MarIus 468: Spesifikasjons- og dokumentasjonskrav som kostnadsdriver i norsk petroleumsindustri

Den overordnede problemstillingen er om og i hvilken grad krav oppstilles uten noen rasjonell begrunnelse og dermed er unødig kostnadsdrivende.

Publikasjonen har sitt utspring i et tverrfaglig forskningsprosjekt tilknyttet PETROSAM 2, et program initiert av OED og Norges forskningsråd for å øke kunnskapen om samfunnsmessige forhold av relevans for forvaltningen av norske petroleumsressurser. Prosjektet er utført i samarbeid GCE Node, Norges Rederiforbund og Norsk Industri. Prosjektet har kartlagt aktørenes praksis for utforming og allokering av krav i forbindelse med innkjøp av utstyr. Målet har vært å tegne et mer helhetlig bilde av de kostnadsmessige aspekter ved dagens praksis, ved å forene økonomisk, teknisk og juridisk fagkompetanse på området.
Publikasjonen utgjør det juridiske bidraget til prosjektet.

SAGERUP, Marianne Løvås: Spesifikasjons- og dokumentasjonskrav som kostnadsdriver i norsk petroleumsindustri (70 s)

Marianne Løvås Sagerup

MarIus kan kjøpes fra Den norske bokbyen

Informasjon om bestilling og abonnement på skriftserien MarIus – ISSN 0332-7868

Emneord: PETROSAM, Petroleumssikkerhet, Petroleumskontrakter, Kontrakter og avtaler, Rettsøkonomi Av Marianne Løvås Sagerup
Publisert 18. sep. 2016 18:30 - Sist endret 7. jan. 2021 12:24