MarIus 405: Offshore rørtransport av CO2

Avhandlingen handler om offshore rørtransport av CO2 fra kontinentet til lagringssted på norsk sokkel – en oversikt over og vurdering av partenes primære realforpliktelser i en transportavtale.

 

Avhandlingen søker å belyse de forhold kommersielle parter bør ta i betraktning ved utarbeidelse av en avtale vedrørende rørtransport av CO2; både økonomiske, politiske, tekniske og juridiske forhold.

Den gjennomgående problemstilling er hvordan avtalens forpliktelser kan utformes på en mest mulig effektiv og balansert måte. Sentralt står partenes forpliktelser knyttet til CO2-strømmens kvalitet og partenes volumforpliktelser.

Utgivelsen er en noe bearbeidet utgave av den masteroppgave André Ueland leverte i 2011 da han var ansatt som vitenskapelig assistent ved Forskergruppe i naturressursrett ved Juridisk Fakultet. Etter innlevering har Ueland vært ansatt som forsker ved Nordisk institutt for sjørett, hvor han har arbeidet med offentligrettslige spørsmål i tilknytning til en norsk implementering av Europaparlaments- og rådsdirektiv om geologisk lagring av CO2.

Se også

UELAND, André Lamark: Offshore rørtransport av CO2 fra kontinentet til lagringssted på norsk sokkel. Sjørettsfondet 2011. 146 s. 210 kr, 

Informasjon om bestilling og abonnement på skriftserien MarIus – ISSN 0332-7868

Publisert 19. des. 2011 11:01 - Sist endret 9. mars 2021 10:33