MarIus 477:Tatt av vinden - Naturmangfoldlovens rettslige styringsmidler i vindkraftsaker

Den overordnede problemstillingen i avhandlingen er hvordan hensynet til naturmangfoldet ivaretas etter energiloven  og naturmangfoldloven  i konsesjonsvurderingen i vindkraftsaker.

Oppgaven består av en rettsdogmatisk analyse av de kravene energiloven og naturmangfoldloven stiller i konsesjonsvurderingen i vindkraftsaker. Siktemålet er å belyse i hvilken grad lovene inneholder rettslige styringsmidler, som kan bidra til å sikre at naturmangfoldet ivaretas i konsesjonsvurderingen. Det er dermed rettsreglenes funksjon, herunder særlig naturmangfoldloven, som styringsmiddel for å ivareta miljøhensyn, som er sentralt for oppgaven.
 

Om forfatteren

Avhandlingen ble skrevet mens forfatteren var vitenskapelig assistent ved avdeling for energi- og petroleumsrett ved Nordisk institutt for sjørett 2015/16.

 

Emneord: Naturmangfoldloven, vindkraft Av LUNDGAARD, Jon Erik Aamdal
Publisert 2. juni 2017 15:53 - Sist endret 11. des. 2017 13:55