MarIus 464: Kontraktshjelperidentifikasjon ved sjørettslig transportansvar

Forfatteren vurderer den engelske dommen «The Muncaster Castle» i en nordisk-rettslig ramme.

Avhandlingen tar for seg spørsmålet om en sjøtransportør er erstatningsansvarlig for lasteskader som skyldes feil eller forsømmelser av ansatte i et verft som har utført reparasjoner, kontroller o.l. på skipet som brukes til transporten. Overordnet kan dette angis som en problemstilling innenfor emnet kontraktshjelperidentifikasjon. Såkalt "retroaktiv" identifikasjon er også et stikkord. 

I England har denne spesielle problemstillingen blitt løst av House of Lords i saken vedrørende skipet "Muncaster Castle". Avhandlingen gir en analyse av både avgjørelsen til House of Lords og Court of Appeal, med sikte på å fremheve dommernes underliggende argumentasjon. Videre undersøkes problemstillingen fra et nordisk sjørettslig perspektiv og fra et norsk obligasjonsrettslig perspektiv. Det nordiske og norske rettskildematerialet ses i lys av argumentasjonen fra engelsk hold.

Om forfatteren 

Ignazio Azzari Støen arbeider som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Wiersholm AS. Avhandlingen ble skrevet mens han var vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett.

MarIus 464

STØEN, Ignazio Azzari: Kontraktshjelperidentifikasjon ved sjørettslig transportansvar. Den engelske dommen «The Muncaster Castle» vurdert i en nordisk-rettslig ramme. 2016. 140 s.

Boka kan bestilles direkte fra nettbokhandelen Bokbyen.

Informasjon om bestilling og abonnement på skriftserien MarIus – ISSN 0332-7868.

Publisert 3. juni 2016 14:18 - Sist endret 5. jan. 2021 14:13