MarIus 543: Rettslig regulering av  plastforurensning fra oppdrettsnæringen. Hvorvidt krav til driften av oppdrettsvirksomhet etter norsk rett beskytter miljøet mot plastforurensning?

Forfatter: Thea Kristine Lerfaldet

Omslag

MarIus 543: Rettslig regulering av  plastforurensning fra oppdrettsnæringen. Hvorvidt krav til driften av oppdrettsvirksomhet etter norsk rett beskytter miljøet mot plastforurensning?

Tema for avhandlingen er rettslig regulering av plastforurensning fra oppdrettsnæringen.

Plastforurensning kan forekomme i ulike faser av oppdrettsvirksomhetens drift. Fremstillingen konsentrerer seg om plastforurensning som oppstår i forbindelse med bruk av fôrslanger i plast. Innsiden av fôrslangen utsettes for slitasje som fører til at mikroplast slippes ut i havet. Mikroplast er plastpartikler på mindre enn fem millimeter. Slitasje på fôrslanger er én, blant mange, kilder til utslipp av mikroplast. Andre viktige utslippskilder er plast som frigjøres gjennom slitasje av bildekk og veimarkeringer, ved påføring, aldring og vedlikehold av plastbasert maling, ved vask av tekstiler og ved bruk av kosmetikk. 

Bakgrunnen for at avhandlingen er avgrenset til plastforurensning ved bruk av fôrslanger, er at dette miljøproblemet har vært i fokus i nyere tid etter at Naturvernforbundet estimerte utslippet til over 300 tonn mikroplast per år. Det har også vært en økt interesse rundt mikroplastens skadelige virkninger på miljøet. Det er derfor et behov for å se plastforurensning ved bruk av fôrslanger fra en rettslig synsvinkel.

Problemstillingen for avhandlingen er hvorvidt krav til driften av oppdrettsvirksomhet etter norsk rett beskytter miljøet mot plastforurensning. Det er ingen eksplisitte reguleringer av plastforurensning i norsk rett. I avhandlingen skal det derfor tas utgangspunkt i krav til driften av oppdrettsvirksomhet som regulerer de forurensningsmessige sidene av driften, og vurdere hvorvidt de beskytter miljøet mot plastforurensning ved bruk av fôrslanger.

Emneord: Forurensning Av Forfatter: Thea Kristine Lerfaldet
Publisert 28. mai 2021 13:30 - Sist endret 28. mai 2021 15:01