MarIus 462: Fellesarv på djupt vatn - om utvinning av mineral på havbotnen

Publikasjonen tar føre seg på eit overordna nivå korleis det internasjonale samfunnet kan gå fram for å regulere ressursutvinning i område utanfor nasjonal jurisdiksjon.

Del 11 av Havrettstraktaten gjeld for mineral på havbotnen utanfor nasjonal kontinentalsokkel («the Area»). Minerala er «the common heritage of mankind» og kan berre vinnast ut etter godkjenning frå The International Seabed Authority (ISA). Organisasjonen skal også vidareutvikle det juridiske regimet.

Sjølv om kommersiell mineralutvinning lèt vente på seg, har ISA vedtatt ei rekke reglar og prosedyrar. Avhandlinga analyserer både kva for kompetansar organisasjonen har til å regulere miljørettslege spørsmål, og kva for mekanismar organisasjonen faktisk har innført.

Denne publikasjonen er ein omarbeidd versjon av masteravhandlinga eg leverte på Universitetet i Bergen våren 2015.

Om forfattaren

Knut Knapskog (f. 1988) er utdanna ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Han er for tida Ph.D.-kandidat same stad. 

MarIus 462

Knapskog, Knut: Fellesarv på djupt vatn. Om utvinning av mineral på havbotnen i internasjonalt farvatn og instrument for miljøregulering. 2016. (100 sider)

Informasjon om bestilling og abonnement på skriftserien MarIus – ISSN 0332-7868.

Publisert 31. mai 2016 14:49 - Sist endret 7. jan. 2021 12:46