MarIus 481: Konformitet og legalitet

Et legalitetsperspektiv på EØS-initierte gjerningsbeskrivelser

Denne artikkelen behandler spørsmål knyttet til tolkningen og anvendelsen av EØS-initierte, straffesanksjonerte adferdsnormer. Når norske adferdsnormer gjennomfører EØS-rett, innebærer det at EØS-retten stiller krav til tolkningen av bestemmelsene. Samtidig begrenses tolkningsmulighetene av legalitetsprinsippet. Artikkelens tema er derfor spørsmål som ligger i spenningsforholdet mellom legalitetsprinsippets krav til forankring i lov, og EØS-rettens krav på effektivt gjennomslag i norsk rett.

Artikkelens første tema er EØS-konform tolkning og nasjonal strafferett. Den sentrale problemstillingen her er norske domstolers forpliktelse til å tolke de norske adferdsnormene i overensstemmelse med den underliggende EØS-retten. Formålet med denne tolkningen er å komme til et EØS-konformt resultat. Dette har en side både til forbudet mot utvidende og analogisk tolkning og kravet til presis hjemmel lov.

Artikkelens andre tema er bruken av blankettstraffebud som henviser til EU-rettslige forordninger. Når norske blankettstraffebud henviser til forordninger fra EU, betyr det at det norske straffeansvaret fastlegges direkte med hjemmel i EU-rettslige regler. Det betyr at innholdet i disse må fastlegges med bakgrunn i EU-rettslig metode. Dette reiser legalitetsutfordringer. Tre stikkord her er tilgjengelighet, språkmangfold og oversettelse.

Om forfatteren

Siri Kildahl Venemyr er stipendiat ved Nordisk institutt for sjørett, Senter for europarett og skriver doktoravhandling innenfor forvaltningsrett og EØS-rett.

VENEMYR, Siri Kildahl

Konformitet og legalitet - Et legalitetsperspektiv på EØS-initierte gjerningsbeskrivelser 2017. 135 s.

Av Siri Kildahl Venemyr
Publisert 26. juli 2017 15:26 - Sist endret 8. jan. 2021 13:57