MarIus 530: Norges tilknytning til EUs personvernråd. Privates rettsstilling og rettssikkerhet

Forfatter: Guro Fiskvik Åsbø

Omslag

MarIus 518 Rødt trafikklys og nedjustering av akvakulturtillatelser.  

Måten Norge deltar i og underordner seg myndigheten til EUs voksende forvaltningsapparat er et aktuelt tema i både politiske og rettslige diskusjoner. Denne fremstillingen gjelder Norges tilknytning til EUs personvernråd, som ble opprettet i mai 2018. Fremstillingen tar for seg hvordan myndigheten organet utøver får virkning overfor private rettssubjekters rettsstilling, og i hvilken grad privates rettssikkerhet ivaretas gjennom den tilknytningsformen som er valgt.

Teksten ble skrevet mens Åsbø var ansatt som vitenskapelig assistent ved Senter for europarett, og ble levert som 60-poengs masteroppgave ved Universitetet i Oslo den 15. januar 2020. Noen endringer har skjedd siden leveringsdatoen. Blant annet har Storbritannia forlatt EU, og nye rettskilder har kommet til. Det har nødvendiggjort noen små justeringer, men ellers er teksten i stor grad gjengitt slik den ble levert.

Emneord: EU, Personvern, Rettssikkerhet Av Forfatter: Guro Fiskvik Åsbø
Publisert 10. juni 2020 12:37 - Sist endret 20. sep. 2020 03:32