2017

Publisert 11. des. 2017 14:16
Publisert 11. des. 2017 14:14
Publisert 11. des. 2017 14:12

Om avgrensningen av EØS-avtalens saklige virkeområde for fiskeri- og oppdrettsrelatert virksomhet

Publisert 11. des. 2017 14:10

Om norske domstolers plikt til å anvende EØS-rett ex officio

Publisert 11. des. 2017 14:02

Joint Operating Agreements: Understanding different interests and concerns in the wake of Reeder v. Wood County Energy

Publisert 11. des. 2017 13:52
Publisert 11. des. 2017 13:50
Publisert 17. okt. 2017 13:07
Publisert 26. juli 2017 15:27

Scandinavian Institute of Maritime Law Yearbook

Publisert 26. juli 2017 15:26

Et legalitetsperspektiv på EØS-initierte gjerningsbeskrivelser

Publisert 26. juli 2017 15:25

The Question of Jurisdiction for applying the European Emissions Trading System to International Shipping

Publisert 26. juli 2017 15:23

Om adgangen til å endre inngåtte kontrakter omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser

Publisert 2. juni 2017 16:09

Hvem kan fremme erstatningskrav ved skadet last, hvem kan kravet rettes mot og hvilke ansvarsregler er anvendelige?

Publisert 2. juni 2017 15:53

Den overordnede problemstillingen i avhandlingen er hvordan hensynet til naturmangfoldet ivaretas etter energiloven  og naturmangfoldloven  i konsesjonsvurderingen i vindkraftsaker.

Publisert 2. juni 2017 14:06

Avhandlingen tar for seg leverandørens stilling som salgspanthaver ved skipsbygging. Spørsmålet er hvilken sikkerhet et salgspant gir leverandøren ved salg på kreditt, og metodisk følges salgspantet gjennom ulike stadier i byggeprosjektet.