MarIus 538: Klimakrav i offentlige anskaffelser. Anskaffelsesrettslige virkemidler for å fremme lavkarbonprodukter

Forfatter: Johannes Dalen Giske

Omslag

MarIus 538: Klimakrav i offentlige anskaffelser. Anskaffelsesrettslige virkemidler for å fremme lavkarbonprodukter 

Temaet for denne artikkelen er offentlige aktørers adgang til å stille klimakrav i sine anskaffelser.

Formålet er å klargjøre hvilke skranker som gjelder for oppdragsgivers adgang til å stille klimakrav, og derigjennom å vise hvilket handlingsrom som er tilgjengelig for en offentlig aktør som ønsker å gjøre klimavennlige innkjøp. Med «å stille klimakrav» siktes det i denne sammenhengen til å bruke de virkemidlene en oppdragsgiver har tilgjengelig ved utformingen av en anskaffelse for å gi den et mer klimavennlig resultat. Det omfatter klart nok å stille krav til hvilke klimavennlige egenskaper som en leveranse må oppfylle for å bli vurdert som en aktuell kandidat, men også å utforme kriterier som belønner disse egenskapene når det skal avgjøres hvilket tilbud som har vunnet konkurransen.

Den mest nærliggende begrunnelsen for en oppdragsgivers valg om å stille klimakrav er at den ønsker å redusere sitt eget karbonfotavtrykk. I tillegg kan økt etterspørsel fra det offentlige etter klimavennlige varer og tjenester gjøre disse mer konkurransedyktige generelt. En annen motivasjon for å stille slike krav kan derfor være at man ønsker å bruke det offentliges innkjøpsmakt som et verktøy for å støtte opp om en utvikling mot en mer klimavennlig økonomi. Anskaffelseslovgivningen gir detaljerte regler om hvordan det offentlige skal gå frem ved anskaffelser av varer og tjenester. Formålet er å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser og legge til rette for rettferdig konkurranse mellom potensielle leverandører på tvers av europeiske landegrenser. For å oppnå disse målsetningene er handlefriheten til offentlige oppdragsgivere underlagt enkelte begrensninger.

Emnet for denne artikkelen er hvordan disse begrensningene i oppdragsgivers handlefrihet påvirker muligheten for å gå til anskaffelse av klimavennlige produkter. Fremstillingen tar utgangspunkt i anskaffelsesprosedyren anbudskonkurranse, og ser på hvilke rammer som gjelder for 110 MarIus No. 538 Klimakrav i offentlige anskaffelser å henholdsvis stille krav om lavkarbonprodukter i kravspesifikasjonene og belønne bruk av lavkarbonprodukter i tildelingskriteriene. Underveis vil det også gis anbefalinger om hvordan en oppdragsgiver som ønsker å stille slike krav bør gå frem for å oppnå sitt mål om klimavennlige produkter, uten å begrense konkurransen på en uforholdsmessig måte

Emneord: Offentlige anskaffelser, Klima Av Forfatter: Johannes Dalen Giske
Publisert 29. jan. 2021 11:30 - Sist endret 28. mai 2021 14:30