MarIus 460: Læren om compensatio lucri cum damno ved heving av tapsbringende avtaler

Avhandlingens hovedproblemstilling er i hvilken grad det skal gjøres fradrag for en kreditors eventuelle fordeler ved erstatningsutmåling i kontrakt.

Dette spørsmålet behandles vanligvis under overskriften «Compensatio lucri cum damno» som direkte oversatt betyr motregning av gevinst i tapet.

Målet med avhandlingen er å redegjøre generelt for læren om compensatio lucri cum damno, herunder å vurdere nærmere dens rettslige status, samt å vurdere hvilke minimumsvilkår som må være oppfylt for at læren skal komme til anvendelse.

Oppgavens hovedanliggende er hvordan læren får anvendelse ved erstatningsutmålingen etter heving av en tapsbringende kontrakt.

Avhandlingens tese er at spørsmålet om fradrag ikke kan ses på som en følge av differanselæren, men heller beror på nokså sammensatte rimelighetsbetraktninger.

Om forfatteren

Bjørn Tarek Restan arbeider som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Wiersholm AS. Avhandlingen ble skrevet som masteroppgave ved Universitetet i Oslo, og ble levert våren 2015.

Publisert 14. apr. 2016 10:05 - Sist endret 2. juni 2017 11:06