MarIus 479: Avtalefrihet ved anskaffelser

Om adgangen til å endre inngåtte kontrakter omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser

Avtalefriheten innebærer at partene ved enighet kan endre kontrakten under kontraktgjennomføringen. Visse kontraktendringer er imidlertid egnet til å omgå reglene om offentlige anskaffelser. Offentlige oppdragsgiveres avtalefrihet er derfor begrenset når det gjelder mulighet til å endre kontrakten etter tildeling. Endringsadgangen kan likevel ikke være helt avskåret. Den må være vid nok til å håndtere behovet for endring, men begrenset slik at anskaffelsesreglenes formål opprettholdes. Endringsadgangen er nå direktivfestet i artikkel 72 i direktiv 2014/24/EU om offentlige anskaffelser. Siktemålet med artikkelen er å drøfte hvilke endringer den nye direktivreguleringen tillater. Drøftelsene vil bli gjort gjennom bruk av eksempler og problemstillinger knyttet til bygge- og anleggskontrakter.

Av Per Ole Svor
Publisert 26. juli 2017 15:23 - Sist endret 11. des. 2017 13:55