MarIus 392: Implementering av EU-direktiv om geologisk lagring av CO2

Avhandlingens tittel er: Tredjepartsadgang til transportnett og lagringsområder for CO2 – implementering av Europaparlaments- og rådsdirektiv om geologisk lagring av CO2 i norsk rett.

Temaet er hvordan direktivet bør gjennomføres i norsk rett generelt, og artikkel 21 om tredjepartsadgang til infrastruktur spesielt. Reguleringen innebærer at en annen enn eieren av infrastrukturen gis adgang til å bruke den. Reglene sees i sammenheng med tilsvarende regulering innenfor elektrisitets- og gassektorene, samt alminnelige konkurranserettslige regler.

En helt sentral problemstilling er hvorvidt norske myndigheter bør velge en gjennomføringsmodell med forhandlet eller regulert adgang, eventuelt en kombinasjon som kan tjene både økonomiske og miljømessige hensyn.

Avhandlingen er en bearbeidet utgave av masteroppgaven Tonje Eilertsen leverte i 2009 da hun var vitenskapelig assistent ved Forskergruppe i naturressursrett ved Juridisk fakultet. Seinere har hun arbeidet som praktikant ved ambassaden i Tokyo og fra august 2010 som advokatfullmektig i Thommessen, avdeling Shipping, olje og gass. Hun arbeider mest innenfor bransjen energi og mer konkret med kontrakts- og miljørett.
 

MarIus 392 EILERTSEN, Tonje: Tredjepartsadgang til transportnett og lagringsområder for CO2 - implementering av Europaparlaments- og rådsdirektiv om geologisk lagring av CO2 i norsk rett. 2010. 170 s. 257 kr.

Se også

Skriftserien MarIus – ISSN 0332-7868
Mer informasjon om bestilling og abonnement

Av Kirsti Aarseth
Publisert 31. jan. 2011 11:08 - Sist endret 21. des. 2020 11:04