MarIus 511: EØS-avtalens geografiske virkeområde

Forfatter: Kari Anne Haugli Trosdahl

Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) artikkel 126 første avsnitt har følgende ordlyd: «The Agreement shall apply to the territories to which the Treaty establishing the European Economic Community is applied and under the conditions laid down in that Treaty, and to the territories of Iceland, the Principality of Liechtenstein and the Kingdom of Norway.» EØS-avtalen art. 126 regulerer avtalens geografiske virkeområde; det vil si hvor EØS-avtalen gjelder. I avhandlingen tolkes artikkel 126 første avsnitt. Målet med tolkingsprosessen er å vurdere om EØS-avtalens geografiske virkeområde også omfatter norsk økonomisk sone og kontinentalsokkel eller om det er avgrenset mot havområder utenfor EØS-statenes territorialfarvann. Bakgrunnen for tema er at Norge og EU har inntatt ulike standpunkt til hvordan EØS-avtalens virkeområde skal avgrenses. EU mener avgrensningen må skje etter samme kriterier som EU-retten. Det vil si at avgrensingen i havområder følger statenes jurisdiksjon slik denne avgrenses etter folkeretten. Norges syn er at ordlyden «territories» i EØS-avtalen art 126 første avsnitt, innebærer en avgrensning av avtalens virkeområde mot områder utenfor norsk territorialfarvann. Uenigheten har aldri fått komme helt på spissen, og det foreligger derfor heller ingen autoritativ rettslig avklaring av spørsmålet

Av Forfatter: Kari Anne Haugli Trosdahl
Publisert 12. des. 2018 14:50 - Sist endret 12. des. 2018 14:52