MarIus 395: Kreditorsidens struktur i obligasjonslån

Et særpreg ved obligasjonslån er at de etableres gjennom et kreditorsamvirke hvor ulike interesser kan være representert.

I Norge ivaretas behovet for koordinering vanligvis ved at det opprettes en selskapslignende struktur på kreditorsiden som består av obligasjonseierne og en tillitsmann.Tillitsmannen skal ivareta obligasjonseiernes interesser og sørge for samordnet opptreden overfor låntaker. Strukturen er avtalebasert og tar utgangspunkt i standardiserte avtalemaler utarbeidet av Norsk Tillitsmann ASA i samarbeid med andre aktører på obligasjonsmarkedet.

Avhandlingen beskriver denne strukturen og tar for seg noen utvalgte problemstillinger, som hvordan rettigheter, plikter og kompetanse er fordelt innad i strukturen og hvilken rett den enkelte obligasjonseier har til selv å opptre utad i egenskap av å være obligasjonseier.

Avhandlingen er en bearbeidet utgave av masteroppgaven Jonathan Gjertsen leverte i 2010, da han var vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett. For tiden arbeider han hos advokatfirmaet BAHR.

MarIus 395 GJERTSEN, Jonathan Alexander Østebrød: Kreditorsidens struktur i obligasjonslån. 2010. 166 s.  259 kr.

Se også

Informasjon om bestilling og abonnement på skriftserien MarIus – ISSN 0332-7868

Av Kirsti Aarseth
Publisert 3. mars 2011 15:25 - Sist endret 21. des. 2020 11:06