2015

Publisert 26. feb. 2016 13:10

Artikkelen behandler en kreditors rett til å begjære arrest i den bunkers som benyttes om drivstoff om bord i et skip som debitor har befraktet inn på tidscerteparti. Dette er en relativt praktisk problemstilling, men flere viktige spørsmål er likevel uavklarte.

Publisert 15. juni 2015 15:57

Denne utgaven av MarIus inneholder noen av foredragene som ble holdt på det 26. Nordiske sjørettsseminar, arrangert av Nordisk institutt for sjørett. Seminaret fant sted 25.- 27. august 2014 i Stockholm og samlet nesten 100 sjø- og energirettsjurister fra alle de nordiske land.

Publisert 13. jan. 2015 12:48

Artikkelen handlar om EØS-retten sine reglar om EØS-statene sin adgang til å gjere inngrep i EØS-borgarar si grunnleggjande rett til innreise og opphald. Idéen for avhandlinga stammer frå EFTA-domstolen si rådgjevande utsegn E-15/12, der det norske Hells Angels-medlemmet Jan Anfinn Wahl vart nekta innreise til Island.