MarIus 549: Framtidens havbruksforvaltning

Havbruksnæringen i både Norge og verden ellers er inne i en rivende og krevende utvikling. Det underliggende målet er å være med å sørge for bærekraftig matforsyning fra havet. Den fascinerende utviklingen i Norge fra attåtnæring til moderne matindustri stiller også den offentlige forvaltningen overfor krevende oppgaver. Hvordan denne forvaltningen bør organiseres, blir ofte diskutert både i og utenfor næringen.

MarIus 549: Framtidens havbruksforvaltning

Foto: MarIus 549

Ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo, har vi siden 2018 arbeidet med prosjektet Rammevilkår og regelverk i havbruksnæringen, i samarbeid med de juridiske fakulteter ved universitetene i Bergen og Tromsø. Arbeidet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF). Hovedfokus i prosjektet er selve lov- og forskriftsverket for og kontraktspraksis i havbruksnæringen. Men i dette arbeidet og i våre samtaler med folk i næringen og forvaltningen så vi at en tyngre gjennomgåelse av de rettslige spørsmålene kunne være verdifullt for den pågående debatten om organisering av havbruksforvaltningen. Dette var FHF straks med på, og en tilleggsbevilgning ble våren 2021 gitt til dette arbeidet. Resultatet blir med dette lagt fram. Arbeidet er skjedd i en arbeidsgruppe som er nærmere redegjort for i utredningens punkt 1.2. Dette kollektive arbeidet i koronaens tid har vært en særskilt glede for gruppens medlemmer. Utredningen ble ferdigstilt og oversendt Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) 25. august 2021. I denne utgaven som nå kommer ut som eget hefte i skriftserien MarIus, er det bare gjort visse formelle endringer og rettinger. Det er vårt håp at utredningen kan stimulere til debatt og grundigere gjennomtenking av framtidens havbruksforvaltning.

Ola Mestad

Professor dr. juris

Prosjektleder

Emneord: Havbruk, Forvaltning, Ressurser Av Ola Mestad, Eirik Wold Sund
Publisert 23. sep. 2021 14:52 - Sist endret 23. sep. 2021 14:54