MarIus 470: Konkurrentens rettstilling ved ulovlig statsstøtte

Avhandlingen analyserer beskyttelsen forbudet gir konkurrenter til mottakere av ulovlig statsstøtte, herunder forbudets virkninger i norsk rett og det rettslige rammeverket for privat håndhevelse. Avhandlingens behandler særlig konkurrentens adgang til å oppnå stansing og tilbakeføring av ulovlig statsstøtte, hvordan disse virkningene kan forankres i norsk rett og de prosessuelle rammene for slike søksmål.

EØS-avtalens statsstøtteregler begrenser EØS-statenes adgang til å gi statsstøtte til foretak og er et av grunnelementene i EU- og EØS-samarbeidet. Reglene har et vidt nedslagsfelt, noe som innebærer at reglene rammer ulike offentlige disposisjoner, alt fra skatteordninger til salg av offentlig eiendom. Samtidig har det lenge vært sikker rett i EU at forbudet mot å gi støtte før denne er godkjent av Kommisjonen – det såkalte iverksettelsesforbudet – kan håndheves av private parter. Disse reglene gjelder også i EØS-retten, og gir støttemottakeres konkurrenter adgang til flere sanksjoner. Temaet er særlig aktuelt i lys av den pågående reformen av statsstøttereglene.

 

Om forfatteren

Skjelland var vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett, Senter for europarett under arbeidet med avhandlingen

Av Skjelland, Emil
Publisert 10. jan. 2017 13:33 - Sist endret 2. juni 2017 12:54