Tarjei Bekkedal i Jussens Venner: Overkonstitusjonalisert og underanalysert

En EØS-rettslig analyse av Høyesteretts plenumsavgjørelse i Havnearbeiderdommen

Tarjei Bekkedal, professor, ph.d.

Plenumsavgjørelsen i Havnearbeiderdommen gjaldt konflikten mellom etableringsfriheten jf. EØS-avtalen artikkel 31 og registrerte havnearbeideres fortrinnsrett til å utføre havnearbeid (godshåndtering) jf. ILO-konvensjon nr. 137.

Flertallet i Høyesterett valgte å løfte avveiningen opp på et konstitusjonelt plan – derfor er avgjørelsen prinsipieltviktig. Dommen angår forholdet mellom Grunnloven, menneskerettighetene, EØS-avtalen, andre internasjonale konvensjoner og EUs Charter om fundamentale rettigheter, den understreker respekten for EFTA-domstolen og den bekrefter homogenitetsmålsettingens styrke og gjennomslagskraft. Flertallets abstraksjonsnivå fremstår som en overkonstitusjonalisering av tvisten. Samtidig er det konkrete standpunktet i saken – subsumsjonen – i beste fall underanalysert. Utfallet kan langt på vei fremstå som foreldet etter at EU på tredje forsøk fikk på plass sekundærlovgivning på området – forordningen om havnetjenester vedtatt 15. februar 2017.

VITENSKAPELIG PUBLIKASJON

Jussens Venner vol. 52, s. 273–314

DOI: 10.18261/issn.1504-3126-2017-05-01

En EØS-rettslig analyse av Høyesteretts plenumsavgjørelse i Havnearbeiderdommen

Tarjei Bekkedal, professor, ph.d.

Tarjei Bekkedal (født 1977) er cand.jur. (2001) og ph.d. (2007). Han er professor ved Senter

for europarett, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Artikkelen er en del av prosjektet

«Europe in transition – Small states and Europe in an age of global shifts» (EUNOR), finansiert av Norges forskningsråd.

Publisert 9. nov. 2017 14:38 - Sist endret 18. des. 2020 16:45