Skriftserien MarIus - Side 5

Publisert 15. juni 2015 15:57

Denne utgaven av MarIus inneholder noen av foredragene som ble holdt på det 26. Nordiske sjørettsseminar, arrangert av Nordisk institutt for sjørett. Seminaret fant sted 25.- 27. august 2014 i Stockholm og samlet nesten 100 sjø- og energirettsjurister fra alle de nordiske land.

Publisert 13. jan. 2015 12:48

Artikkelen handlar om EØS-retten sine reglar om EØS-statene sin adgang til å gjere inngrep i EØS-borgarar si grunnleggjande rett til innreise og opphald. Idéen for avhandlinga stammer frå EFTA-domstolen si rådgjevande utsegn E-15/12, der det norske Hells Angels-medlemmet Jan Anfinn Wahl vart nekta innreise til Island.

Published May 12, 2014 2:23 PM

In SIMPLY - the Scandinavian Institute's Maritime and Petroleum law yearbook – the Institute presents some examples of research of its members and friends in English.

Publisert 12. mai 2014 13:30

Utgaven inneholder artikler fra Instituttets jubileumsseminar i september 2013. I tillegg til en artikkel om Instituttets historie tar artiklene opp tema innen befraktingsrett, sjøforsikring, gasskontrakter samt kontrakter og konsesjoner i et EU-perspektiv.