MarIus 523: Praktiske kommentarer til NOROG’s SPA modellavtale

Forfatter: Eirik Tveit

Omslag

MarIus 523: Tveit, Eirik

"The more transparent the contracting rules, and the more even-handed their enforcement, the more trade will be encouraged"

- Francis Fukuyama, The origins of political order


Etter at OLF (nå Norsk olje og gass, NOROG) i sin tid etablerte modellavtalen for andelsoverdragelser i 2006, har denne modellen i utstrakt grad blitt brukt som grunnlag for konkrete avtaler pa norsk kontinentalsokkel. Min klare erfaring er at dette har bidratt til h fokusere forhandlingene opp mot de mest verdiskapende spørsmålene og/eller de mest sentrale risikoelementene i den enkelte overdragelsessituasjon. Bruken av modellavtalen har forhapentligvis dermed ogsa bidratt til raskere forhandlinger, og til å være kostnadsdempende for partene. Det generelle inntrykket er derfor at modellavtalen har effektivisert forhandlinger om andelsoverdragelser ph norsk sokkel. Formålet med denne artikkelen er å søke å forklare bakgrunnen for, og anvendelsen av, de forskjellige bestemmelsene i avtalen. Selv om jeg til en viss grad også vil gå inn på alternative reguleringer, så er hovedfokuset i artikkelen lagt på en gjennomgang av reguleringene i selve modellavtalen. Forhåpentligvis vil dette kunne være nyttig både for nye brukere av modellavtalen, og for personer som allerede har brukt modellavtalen men ønsker en grundigere forståelse av de forskjellige bestemmelsene.

For nye brukere av avtalen vil gjennomgangen forhdpentligvis kunne gi innsyn i både de forhold som vil være sentrale ved overdragelser i seg seiv, men også forhold som vil være soeregne for overdragelser av deltakerandeler pa norsk sokkel. Jeg haper at dette kan være et bidrag til at partene i enda større grad kan fokusere på de særegne forholdene ved den enkelte overdragelsen, og dermed ytterligere effektivisere forhandlingene. Gjennomgangen baserer seg i stor grad på min egen erfaring med andelsoverdragelser. I denne erfaringen ligger også en mengde diskusjoner og avklaringer, både med kollegaer og forhandlingsmotparter. Jeg er takknemlig for alle disse diskusjonene. Videre har en rekke eksterne advokater bidratt til dypere forstdelse for problemstillinger under avtalen, både direkte gjennom forhandlinger og stotte til disse, og gjennom foredrag og presentasjoner ph seminarer. I forbindelse med det konkrete arbeidet med denne artikkelen vii jeg rette en særlig takk til følgende personer: Peter Hiorth i Advokatfirmaet Schjodt AS for hans kommentarer til og syn på de fleste temaer under modellavtalen, Thomas Abrahamsen og Eirik Aanestad i Kluge Advokatfirma AS for grundige innspill om utvalgte tema, Audun Våge i Esso Norge AS og June Snemyr i Advokatfirmaet Schjodt AS for nyttige kommentarer, og Ken Eivind Vigdel i Total E&P Norge AS for gode refleksjoner fra et praktisk perspektiv. Takk også til petroleumsjuridisk seksjon i Olje- og energidepartementet for nyttige innspill til elementer knyttet opp i mot det petroleumsrettslige regelverket og konsesjonsverket. Det md likevel pdpekes at vurderingene og kommentarene mine i artikkelen er mine egne, og derfor ikke kan tas til inntekt verken for de nevnte personers eller min arbeidsgivers vurderinger eller meninger.


Stavanger, oktober 2019
Eirik Tveit

Eirik Tveit (fodt 1978) er cand.jur. (UiO, 2004). Han arbeider i dag som internadvokat i TOTAL E&P NORGE AS. Tidligere har han arbeidetf or Advokatfirmaet Schjodt AS og BG Norge.

 

Av Forfatter: Eirik Tveit
Publisert 8. mai 2020 10:09 - Sist endret 8. mai 2020 10:09