2009-2011

Sist endret 26. mai 2017 16:57 av Camilla Arnøy

Avhandlingen handler om subsea-leverandørens mulighet til å optimalisere den kommersielle utnyttelsen av sine ressurser under Norwegian Subsea Contract 05 (NSC).  

Sist endret 21. des. 2020 11:04 av Camilla Arnøy

Avhandlingens tittel er: Tredjepartsadgang til transportnett og lagringsområder for CO2 – implementering av Europaparlaments- og rådsdirektiv om geologisk lagring av CO2 i norsk rett.

Sist endret 21. des. 2020 11:05 av Camilla Arnøy

Den norske sjøloven har kommet i oppdatert utgave, som inkluderer lov av 26. mars 2010 nr. 10. Dette er en uoffisiell studentutgave fra Nordisk institutt for sjørett.  

Sist endret 4. jan. 2021 13:34 av Camilla Arnøy

Årboka har artikler på engelsk og tar for seg juridiske problemstillinger innen sjøforsikring, petroleumskontrakter og forurensning fra skip.  

Sist endret 21. des. 2020 11:06 av Camilla Arnøy

Et særpreg ved obligasjonslån er at de etableres gjennom et kreditorsamvirke hvor ulike interesser kan være representert.

Sist endret 21. des. 2020 11:07 av Camilla Arnøy

I seks artikler belyses utfordringer når sjøulykker skal granskes, sett både fra shippingbransjen og fra myndighetenes side.

Sist endret 21. des. 2020 11:07 av Camilla Arnøy

Rotterdam-reglene er en ny konvensjon om transportavtaler for internasjonal stykkgodstransport som gjennomføres helt eller delvis til sjøs. Avhandlingen omhandler selgers stansningsrett under sjøtransport.

Sist endret 21. des. 2020 11:09 av Camilla Arnøy

Til tross for økte tiltak for å ivareta sikkerheten til sjøs er det observert en økning i alvorlige navigasjonshendelser de siste årene: kollisjon, grunnstøting og kontaktskader. Slike ulykker kan ofte tilskrives organisatoriske forhold.  

Sist endret 21. des. 2020 11:10 av Camilla Arnøy

Tema for utgivelsen er forholdet mellom sikkerhetsregler gitt av offentlige myndigheter og klassifikasjonsselskaper, og regulering av sikkerhet i vilkårene for kaskoforsikring av skip i henhold til Norsk Sjøforsikringsplan. 

Sist endret 21. des. 2020 11:20 av Camilla Arnøy

2010-utgaven av Nordisk institutt for sjøretts årbok er dedisert til professor Hans Jacob Bull i anledning hans 70-årsdag. Artiklene spenner over mange tema innen internasjonal og europeisk rett og gir leserne innsikt i både norsk, svensk, finsk og dansk lovverk.  

Sist endret 21. des. 2020 11:21 av Camilla Arnøy

Villfarelsens betydning for en privatrettslig disposisjons gyldighet og innhold er en klassisk problemstilling innenfor den nordiske formueretten.

Sist endret 21. des. 2020 11:43 av Camilla Arnøy

Avhandlingen belyser hvilket ansvar en P&I assurandør kan bli ansvarlig for under ulike ansvarsregimer, når stykkgods skades eller går tapt i forbindelse med transport helt eller delvis til sjøs.  

Sist endret 9. mars 2021 10:34 av Camilla Arnøy

Arbejdet indeholder en beskrivelse og analyse af de særlige regler, der vedrører etablering af havvindmøller på dansk område.  

Sist endret 9. mars 2021 10:34 av Camilla Arnøy

In Part I different aspects of the Norwegian Petroleum Act is discussed by several authors. Part II contains articles about Norwegian gas sales and petroleum taxation. 

Sist endret 9. mars 2021 10:33 av Camilla Arnøy

Avhandlingen handler om offshore rørtransport av CO2 fra kontinentet til lagringssted på norsk sokkel – en oversikt over og vurdering av partenes primære realforpliktelser i en transportavtale.

Sist endret 18. mars 2021 13:40 av Louis Boumans

Boka inneholder utvalgte foredrag fra det 24. Nordiske sjørettsseminar i Reykjavik i august 2010.