MarIus 465: Risikostyring i shipping

For rederier utgjør bunkerskostnader den desidert største reiseavhengige utgiftsposten, hvor denne tidvis har utgjort om lag 50 prosent av rederienes reiseavhengige kostnader. Ettersom bunkersprisene fluktuerer sterkt, er det behov for å styre risikoen for økte bunkerskostnader.

Avhandlingens hovedproblemstilling er hvordan rederier kan styre risikoen for økte bunkerskostnader. Det redegjøres hovedsakelig for hvordan rederier kan styre bunkersrisikoen avtalemessig i deler av fraktmarkedet. Herunder analyseres tre ulike standardklausuler for å undersøke i hvilken grad de kompenserer rederiene for økte bunkerskostnader. Deretter redegjøres det for hvordan bunkersprisrisikoen kan styres gjennom handel med derivater (forwards, futures, swaps og opsjoner).

I tillegg til å behandle risikostyring av prisendringsrisikoen for bunkers,  blir også andre forhold som kan medføre endringer i bunkerskostnadene behandlet.


Om forfatteren

Julie Almedal Hellevik arbeider nå som advokatfullmektig i Gille Advokater DA. Avhandlingen ble skrevet som masteroppgave ved Universitetet i Oslo, og ble levert høsten 2015.

 

 

 

Emneord: risikostyring Av Julie Almedal Hellevik
Publisert 18. sep. 2016 17:41 - Sist endret 2. juni 2017 12:33