MarIus 397: Stansningsretten i lys av Rotterdam-reglene

Rotterdam-reglene er en ny konvensjon om transportavtaler for internasjonal stykkgodstransport som gjennomføres helt eller delvis til sjøs. Avhandlingen omhandler selgers stansningsrett under sjøtransport.

Bestemmelsene i Rotterdam-reglene som vedrører dette temaet analyseres og vurderes opp mot dagens sjørettslige regler. Avhandlingen søker videre å belyse noen av de særlige problemstillinger som oppstår som følge av at de kjøpsrettslige og sjørettslige regler krysses ved selgers utøvelse av stansningsrett under sjøtransport.

Utgivelsen er basert på forfatterens mastergradsoppgave ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun arbeider nå som advokatfullmektig i advokatfirmaet Kyllingstad Kleveland.

Se også

MarIus 397 ØIGÅRD, Ane McIver: Stansningsretten i lys av Rotterdam-reglene
Sjørettsfondet 2011, 74 sider, 135 kr

Informasjon om bestilling og abonnement på skriftserien MarIus – ISSN 0332-7868

Publisert 1. sep. 2011 14:13 - Sist endret 21. des. 2020 11:07