English version of this page

Rammevilkår og regelverk i havbruksnæringen

Havbruksrett: Rammevilkår og regelverk i havbruksnæringen

Gjennom havbruksrettsprosjektet har Nordisk institutt for sjørett i flere år drevet målrettet forskning på forskjellige temaer innen havbruksrett. Prosjektet er et samarbeid med universitetene i Tromsø og Bergen.

Fiskeoppdretts-anlegg, merder

Bildet viser oppdrettsanlegget Sloppegrunn Langfjorden i Loppa kommune, Finnmark (Foto: Cermaq)

Prosjektets begynnelse

Forskningsprosjektet Rammevilkår og regelverk i havbruksnæringen utgjør en del av Nordisk institutt for sjøretts forskningssatsing i fiskeri- og havbruksrett. Denne satsingen startet opp høsten 2016 ved ansettelse av to vitenskapelige assistenter som leverte 60-poengs masteravhandlinger.

I starten av 2017 ble det avholdt et oppstartsseminar med mer enn 70 deltakere fra myndigheter, næringen, advokatstanden og akademia. Oppstartsseminaret besto både av fiskerirettslige og havbruksrettslige emner, og var en markering utad av at NIFS i enda større grad ville satse på fisk i tiden fremover. I forlengelsen av det ble havbruksprosjektet formulert.

Om prosjektet

Ved oppstart av prosjektet ble formålet med prosjektet beskrevet slik:

Havbruksnæringen er et sentralt element i regjeringens havstrategi, men samtidig fremstår deler av regelverket i havbruksnæringen som uklart og fragmentert. Det er derfor behov for en uavhengig gjennomgang og analyse av regelverket, både for å fastslå hva som anses som gjeldende rett på området og for å komme med innspill og forslag til hvordan deler av området kan reguleres på en bedre og mer hensiktsmessig måte. Til nå har forskningen på området vært sporadisk og det finnes ikke noe tungt forskningsmiljø til tross for næringens viktighet.

Forskningen vil knytte seg til to hovedlinjer i næringen. Den ene gjelder oppstart og vekst og analyserer konsesjons- og tillatelsessystemet vi har i dag. Den andre gjelder driften av virksomheten og analyserer nærmere de driftsreguleringer vi finner for matfiskproduksjon i sjø.

I tilknytning til dette finnes også en del tverrgående spørsmål som håndheving av regelverket og organiseringen på myndighetssiden. For visse deler av forskningen vil det være viktig å sammenligne med regulering og praksis i andre viktige havbruksland.

Mål

Hovedmålet med prosjektet er å forske på den rettslige regulering av havbruksnæringen for både å gi noen dyptpløyende analyser, en rekke mindre studier av ulike sider ved regelverket og en sammenfattende lærebok i havbruksrett. Det er også et mål å etablere et permanent norsk forskningsmiljø på området, i nært samarbeid med næringen. Prosjektet vil resultere i to juridiske doktoravhandlinger, minst ti publiserte masteroppgaver, en lærebok i havbruksrett og flere tidsskriftsartikler.

Prosjektet ble tidlig i 2021 utvidet med en særskilt utredning av organisatoriske spørsmål knyttet til fremtidens forvaltning av næringen.

Finansiering

Prosjektet ble opprinnelig tildelt nærmere 15 millioner kroner fra Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF) for perioden 2019–2022. I forbindelse med utvidelser av prosjektet, er det i ettertid tilkommet ytterliggere finansiering.

Et samarbeid mellom øst, vest og nord

Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo er hovedsete for havbruksprosjektet, og det overordnede ledelsesansvaret er lagt til instituttleder Ola Mestad. Selv om hovedtyngden av det vitenskapelige og administrative arbeidet skjer ved Universitetet i Oslo, er prosjektet et samarbeid med universitetene i Bergen og Tromsø. Rekrutteringen av vitenskapelige assistenter, og skriving av masteroppgaver knyttet til prosjektet, har således skjedd både i øst, vest og nord. Ved Universitetet i Tromsø er prosjektet ledet av Irene Dahl, mens Ernst Nordtveit er leder av prosjektet ved Universitetet i Bergen.

At havbruksprosjektet er et samarbeid mellom universitetene har ikke bare økt kvaliteten på havbruksforskningen spesielt, men også bidratt til økt faglig og sosial interaksjon mellom de vitenskapelig ansatte i Oslo, Bergen og Tromsø generelt. Tilknytningen til universitetene i Bergen og Tromsø har dessuten gjort veien til næringen kortere.

Utvidelse av havbruksprosjektet: Utredning om fremtidens organisering av havbruksnæringen

Prosjektet ble tidlig i 2021, gjennom ytterligere finansiering fra FHF, utvidet med en særskilt utredning av organisatoriske spørsmål knyttet til fremtidens forvaltning av næringen. I arbeidet med utredningen er det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av professor Ola Mestad, professor Ivar Alvik, førsteamanuensis Katrine Broch Hauge, doktorgradsstipendiat Annichen Kongsvik Sæteren og tidligere vitenskapelig assistent Mira Christine Marcussen. Utredningen føres i pennen av doktorgradsstipendiat Eirik Wold Sund, som har erfaring med lignende arbeid fra Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Utredningen vil sammenligne organiseringen av havbruksforvaltningen med organisering av andre tett forvaltede sektorer. Et sentralt element i utredningen vil være rollen Fiskeridirektoratet, fylkeskommunene, statsforvalterne, Mattilsynet, Kystverket og NVE, men også primærkommunene, har i havbruksforvaltningen. Et hovedspørsmål er om det bør etableres en særskilt statlig forvaltning for havbruksnæringen med det omfanget som næringen nå har fått, eller om det er ulike hensyn som tilsier at forvaltningen likevel bør skje i ulike organer med bredere forvaltningsområder, eller ved kombinasjoner av disse.

Utredningen skal leveres sommeren 2021.

Referansegruppe

Det er opprettet en referansegruppe som bidrar med viktige innspill, deltar på seminarer mv. Referansegruppen består av de tre konsortiedeltagerne i tillegg til deltakere fra næringen, myndigheter og andre relevante fagpersoner. Se i menyen til venstre for en fullstendig liste.

Arrangementer: Havbruksseminarer og havbruksrettsklubber

Som ledd i utviklingen av et havbruksrettsmiljø ved instituttet, har det blitt arrangert en rekke seminarer og havbruksrettsklubber, normalt åpne for alle med interesse for havbruksrett. Dette har sørget for at fagutviklingen på havbruksområdet har skjedd i et tett samarbeid med bransjeaktørene, inkludert myndighetssiden.

Instituttet har historisk hatt god erfaring med å formidle forskning tilbake til næringsmiljøene. For havbruksprosjektets vedkommende, har den praktiske erfaringsbredden blant deltagerne på seminarene ført til mange interessante faglige diskusjoner – og nyttige innspill til forskningen. Seminarene og havbruksrettsklubbene har også fungert som en mer uformell møteplass mellom næringsaktører, advokater og ansatte i forvaltningen og akademia.

Antall deltagere er 30–60 hver gang.

Et utvalg temaer fra tidligere og kommende seminarer, havbruksklubber og workshops:

Havbruksseminarer

 • Havbruksseminar. 25. mai 2021. «Fremtidens havbruksforvaltning» ved doktorgradsstipendiat Eirik Wold Sund og professor Ola Mestad.
 • Havbruksseminar. 27. mars 2019. «Havbruk og havinstallasjoner» ved Ola Mestad, med innslag fra Martin Bryde, Froukje Platjouw, Frode Henning Antonsen, Thor Falkanger, Hans Jacob Bull, Terje Hernes Pettersen, Inger Eithun og Eirik Wold Sund

Havbruksrettsklubber

 • Tidligere

 • Havbrukrettsklubb. 23. november 2021. «Brønnbåtkontrakter» ved doktorgradsstipendiat Eirik Wold Sund med bidrag fra personer fra næringen og advokatbransjen.
 • Havbrukrettsklubb. 21. september 2021. «Framtidens havbruksforvaltning » professor Ola Mestad og doktorgradsstipendiat Eirik Wold Sund.
 • Havbruksrettsklubb. 20. april 2021. «Samarbeid i havbruksnæringen» ved vitenskapelige assistenter Sigrid Østvik og Oskar Vegheim
 • Havbruksrettsklubb. 15. mars 2021. «Trafikklyssystemet som miljøreform» ved professor Ole Kristian Fauchald og advokat Grunde Bruland
 • Havbruksrettsklubb. 24. nov. 2020. «Sjømatnæringen, EØS og internasjonal handelsrett» ved Markus Laurantzon og Finn Arnesen
 • Havbruksrettsklubb. 4. feb. 2020. «Bransjeinitiativer om ansvarlig havforvaltning i havbrukssektoren» ved Nora Marie Ulltveit-Moe.
 • Havbruksrettsklubb: 26. nov. 2019. «Akvakultur på land: Tildeling av tillatelser, med særlig vekt på de miljømessige utfordringer» ved advokatfullmektig Senad Saric
 • Havbruksrettsklubb: 17. sept. 2019. «Konvertering av utviklingstillatelser» ved vitenskapelig assistent Kelly Solem-Young
 • Havbruksrettsklubb: 21. mai 2019. «Kan kommunen styre miljøpåverknader frå akvakulturnæringa?» ved førsteamanuensis Katrine Broch Hauge og professor Ingunn Myklebust
 • Havbruksrettsklubb: 12. feb. 2019. «Fra attåtnæring til industri» ved vitenskapelig assistent Mathias Røer Falch
 • Havbruksrettsklubb: 4. des. 2018. «Trafikklyssystemet, med særlig vekt på «rødt lys»-situasjonen» ved advokat Bjørn Sørgård og vitenskapelig assistent Håvard Berntzen
 • Havbruksrettsklubb: 16. okt. 2018. «Om grunnrente i havbruksnæringen» ved professor Ola Mestad, professor emeritus Erling Eide og advokat Liv Monica Stubholt

En oversikt over pågående prosjekter

For tiden skrives det to doktoravhandlinger ved UiO:

 • Eirik Wold Sund skriver doktorgradsavhandling om samspillet mellom den offentligrettslige reguleringslovgivningen og kontraktsvilkårene i havbruksnæringen.

 • Annichen Kongsvik Sæteren sitt prosjekt har et forvaltnings- og miljørettslig tilsnitt, og favner om bl.a. akvakulturloven, matloven, dyrevelferdsloven og forurensningsloven.

  Det er pt. også flere vitenskapelige assistenter som skriver masteroppgaver:

  Ved Universitetet i Oslo skriver Oskar Vegheim om avtaler om samdrift og samlokalisering. Sigrid Østvik skriver om biosikkerhetssamarbeid.

  Ved Universitetet i Bergen skriver Sigrid Hamre om proporsjonalitetsvurderinger ved omgjøring av akvakulturtillatelser av hensyn til miljøet. Per-Harald Hirsch skriver om adgangen til omgjøring av konsesjoner på grunnlag av miljøkrav etter vannrammedirektivet. Mathias Rasmussen skriver om forsvarlig saksbehandling ved vedtak om nedjustering av produksjonskapasitet.

 • Ved Universitetet i Tromsø skriver Daniel Hansen om rødt trafikklys i møte med Grunnloven § 97 og EMK P1-1.

  Publikasjoner

  Prosjektet har til nå ført til følgende publikasjoner:

 • Eikenæs, Nora. «Privat regulering av bærekraft i havbruksnæringen - Global selvforvaltning for globale markeder» i MarIus nr. 544 (2021).
 • Laurantzon, Markus Aurelius Beckstrøm. «Fra hav til bord – rettslige konsekvenser for norsk sjømatnæring ved bortfall av EØS-avtalen» i MarIus nr. 528 (2020).
 • Falch, Mathias Røer. «Styring av fiskeoppdrett gjennom forskrifter om tildeling og utvidelse av akvakulturtillatelser» i MarIus nr. 526 (2020).
 • Berntzen, Håvard. «Rødt trafikklys og nedjustering av akvakulturtillatelser.  En analyse av hjemmelsgrunnlaget for nedjustering av akvakulturtillatelser i medhold av trafikklyssystemet samt utvalgte erstatningsrettslige spørsmål ved nedjusteringsvedtak» i MarIus nr. 518 (2019).

Oversikt over alle MarIus'er

I tillegg er følgende masteroppgaver levert:

 • Marcussen, Mira Christine. «Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet. Omgjøring av lokalitetstillatelser til lakseoppdrett» (2021).
 • Solem-Young, Kelly. «Utviklingstillatelser. En rettslig analyse» (2020).
 • Danielsen, Sander. «Sanksjoner i havbruksnæringen. En analyse av sanksjonsregelverket i akvakulturloven med særlig fokus på overtredelsesgebyr» (2020).
 • Høe, Kristoffer Joel. «Kunnskapsgrunnlaget. Kravet til vitenskapelig kunnskap for offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet» (2020).
 • Evjenth, Eskild. «Ulike myndigheters adgang til å fastsette vilkår for etablering av akvakulturanlegg» (2020).

Andre relevante publikasjoner:

 • Gabrielsen, Anne Lodding. «EØS-rettslige krav til miljøtilstanden i kystvann. Om vanndirektivets betydning for fiskeoppdrett i sjø – Global selvforvaltning for globale markeder» i MarIus nr. 539 (2021).

Instituttets fiskerisatsning

I tillegg til en omfattende satsning på havbruk, har instituttet i en årrekke forsket på regulering av fiskerinæringen. Særlig sentral i dette arbeidet har Thor Falkanger vært, som de senere år blant annet har skrevet lovkommentar til fiskesalslagslova (Universitetsforlaget, 2021) og flere artikler, deriblant «Fiske og pant. Om pant i verdier som inngår i kommersielt fiske» (MarIus nr. 489, 2017).

Fiskerisatsningen ved instituttet har for øvrig ført med seg en rekke andre vitenskapelige arbeid. Av noen kan nevnes:

 • Laurantzon, Markus Aurelius Beckstrøm og Finn Arnesen. «Rettslige konsekvenser for norsk sjømatnæring ved bortfall av EØS-avtalen» i Sjømatnæringen og europa – EØS og alternativene (2021).
 • Laurantzon, Markus Aurelius Beckstrøm. «Norge og fisken - Norsk fiskeeksport i det folkerettslige handelsregimet. WTO, europeisk integrasjon og frihandelsavtaler» i MarIus nr. 543 (2021).
 • Nicholls, Hanna Varberg. «Trafikklyssystemet Nytt system for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett» i MarIus nr. 506 (2018).
 • Saric, Senad. «Tildeling og overdragelse av fisketillatelser og fiskekvoter» i MarIus nr. 498 (2018).

Funding Future Welfare: Bioeconomy as the «New Oil» and the Sharing of Benefits from Natural Resources (BioShare)

 • Nært tilknyttet havbrukssatsningen på instituttet er også BioShare-prosjektet, ledet av Katrine Broch Hauge. Formålet med prosjektet er å klarlegge og analysere regelverket innenfor havbruk og bioprospektering – utnyttelse av biologiske ressurser – både i havet og på havbunnen. Prosjektet vil utvikle forslag til hvordan lovverket kan sikre en bærekraftig fordeling av godene, samtidig som det stimulerer innovasjon og aktivitet i den marine bioøkonomien.

  For tiden er det én vitenskapelig assistent som skriver masteravhandling i tilknytnining til prosjektet; Louise Billie Grønneberg-Fensbekk skriver om grunnrenteskatt i oppdrettsnæringen.


  Skrive masteroppgave?

  Vi vil etter hvert legge ut en liste over aktuelle temaer i havbruksrett. Er du interessert i å skrive masteroppgaven innen havbruksrett, ta kontakt med Ola Mestad eller Hans Jacob Bull.

Samarbeid

Havbruksrettsprosjektet er et samarbeid mellom universitetene i Tromsø, Bergen og Oslo. 

Det er opprettet en referansegruppe med deltakere fra næringen, myndigheter og andre relevante fagpersoner.


Relaterte prosjekter

Tools for Assessment and Planning of Aquaculture Sustainability (TAPAS), ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Funding Future Welfare: Bioeconomy as the «New Oil» and the Sharing of Benefits from Natural Resources (BioShare)


Emneord: Havbruk, rammevilkår, Fiskeri, Forvaltning
Publisert 27. sep. 2018 14:43 - Sist endret 24. apr. 2022 23:05