MarIus 526: Styring av fiskeoppdrett gjennom forskrifter om tildeling og utvidelse av akvakulturtillatelser

Forfatter: Mathias Røer Falch

Artikkelen er skrevet da Røer Falch var vitenskapelig assistent ved Nordisk Institutt for Sjørett. Den fremgår her - med enkelte mindre endringer – slik den forelå til sensur januar 2020.
Temaet for avhandlingen er tildeling og utvidelse av akvakulturtillatelser til oppdrett av laks og ørret. Helt presist gjelder artikkelen departementets kompetanse til å vedta forskrifter om tildeling av nye tillatelser og forskrifter om tildeling av økt produksjonskapasitet på eksisterende tillatelser til kommersielt matfiskoppdrett av laks og ørret.

Av Forfatter: Mathias Røer Falch
Publisert 8. mai 2020 10:47 - Sist endret 11. juni 2020 13:39