MarIus 554: Containerbranner i Sjøtransport

Skip med økt lastekapasitet har bidratt til at hyppigheten og omfanget av containerbranner på skip er på et rekordhøyt nivå. I tillegg peker flere rapporter på at feildeklarering av lasten er en vesentlig årsak.

Bildet kan inneholde: gjøre, aqua, elektrisk blå, merke.

Omslag MarIus 554

Containerbranner på skip utgjør en fare for mannskapets liv og helse, og kan påføre lasten, skipet og miljøet skader. På slutten av 1960-tallet hadde de største containerskipene en kapasitet på 1530 TEU (containere), mens det i dag finnes skip med en kapasitet på 24 000 TEU. Til tross for skipenes kapasitetsøkning på omtrent 1500 % de siste 50 årene, har mannskapene blitt redusert og kravene til brannsikkerhet om bord kun økt marginalt. Dette har bidratt til at hyppigheten og omfanget av containerbranner på skip er på et rekordhøyt nivå. I tillegg peker flere rapporter på at feildeklarering av lasten er en vesentlig årsak.

Avhandlingen er todelt. I den første delen undersøkes hvilket ansvar transportøren har overfor lasteeiere når containere tar fyr. I den andre delen behandles senders ansvar overfor transportøren, og senders ansvar overfor øvrige lasteeiere som får godset sitt skadet om bord på skipet. Ansvaret overfor transportøren kan utledes av transportavtalen mellom transportøren og senderen, og må fastlegges med grunnlag i sjøloven sine regler. Sender står derimot ikke i et kontraktsforhold med de øvrige lasteeierne, og et slikt krav må følgelig ha grunnlag i alminnelige erstatningsrettslige regler. Avhandlingen behandler senders ansvar overfor de øvrige lasteeierne etter det alminnelige skyldansvaret, og vurderer også hvorvidt sender kan være ansvarlig i medhold av det ulovfestede objektive virksomhetsansvaret.

Emneord: Containerbrann, Ansvar, Last, Brann, Skip Av Daniel Hagen
Publisert 17. feb. 2022 14:20 - Sist endret 19. aug. 2022 12:15