Skriftseria MarIus

I MarIus vert artiklar innan alle fagområda ved Nordisk institutt for sjørett publiserte: Sjørett, transportrett, petroleumsrett, energirett og nærskyldte juridiske emner.

Artiklane i MarIus vert skrivne av akademikarar og andre fagpersoner tilknytt NIFS og andre universitetsmiljø, praktikarar i advokatfirma og andre. Gode studentavhandlingar kan óg verte publiserte her.

Skriftseria har nivå 1 som vitenskapeleg publiseringskanal.

Til arkiv over alle utgåver

I seria inngår óg årboka SIMPLY - the Scandinavian Institute’s Maritime and Petroleum Law Yearbook.

Til innhaldsoversikt - alle utgåver av SIMPLY (engelsk)

Korleis bestilla einskildnummer, eller abonnera?

Publisert 15. aug. 2018 14:26

Forfatter: professor dr.juris Erling Selvig

Publisert 15. aug. 2018 14:23

I nettleieavtaler med næringsdrivende

Forfatter: Nyhus, Ivar Gullbrand

Publisert 15. aug. 2018 14:21

Forfatter: Saric, Senad

Publisert 15. aug. 2018 12:01

Börén, Ellinor: Wreck removal in Swedish waters

Hardy, Steven: Navigating Through Corruption - who is liable and to what extent?

Publisert 15. aug. 2018 11:51

Med fokus på hvordan kontraktene fungerer back-to-back

Forfatter: Haga, Amelie Lied

Publisert 31. jan. 2018 11:41

En analyse av rettsstillingen under de nye regler i konkurslovens fjerde del.

Forfatter: Myklebust, Sindre T.

Publisert 31. jan. 2018 11:37

En analyse av forbrukeravtaledirektivet og forholdet til avtaleloven § 36

Forfatter: Wabakken, Marie

Publisert 31. jan. 2018 11:36

Forfatter: Taule, Aleksander

Publisert 31. jan. 2018 11:33

Forfatter: Buzaljko, Merima

Publisert 31. jan. 2018 11:32

Forfatter: Bjørklund, Andreas

Publisert 11. des. 2017 14:16
Publisert 11. des. 2017 14:14
Publisert 11. des. 2017 14:12

Om avgrensningen av EØS-avtalens saklige virkeområde for fiskeri- og oppdrettsrelatert virksomhet

Publisert 11. des. 2017 14:10

Om norske domstolers plikt til å anvende EØS-rett ex officio

Publisert 11. des. 2017 14:02

Joint Operating Agreements: Understanding different interests and concerns in the wake of Reeder v. Wood County Energy

Publisert 11. des. 2017 13:52
Publisert 11. des. 2017 13:50
Publisert 17. okt. 2017 13:07
Publisert 26. juli 2017 15:27

Scandinavian Institute of Maritime Law Yearbook

Publisert 26. juli 2017 15:26

Et legalitetsperspektiv på EØS-initierte gjerningsbeskrivelser

Publisert 26. juli 2017 15:25

The Question of Jurisdiction for applying the European Emissions Trading System to International Shipping

Publisert 26. juli 2017 15:23

Om adgangen til å endre inngåtte kontrakter omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser

Publisert 2. juni 2017 16:09

Hvem kan fremme erstatningskrav ved skadet last, hvem kan kravet rettes mot og hvilke ansvarsregler er anvendelige?

Publisert 2. juni 2017 15:53

Den overordnede problemstillingen i avhandlingen er hvordan hensynet til naturmangfoldet ivaretas etter energiloven  og naturmangfoldloven  i konsesjonsvurderingen i vindkraftsaker.

Publisert 2. juni 2017 14:06

Avhandlingen tar for seg leverandørens stilling som salgspanthaver ved skipsbygging. Spørsmålet er hvilken sikkerhet et salgspant gir leverandøren ved salg på kreditt, og metodisk følges salgspantet gjennom ulike stadier i byggeprosjektet.