skip mot skade/tap og inntektstap i nordiske sjøforsikringsselskaper.

Bakgrunn

Det er økende aktivitet av norsk skipsfart og utvinning av olje og gass i nordområdene. Hoveddelen av det norske sjøarealet ligger i nordområdene, som er rike på naturressurser som olje, gass, mineraler og fisk. I disse områdene fører globale klimaendringer til økende issmelting. I 2012 nådde issmeltingen et rekordnivå og isutbredelsen ligger i dag under de rekordlave målingene fra 2007. Konsekvensen er at tidligere isfylte farvann i Polhavet og omkringliggende havområder gradvis blir mer tilgjengelige for internasjonal skipstrafikk. Etter delelinjen i Barentshavet mellom Russland og Norge er det også åpnet for utvinning av olje og gass i disse områdene.

Det er derfor et stort potensial for aktiviteter i nordområdene. Det antas at 22 prosent av verdens uoppdagede petroleumsressurser finnes nord for Polarsirkelen, herunder i den norske delen av Barentshavet. Ser man dette i sammenheng med Regjeringens satsningsområder i nord og delelinjeavtalen med Russland forventes det mer petroleumsrelaterte offshoreaktiviteter i nord. Dette vil også føre til maritim aktivitet med destinasjonstransport med frakt av varer og tjenester inn til arktiske destinasjoner og naturressurser. Issmeltingen vil dessuten føre til at det åpner seg tre nye potensielle sjøruter for internasjonal skipsfart gjennom Arktis; Nordøstpassasjen; Nordvestpassasjen og Transpolar rute.

Finansiering

Finansmarkedsfondet har bevilget i underkant av 100 000 kr til gjennomføre seminaret og bearbeiding av resultatene for publisering og presentasjoner. Dette vil danne grunnlag for søknad om et postdoktor-prosjekt.

Samarbeid

Seminaret den 15. april 2015 ble arrangert i samarbeid med Norges rederiforbund og CEFOR:

Norges Rederiforbund er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for over 160 norsktilknyttede bedrifter inne skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet.

CEFOR (opprinnelig Sjøassurandørenes Centralforening) representerer sjøforsikringsselskaper i de nordiske landene. Foreningens arbeider for å fremme nordisk sjøforsikring og utviklingen av denne.

Andre samarbeidsparter er:

Norwegian Hull Club (Gjensidig Assuranseforening) er en sjøassuranseforening og har som formål å drive direkte gjensidig skadeforsikringsvirksomhet innen bransjen sjø- og transportforsikring, gjenforsikringsvirksomhet samt virksomhet som naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet

Den Norske Krigsforsikring for Skib, Gjensidig Forening (forkortet DNK) er en norsk gjensidig skipsassuranforening i Oslo, eid av den norske rederinæringen i fellesskap. DNK assurerer norske skip og borerigger for krigsrisiko over hele verden, og har dessuten beredskapsoppgaver for skipsfarten. På dette feltet er foreningen blant de største i verden.

Assuranceforeningen Skuld er et internasjonalt gjensidig sjøforsikringsselskap basert i Oslo, Norge, som spesialiserer seg på rederansvar.

Assuranceforeningen Gard er et internasjonalt gjensidig sjøforsikringsselskap. Selskapet baserer seg på rederansvar.

 

 

Emneord: Forsikringsrett, Shipping, internasjonal kontraktsrett
Publisert 20. apr. 2015 10:12 - Sist endret 26. mai 2017 16:17

Kontakt

Kaja de Vibe Malling