MarIus 470: Konkurrentens rettstilling ved ulovlig statsstøtte

Avhandlingen analyserer beskyttelsen forbudet gir konkurrenter til mottakere av ulovlig statsstøtte, herunder forbudets virkninger i norsk rett og det rettslige rammeverket for privat håndhevelse. Avhandlingens behandler særlig konkurrentens adgang til å oppnå stansing og tilbakeføring av ulovlig statsstøtte, hvordan disse virkningene kan forankres i norsk rett og de prosessuelle rammene for slike søksmål.

EØS-avtalens statsstøtteregler begrenser EØS-statenes adgang til å gi statsstøtte til foretak og er et av grunnelementene i EU- og EØS-samarbeidet. Reglene har et vidt nedslagsfelt, noe som innebærer at reglene rammer ulike offentlige disposisjoner, alt fra skatteordninger til salg av offentlig eiendom. Samtidig har det lenge vært sikker rett i EU at forbudet mot å gi støtte før denne er godkjent av Kommisjonen – det såkalte iverksettelsesforbudet – kan håndheves av private parter. Disse reglene gjelder også i EØS-retten, og gir støttemottakeres konkurrenter adgang til flere sanksjoner. Temaet er særlig aktuelt i lys av den pågående reformen av statsstøttereglene.

 

Om forfatteren

Skjelland var vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett, Senter for europarett under arbeidet med avhandlingen.

SKJELLAND, Emil: Konkurrentens rettstilling ved ulovlig statsstøtte. 2016. 138 s.

Informasjon om bestilling og abonnement på skriftserien MarIus – ISSN 0332-7868

Av Skjelland, Emil
Publisert 10. jan. 2017 13:33 - Sist endret 7. jan. 2021 12:44