MarIus 521: Energimarkedsbyrået ACER Begrenset men betydelig

Forfatter: Hanna Askhaven

Omslag

MarIus 521: Energimarkedsbyrået ACER Begrenset men betydelig (Askhaven, Hanna)

Norsk deltakelse i EUs energimarkedsbyrå ACER er et aktuelt tema, både politisk og rettslig. Denne artikkelen søker fra et EU-rettslig perspektiv å bidra til å forklare «fenomenet» ACER og gjøre rede for hvilken myndighet byrået er gitt. Artikkelen ble opprinnelig levert som 60-poengs masteroppgave ved Universitetet i Oslo den 1. juni 2019, og ble skrevet mens jeg var ansatt som vitenskapelig assistent ved Senter for europarett. Foruten noen mindre språklige endringer og korrektur er innholdet det samme.

I løpet av de fire månedene som har gått siden jeg leverte min oppgave, har det skjedd et par endringer som må kommenteres. Jeg nøyer meg med å påpeke disse her i forordet.

For det første: Oppgaven tar utgangspunkt i rettsaktene i tredje energimarkedspakke, som etter samtykke fra Stortinget ble innlemmet i EØS-avtalen i 2018. Tre av disse rettsaktene ble den 14. juni 2019 revidert i EU gjennom pakken «Clean Energy for all Europeans». Jeg har ikke tilpasset artikkelen de nye endringene. De nye rettsaktene viderefører imidlertid i stor grad innholdet i de gamle rettsaktene, slik at denne artikkelen fortsatt vil være relevant.

For det andre: Det Islandske Parlamentet, Alltinget, samtykket endelig til innlemmelse av tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen den 2. september 2019. Norsk deltakelse må derfor antas å effektueres i løpet av kort tid. 

Emneord: EU-rett, Energi, ACER Av Forfatter: Hanna Askhaven
Publisert 17. mars 2020 15:10 - Sist endret 17. mars 2020 15:10