English version of this page

Rammevilkår og regelverk i havbruksnæringen

Nordisk institutt for sjørett går sammen med universitetene i Tromsø og Bergen i et forskningsprosjekt som skal forske på forskjellige temaer innen havbruksrett.

Oppdrettsanlegg
Foto: Cermac "Sloppegrunn tett på"

Om prosjektet

Havbruksnæringen er et sentralt element i regjeringens havstrategi, men samtidig fremstår deler av regelverket i havbruksnæringen som uklart og fragmentert. Det er derfor i høy grad behov for en uavhengig gjennomgang og analyse av regelverket, både for å fastslå hva som anses som gjeldende rett på området og for å komme med innspill og forslag til hvordan deler av området kan reguleres på en bedre og mer hensiktsmessig måte. Til nå har forskningen på området vært sporadisk og det finnes ikke noe tungt forskningsmiljø til tross for næringens viktighet.

Forskningen vil knytte seg til to hovedlinjer i næringen. Den ene gjelder oppstart og vekst og analyserer konsesjons- og tillatelsessystemet vi har i dag. Den andre gjelder driften av virksomheten og analyserer nærmere de driftsreguleringer vi finner for matfiskproduksjon i sjø.

I tilknytning til dette finnes også en del tverrgående spørsmål som håndheving av regelverket og organiseringen på myndighetssiden. For visse deler av forskningen vil det være viktig å sammenligne med regulering og praksis i andre viktige havbruksland.

Mål

Hovedmålet med prosjektet er å forske på den rettslige regulering av havbruksnæringen for både å gi noen dyptpløyende analyser, en rekke mindre studier av ulike sider ved regelverket og en sammenfattende lærebok i havbruksrett. Det er også et  mål å etablere et permanent norsk forskningsmiljø på området, i nært samarbeid med næringen. 

Hovedleveransene fra prosjektet vil være to juridiske doktoravhandlinger (eventuelt en doktoravhandling og en post.dok.-avhandling), en rekke (minst ti) publiserte masteroppgaver, en lærebok i havbruksrett og flere tidsskriftsartikler.

Prosjektet vil gå over en fireårsperiode, fra 2018-2021.

Finansiering

Prosjektet er tildelt nærmere 15 millioner kroner og finansieres av Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF).

Samarbeid

Havbruksrettsprosjektet er et samarbeid mellom universitetene i Tromsø, Bergen og Oslo. 

Det er opprettet en referansegruppe med deltakere fra næringen, myndigheter og andre relevante fagpersoner.


Relaterte prosjekter

Tools for Assessment and Planning of Aquaculture Sustainability (TAPAS), ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Skrive masteroppgave?

Vi vil etter hvert legge ut en liste over aktuelle temaer i havbruksrett. Er du interessert i å skrive masteroppgaven innen havbruksrett, ta kontakt med Ola Mestad eller Hans Jacob Bull.

 


 

Emneord: Havbruk, rammevilkår, Fiskeri, Forvaltning
Publisert 27. sep. 2018 14:43 - Sist endret 18. feb. 2021 16:51

Kontakt

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Professor Ola Mestad

Administrativt ansvarlig: Louis Boumans