MarIus 472: Tredjepartstariffer

Professor emeritus Erling Selvigs foredrag på det 41. Petroleumsjuridiske seminar 2016.

Formålet med foredraget var å redegjøre for TPA’s regler om vederlagsfastsettelsen og for departementets tolkinger og bruk av reglene i enkelttilfeller.

Bruk av produksjonsanlegg ved utbygde felt er petroleumssektorens svar på behovet for kostnadseffektiv flerbruk og gjenbruk av eksisterende infrastruktur ved nye feltutbygginger. Slik tilknytning til eksisterende anlegg krever skreddersydd avtale mellom eierfeltet og brukerfeltet. Avtaleforhandlet tredjepartsbruk av andres innretninger er imidlertid også viktig for forsvarlig ressursforvaltning, og må derfor godkjennes av departementet. Rammer for forhandlingene og brukerfeltets vederlag til eierfeltet er fastsatt i TPA-forskriften fra 2005, og kan følges opp ved enkeltvedtak fra departementet. For å sikre god ressursforvaltning, særlig av de mange små og mellomstore feltene på norsk sokkel, og for å motvirke at eierfelt vil utnytte sin forhandlingsposisjon, vil departementet da legge vekt på eierfeltets tariff- og fortjenestenivå er moderat.

Om forfatteren

Erling Christian Øverland Selvig, professor ved Universitetet i Oslo fra 1968 til 2001.

Hans arbeider har særlig vært innen sjørett, transportrett og kjøpsrett. Han har også sittet i og vært leder av flere offentlige lovutvalg.

Selvig ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden i 2003 og er æresdoktor ved Stockholms universitet.

Emneord: Tredjepartstariffer Av Selvig, Erling
Publisert 10. jan. 2017 13:51 - Sist endret 2. juni 2017 11:18