MarIus 546: Urettmessige instrukser i tidsbefraktning. Særlig om tidsbortfrakters hevingsrett

Forfatter: Marthe E. Smedsrud

Omslag

MarIus 546: Urettmessige instrukser i tidsbefraktning. Særlig om tidsbortfrakters hevingsrett

Avhandlingens tema er kontraktsrettslige virkninger av tidsbefrakterens urettmessige instrukser i tidsbefraktningsforhold.

Tidscertepartier sluttes ofte over lengre perioder, er i stor grad påvirket av tilstanden i den globale økonomien, og transporten skjer under usikre forhold til sjøs. Befrakteren har derfor gjerne behov for fleksibilitet for å tilpasse transporttjenesten til skiftende forutsetninger for hans kommersielle virksomhet. Den viktigste mekanismen som gir slik fleksibilitet, er befrakters rett til å disponere skipet gjennom instruksjonsretten. Denne fleksibiliteten er det som typisk begrunner valget av tidsbefraktning som avtaletype, og som er befrakterens egentlige kjøpsgjenstand. Motstykket til befrakterens vide rettigheter til å disponere skipet, er en viss uforutsigbarhet for bortfrakter med hensyn til hva som konkret vil bli krevd av ham innenfor rammene av hans hovedforpliktelse, som er å stille skipets lastekapasitet til befrakterens effektive rådighet. Det nærmere innholdet i denne forpliktelsen fastlegges jo løpende gjennom befrakterens instrukser. Befrakters vide rettigheter medfører tilsvarende uforutsigbarhet med hensyn til tidsbortfrakterens arbeidsforpliktelse.

Formålet med denne avhandlingen er for det første å beskrive grensene for befrakters disposisjonsrett, altså omfanget av bortfrakters arbeidsforpliktelse. For det andre, og mest sentralt, skal det fastlegges hvilke kontraktsrettslige virkninger som inntrer etter norsk rett dersom befrakterens instruks overskrider disse grensene.

Avhandlingen ser på de prinsipielle spørsmålene knyttet til urettmessige instrukser. For å sikre en fullstendig analyse av rettsvirkningene, avgrenses det ikke nærmere med hensyn til hva instruksen gjelder.

Avhandlingens perspektiv tar utgangspunkt i bortfrakters faktiske stilling og handlingsalternativer når han mottar en urettmessig instruks. Denne faktiske situasjonen gir opphav til en rekke ulike juridiske problemstillinger, avhengig av om bortfrakter initialt velger å akseptere eller å nekte å utføre befrakterens instruks. Vi skal analysere de mest sentrale kontraktsrettslige virkningene som kan inntre avhengig av bortfrakters valg.

Fremgangsmåten er for det første valgt fordi den er godt egnet til å analysere kompliserte rettslige spørsmål fra et praktisk og pedagogisk perspektiv. For det andre er bortfrakters handlemåte ved mottagelsen av en urettmessig instruksjon avgjørende for de rettslige konsekvensene som kan inntre. Virkningene av hvert handlingsalternativ bør derfor inngå i bortfrakters initiale avgjørelse om hvordan han skal forholde seg til instruksen.

Avhandlingen vil vise at rettsvirkningene av befrakters urettmessige instrukser ikke har noen åpenbar plass i det norske kontraktsrettslige sanksjonssystemet. Emnet ligger dermed i skjæringspunktet mellom klassiske sjørettslige problemstillinger og alminnelig kontraktsrett. Det sjørettslige perspektivet bidrar til å trekke inn et komparativt element i fremstillingen på grunn av det internasjonale kildetilfanget.

Emneord: Tidsbefraktning, Hevingsrett Av Forfatter: Marthe E. Smedsrud
Publisert 28. mai 2021 13:21 - Sist endret 28. mai 2021 14:25