Skriftserien MarIus - Side 6

Publisert 5. feb. 2014 10:29

Avhandlingen ser på om og i hvilken grad norske leverandører til russisk petroleumsindustri kan bruke den den norsk-russiske BITen som grunnlag for krav der man lider tap som følge av en realisert politisk risiko.

Publisert 6. mai 2013 14:03

Gyldighetsspørsmålet fortsatt omstridt selv om kontraktsregulering av skaderisikoer har vært vel innarbeidet i norske petroleumskontrakter helt siden offshorevirksomhet startet i Norge. Også internasjonalt har slike kontraktsbestemmelser lang tradisjon og utbredelse.

Publisert 18. sep. 2012 10:41

2011-utgaven av Nordisk institutt for sjøretts årbok har artikler om forurensning fra skip og klimaendring, bevæpning av norske skip, mekling innen oljeindustrien og forsikringsrelaterte tema.

Publisert 6. juni 2012 14:28

Avhandlingen behandler den kontraktsmessige reguleringen av arbeidet med å fjerne petroleumsinnretninger på kontinentalsokkelen når virksomheten opphører. Sentralt i fremstillingen står fjerningskontraktenes fordeling av risiko for innretningens tilstand.

Publisert 19. des. 2011 11:01

Avhandlingen handler om offshore rørtransport av CO2 fra kontinentet til lagringssted på norsk sokkel – en oversikt over og vurdering av partenes primære realforpliktelser i en transportavtale.

Publisert 19. des. 2011 10:27

In Part I different aspects of the Norwegian Petroleum Act is discussed by several authors. Part II contains articles about Norwegian gas sales and petroleum taxation.