English version of this page

Ny bruk og misbruk av havbunnen

Prosjektet omfatter det andre bokprosjektet som gjennomføres i regi av Oslo Law of the Sea Forum, OSLOS.

Illustrasjon: Colourbox.dk

Om prosjektet

Prosjektet omfatter det andre bokprosjektet som gjennomføres i regi av Oslo Law of the Sea Forum, OSLOS.

Utnyttelsen av havbunnen er stadig økende uten at et tilstrekkelig juridisk rammeverk nødvendigvis er på plass. Bruk av havbunnen omfatter leting og utvinning av olje og gass, legging av infrastruktur (inkludert rørledninger og kabler), mineralutvinning, avfallshåndtering, bruk av biologiske ressurser, militære anvendelser, utnyttelse av energiressurser i havet, kulturminner og rekreasjonsområder. Ny bruk av havbunnen kan også omfatte lagring av karbondioksid, økt utvinning av mineralressurser, og et økende antall infrastruktur-innretninger som legges på havbunnen.

Den teknologiske utviklingen gjør tilgangen til havbunnen enklere og skaper nye muligheter, men samtidig øker risikoen for unødige inngrep, konflikter og forurensning. Havbunnens store miljømessige verdi skaper bekymring, fordi havbunnen er gitt som en felles arv til menneskeheten. Derfor er det viktig å få på plass regler som kan beskytte den.

Havet og havbunnen bidrar til et lands økonomi. Men en økning i bruksområder for havbunnen vil ofte medføre ansvar, koordinering og samarbeid utover landegrensene. Arbeidet med å sette rammer for bruken av havbunnen for ulike formål har utviklet seg siden 1960-tallet, delvis i regi av FN. Rammene må til enhver tid tilpasses utviklingen.

Havbunnen kan også skape konflikter ved at man får tilgang til ressursene, eller ved bruken av dem. Både offentlig- og privatrettslige virkemidler har blitt tatt i bruk for å håndtere mulige motstridende jurisdiksjonskrav, motstridende bruk eller sameksistens mellom ulike aktiviteter.

Mål

Målet med prosjektet er å utgi en bok som omhandler ny bruk og misbruk av havbunnen. Boken skal utgis innen utgangen av 2016. En rekke av bokens forfattere var samlet 1. – 2. juni 2016 ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Et eget seminar med en presentasjon av bokprosjektet og noen foreløpige resultater ble også avholdt.

Hensikten med boken er å se på temaet fra forskjellige sektorers synsvinkel, forskjellige juridiske disipliner og forskjellig jurisdiksjon. Boken vil dekke spørsmål fra både offentlig og privat rett og forbindelsen mellom dem. Den vil også dekke aspekter både ved internasjonal og nasjonal lovgivning, så vel som regionalt samarbeid.

Bakgrunn

Prosjektet er først og fremst juridisk, men andre disipliner (geologi) er også involvert.

Finansiering

Prosjektet er finansiert via Forskningsrådet (NFR), under programmet MARINFORSK.

Samarbeid

Prosjektet samler forskere og praktikere med høy kompetanse og allsidig bakgrunn, både nasjonalt og internasjonalt. Deltakerne kommer fra akademia, offentlige myndigheter, bedrifter og advokatfirmaer. De internasjonale deltakerne kommer fra universiteter i Europa, Australia, Canada, Kina og Russland. Deltagere fra Norge kommer fra Universitetet i Oslo og Tromsø. Andre deltakere er Oljedirektoratet, Statnett, Fridtjof Nansens institutt og advokatfirmaet Arntzen de Besche.

 

Emneord: Havrett, Miljøett, havbunnen
Publisert 26. feb. 2016 15:49 - Sist endret 15. nov. 2016 17:24

Kontakt

Førsteamanuensis Catherine Banet

Prosjektadministrasjon: Bente Kraabøl Lindberg

Prosjektets hovedside er på engelsk.