English version of this page

Rammevilkår og regelverk i havbruksnæringen

Havbruksnæringen er sentral i regjeringens havstrategi. Deler av regelverket i havbruksnæringen  er fragmentert og uklart. Det er behov for en uavhengig gjennomgang og analyse av dette.

Prosjektet er et samarbeid med universitetene i Tromsø og Bergen.

Fiskeoppdretts-anlegg, merder

Bildet viser oppdrettsanlegget Sloppegrunn Langfjorden i Loppa kommune, Finnmark (Foto: Cermaq)

Om prosjektet

Forskningen knytter seg til to hovedlinjer i næringen. Den ene gjelder oppstart og vekst og analyserer konsesjons- og tillatelsessystemet vi har i dag. Den andre gjelder driften av virksomheten og analyserer nærmere de driftsreguleringer vi finner for matfiskproduksjon i sjø.

I tilknytning til dette finnes også en del tverrgående spørsmål som håndheving av regelverket og organiseringen på myndighetssiden. For visse deler av forskningen vil det være viktig å sammenligne med regulering og praksis i andre viktige havbruksland.

Mål

Hovedmålet med prosjektet er å forske på den rettslige regulering av havbruksnæringen for både å gi noen dyptpløyende analyser, en rekke mindre studier av ulike sider ved regelverket og en sammenfattende lærebok i havbruksrett. Det er også et mål å etablere et permanent norsk forskningsmiljø på området, i nært samarbeid med næringen. Prosjektet vil resultere i to juridiske doktoravhandlinger, minst ti publiserte masteroppgaver, en lærebok i havbruksrett og flere tidsskriftsartikler.

Prosjektet ble tidlig i 2021 utvidet med en særskilt utredning av organisatoriske spørsmål knyttet til fremtidens forvaltning av næringen.

Finansiering

Prosjektet ble opprinnelig tildelt nærmere 15 millioner kroner fra Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF) for perioden 2019–2022. I forbindelse med utvidelser av prosjektet, er det i ettertid tilkommet ytterliggere finansiering. Sluttdato er flyttet til 2024.

Utvidelse av havbruksprosjektet: Utredning om fremtidens organisering av havbruksnæringen

Prosjektet ble tidlig i 2021, gjennom ytterligere finansiering fra FHF, utvidet med en særskilt utredning av organisatoriske spørsmål knyttet til fremtidens forvaltning av næringen. Et hovedspørsmål er om det bør etableres en særskilt statlig forvaltning for havbruksnæringen, eller om det er ulike hensyn som tilsier at forvaltningen likevel bør skje i ulike organer med bredere forvaltningsområder, eller ved kombinasjoner av disse.


Relaterte prosjekter

Tools for Assessment and Planning of Aquaculture Sustainability (TAPAS), ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Funding Future Welfare: Bioeconomy as the «New Oil» and the Sharing of Benefits from Natural Resources (BioShare)

Emneord: Havbruk, rammevilkår, Fiskeri, Forvaltning
Publisert 27. sep. 2018 14:43 - Sist endret 29. juli 2022 13:54

Kontakt

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Professor Ola Mestad

Administrativt ansvarlig: Louis Boumans