Publikasjonar - Side 4

Publisert 1. apr. 2016 11:20

 

”Sjørett” gjev ei framstilling av hovudprinsippa i sjøretten, med hovudfokus på den privatrettslege sjøretten. Han tek utgangspunkt i den fellesnordiske sjølova, som igjen byggjer på sentrale sjørettslege konvensjonar. I tillegg legg boka vekt på dei mange standardkontraktane som finst på området.

Publisert 26. feb. 2016 13:10

Artikkelen behandler en kreditors rett til å begjære arrest i den bunkers som benyttes om drivstoff om bord i et skip som debitor har befraktet inn på tidscerteparti. Dette er en relativt praktisk problemstilling, men flere viktige spørsmål er likevel uavklarte.

Publisert 15. juni 2015 16:09

Denne fremstilling gjelder tvangsrealisasjon av luftfartøy og rettigheter i luftfartøy etter norsk rett i Norge. Reglene er i betydelig utstrekning preget av internasjonal rett – ikke minst ved at Norge har tiltrådt Cape Town-konvensjonen av 16. november 1998 med protokoll av samme dato.

Publisert 15. juni 2015 15:57

Denne utgaven av MarIus inneholder noen av foredragene som ble holdt på det 26. Nordiske sjørettsseminar, arrangert av Nordisk institutt for sjørett. Seminaret fant sted 25.- 27. august 2014 i Stockholm og samlet nesten 100 sjø- og energirettsjurister fra alle de nordiske land.

Publisert 23. jan. 2015 15:32

Boken behandler noen av de mest grunnleggende risikospørsmålene i kontrakter om rigg- og fartøystjenester i offshorevirksomhet, særlig har den et fokus på bakgrunnsretten knyttet til disse spørsmålene.

Publisert 13. jan. 2015 12:48

Artikkelen handlar om EØS-retten sine reglar om EØS-statene sin adgang til å gjere inngrep i EØS-borgarar si grunnleggjande rett til innreise og opphald. Idéen for avhandlinga stammer frå EFTA-domstolen si rådgjevande utsegn E-15/12, der det norske Hells Angels-medlemmet Jan Anfinn Wahl vart nekta innreise til Island.

Publisert 18. sep. 2014 15:26

Boken inneholder kommentarer til skipsarbeidsloven av 2013 med tilhørende endringer i skipssikkerhetsloven. Sammen fastsetter de det arbeidsrettslige vernet til sjøs.

Publisert 10. des. 2013 12:04

I en ny bok argumenterer 34 forskere for at vi må utvikle nye rettsregler for å ivareta natur og miljø. Boken er et resultat av konferansen Rule of law for Nature, arrangert av Forskergruppe i naturressursrett i mai 2012.