MarIus - alle utgåver

Abonnement eller tidlegare utgåver av tidsskriftserien MarIus: kontakt Den norske bokbyen

1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1985   

1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997 

1998   1999   2000   2001   2002   2003 2004   2005   2006   2007   2008   2009 

 2010  2011   2012   2013   2014   2015  2016  2017   2018   2019    2020   2021 

2022

2022

For studentar og tilsette ved UiO: Her finn du MarIus i bibliotekbasen Hein Online

565  SIMPLY  Scandinavian Institute of Maritime Law Yearbook
Kommer i oktober
564 FENSBEKK, Louise Billie Grønneberg

Eiendomsskatten på oppdrettsanlegg.

Kan grunnrenten i havbruket beskattes gjennom eiendomsskatten

563 MAUREN, Karina Sameksistens til sjøs. Ivaretakelse av miljø- og arealinteresser gjennom reglene for strategisk planlegging av havvind
562 RIISE, Åse Rustad Å hevde sin rett .En analyse av utsendte arbeidstakers mulighet til å håndheve sine rettigheter i Norge.
561 EGELAND, Nina  Regulering av integrerte foretak i kraftsektoren.
Selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet etter energiloven §§ 4-6 og 4-7.
560 VABOEN, Vegard

Kommuners gjennomføring av reguleringsplaner med ekspropriasjon

559 FJORDBO, Gullik-André Hensynet til reindriften i vindkraftsaker.
I hvilken grad ivaretar reglene om konsesjon og ekspropriasjon hensynet til reindriften i vindkraftsaker?
558 HAMRE, Sigrid Proporsjonalitetskrav ved omgjering av akvakulturløyve. 
Ein forvaltningsrettsleg studie av eit allment uavklart prinsipp med akvakulturretten som kontekst.

557 

 

VICINSKS, Zymantas, TSOMAEVA, Olga, SVALINA, Iva 

Selected Master Theses:

Zymantas Vicinskis: Applicability of the safe port warranty in time charters amid the Covid-19 pandemic

Olga Tsomaeva: Sale of Vessels for Recycling.  Analysis of the Standard Contract for the Sale of Vessels for Green Recycling in light of international ship recycling regulations

Iva Svalina: Protection of Migrants at Sea

556

 

RØNNINGEN, Anders Rederens kollisjonsansvar for ubemannede skip

555

SÆTHERN, Alexander EU-rettens krav om uavhengig reguleringsmyndighet for energi.
En studie av europeiseringen av norsk kraftmarkedsregulering

554

HAGEN, Daniel Containerbranner i Sjøtransport
553 OVERBY, Lars Rosenberg Skibspassagerrettigheder og værneting
2021

For studentar og tilsette ved UiO: Her finn du MarIus i bibliotekbasen Hein Online

 

552

VEGHEIM, Oskar

Avtaler om samdrift og samlokalisering i havbruksnæringen: Samspillet mellom offentligrettslig reguleringslovgivning og privatrettslige kontraktsvilkår

551

FALKANGER, Thor SOLVANG, Trond
POZDNAKOVA, Alla JOHNSTON, Angus/
BJØRNEBYE, Henrik
(Forfatterne i kapittel-rekkefølge)

SIMPLY 2021 - Scandinavian Institute of Maritime Law Yearbook
550 AAGAARD, Ida Andersen Afgrænsning af varetægtsperioden i multimodal transport
549 SUND, Eirik Wold, MESTAD, Ola m.fl. Framtidens havbruksforvaltning
Utredning fra en arbeidsgruppe ved Nordisk institutt for sjørett
548 MARCUSSEN, Mira Christine

Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet 
Omgjøring av lokalitetstillatelser til lakseoppdrett

547 HØINES, Sigurd Alternativutredninger ved etablering av vindkraftanlegg
546 SMEDSRUD, Marthe Urettmessige instrukser i tidsbefraktning
Særlig om tidsbortfrakters hevingsrett
545 TRONSMOEN, Sigve Berg Trygd og reiserestriksjoner
Om aktivitets- og samtykkekrav ved rett til arbeidsavklaringspenger og oppholdskrav ved dagpenger.
544 EIKENÆS,Nora Privat regulering av bærekraft i havbruksnæringen
- Global selvforvaltning for globale markeder
543 LERFALDET, Thea Kristine Rettslig regulering av 
plastforurensning fra oppdrettsnæringen. Hvorvidt krav til driften av oppdrettsvirksomhet etter norsk rett beskytter miljøet mot plastforurensning?

542

LAURANTZON, Markus Aurelius Beckstrøm

Norge og fisken – Norsk fiskeeksport i det folkerettslige handelsregimet
WTO, europeisk integrasjon og frihandelsavtaler

541 SOLVANG, Trond

Rederiorganisering og ansvar – rettslige utviklingstrekk. 

Shipowners’ vicarious liability under English and Norwegian law.  

With an eye to technical failure of autonomous ships

540 BRATHOVDE, Marte Det får da være grenser.
Om misbruk av reglene om fri bevegelighet
539 GABRIELSEN, Anne Lodding EØS-rettslige krav til miljøtilstanden i kystvann.
Om vanndirektivets betydning for fiskeoppdrett i sjø
538 GISKE, Johannes Dalen Klimakrav i offentlige anskaffelser
Anskaffelsesrettslige virkemidler for å fremme lavkarbonprodukter 
537 EGELAND, Heidi Sydnes Carbon Capture, Transport and Storage Under the EU Emissions Trading System – Accommodating Mobile CO2 Transport 
2020 For studenter og ansatte ved UiO 

Her finn du MarIus i bibliotekbasen Hein Online

536 TRAN, Quang Vinh Rettsanvendelse i motvind - Endringer av eksisterende vindkraftkonsesjoner gjennom godkjenningsvedtak av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA)
535

Contributors:

Thor Falkanger,
Hanna Vik Furuseth, 

Alla Pozdnakova,
Birgit Feldtmann, Kim Østergaard and Hanna Barbara Rasmussen,
Julie Karin Værnø

Trond Solvang

 

 

SIMPLY 2019 - MarIus 535
Thor Falkanger 

"Cargo damage – road or vessel liability rules? Supreme Court decision on damage during sea passage to cargo on a trailer – HR-2019-912"

Hanna Vik Furuseth  

"Jurisdiction to impose national wage and working conditions on board foreign-flagged ships – a practical approach"

Alla Pozdnakova 

"Ship recycling regulation under international and EU law"

Birgit Feldtmann, Kim Østergaard and Hanna Barbara Rasmussen

"Cruise ships in Greenlandic waters Legal prophylaxis and reparedness at the intersection of the law of the sea and real life"

Julie Karin Værnø

"Faulty Material & Error in Design" An analysis of the Nordic Marine Insurance Plan

Trond Solvang

"Choice of law versus scope of application - the Rome I Regulation and the Hague-Visby Rules contrasted"

534 Høgetveit Berg, Bruzelius, Nesvik, Oldenstam, Mikkelsen, Nisja, Kozlowska-Rautiainen, Jervell 

Norwegian Arbitration Day 2020

A collection of articles based on the presentations from this seminar

533 NYEGAARDEN, Kristine Valberg Erstatningsansvar for nødrettshandlinger
532 BREISTEIN, Ingeborg Høydal Turistfiske
531 RAGNES, Frede Rønning Inngrep overfor forurensende skip på åpent hav og i økonomiske sone. 
En analyse av hjemmelsgrunnlagene for inngrep der utenlandske skip er utsatt for en sjøulykke
530 ÅSBØ, Guro Fiskvik Norges tilknytning til EUs personvernråd
Privates rettsstilling og rettssikkerhet
529 SETTEVIK, Elias
«Tilbørlig hurtighet» mot en klimavennlig skipsfart 
Betraktninger om befraktningsrettslige modeller for omlegging av reisens varighet, i lys av behovet for å redusere skipsfartens utslipp.
«Tilbørlig hurtighet» mot en klimavennlig skipsfart 
Betraktninger om befraktningsrettslige modeller for omlegging av reisens varighet, i lys av behovet for å redusere skipsfartens utslipp.
528 LAURANTZON, Markus Aurelius Beckstrøm Fra hav til bord – rettslige konsekvenser for norsk sjømatnæring ved bortfall av EØS-avtalen
527 WESTGARD, Arne Moss Objektivt rederansvar for teknisk svikt. Fra dampskip til autonome fartøyer
Læren om teknisk svikt fra et sjørettslig perspektiv
526 FALCH, Mathias Røer Styring av fiskeoppdrett gjennom forskrifter om tildeling og utvidelse av akvakulturtillatelser
 2019

For studentar og tilsette ved UiO

Her finn du MarIus i bibliotekbasen Hein Online

525

Det 28. Nordiske Sjørettsseminar -

Artikkelsamling

Norden i verden - rettsenhet og rettsulikhet.
Artikkelsamling basert på foredrag fra Det 28. nordiske sjørettsseminar, Nyborg Strand 2019
  • Planen som Nordisk Plan - forholdet til konkurrerende produkter, særlig engelske vilkår - Trine-Lise Wilhelmsen
  • Nordisk Søforsikringsplan i et dansk perspektiv - Camilla Søgaard Hudson
  • Danske erfaringer med arbejdet med Planen - Lars Voigt Larsen
  • Sjõfõrsãkringsplanen och de allminna avtals- och fõrmõgenhetsrittsliga principerna - Svante 0. Johansson
  • Kaperfart og priserett i Norden - Ivar Alvik
  • Sørettens guldalder og et bud på fremtiden - et causeri -  Lars Rosenberg Overby
For studenter og ansatte ved UiO: Her finner du artikkelsamlingen i bibliotekbasen Hein Online
524 HUEMER, Maximilian  Multimodal Passenger Rights in the European Union
Development, Compatibility, and Challenges of the EU Mode-Specific Passenger Rights Regulations in the Light of a Potential Legislative Measure for Passenger Rights in Multimodal Transport 
For studenter og ansatte ved UiO: Her finner du den i bibliotekbasen Hein Online
523 TVEIT, Eirik

Praktiske kommentarer til NOROG’s SPA modellavtale
For studenter og ansatte ved UiO: Her finner du den i bibliotekbasen Hein Online

522

RINGBOM, Henrik og
ILVESSALO, Saara (Editors)

Wrecks as Environmental Risks: Legal Perspectives
For studenter og ansatte ved UiO: Her finner du den i bibliotekbasen Hein Online

521 ASKHAVEN, Hanna Bjørhus
Energimarkedsbyrået ACER. Begrenset men betydelig
For studenter og ansatte ved UiO: Her finner du den i bibliotekbasen Hein Online
520 SNIPSØYR, Siv
Prisavslag utmålt etter rettekostnader
For studenter og ansatte ved UiO: Her finner du den i bibliotekbasen Hein Online
519 SIMPLY - Scandinavian Institute of Maritime Law Yearbook 2018 

Felix Collin: Maritime Product Liability at the Dawn of Unmanned Ships – the Finnish Perspective 
Thor Falkanger: The seller’s right of stoppage when bills of lading are issued/ 
Hans Jacob Bull: Natural damage insurance: the Norwegian model and current efforts to improve it
Henrik Bjørnebye: The impact of the third energy market package on national resource management  
Lauri Railas:Going the Nordic way - an alternative to English hegemony 
Trine-Lise Wilhelmsen: Loss of hire insurance when the damaged vessel is substituted.
What does loss of hire insurance cover?  
Trine-Lise Wilhelmsen: Marine insurance for intervention by State power   – The Nordic perspective
Trond Solvang: From the role of classification societies, to theories of norms and autonomous ships - some cross-disciplinary reflections
For studenter og ansatte ved UiO: Her finner du den i bibliotekbasen Hein Online

518 BERNTZEN, Håvard Rødt trafikklys og nedjustering av akvakulturtillatelser.  En analyse av hjemmelsgrunnlaget for nedjustering av akvakulturtillatelser i medhold av trafikklyssystemet samt utvalgte erstatningsrettslige spørsmål ved nedjusteringsvedtak.
For studenter og ansatte ved UiO: Her finner du den i bibliotekbasen Hein Online
517 FURUSETH, Hanna Regulering av lønns- og arbeidsvilkår i kabotasjefart. Folkerettslige og EØS-rettslige begrensninger
For studenter og ansatte ved UiO: Her finner du den i bibliotekbasen Hein Online
516 NOGUERO, Eliseo Sierra Direct action against the liability insurer of carriers of passengers by sea in the case of death or personal injury. 
For studenter og ansatte ved UiO: Her finner du den i bibliotekbasen Hein Online
515 Norwegian Arbitration Day 2019
Knut Kaasen International Arbitration in Norway
Thomas K. Svensen Oil and gas – the use and benefit of arbitration in the cornerstone industry
Mikal Brøndmo International arbitration in Norway – offshore and onshore construction, including renewable energy
Kaare Andreas Shetelig

Post M&A disputes in a Norwegian context

Christian Hauge Nordic arbitration – the initiative and rules
Trine-Lise Wilhelmsen Choice of Forum in the Nordic Marine Insurance Plan
Harald S. Kobbe Nordic Arbitration in future – possibilities and Challenges
Karin Fløistad Enforcement – The New York Convention vs the Lugano/Brussels Conventions
Giuditta Cordero-Moss Ordre Public and arbitration in Norway
Niels Schiersing Norway as an attractive place to arbitrate
Ola Ø. Nisja How we can make arbitration in Norway even better
514 TORP, Simon

Reservasjon for ideelle EØS-rettens betydning for adgangen til å reservere konkurranser om helse- og sosialtjenester for ideelle aktører.

For studenter og ansatte ved UiO: Her finner du den i bibliotekbasen Hein Online

513 SELVIG, Erling

The Petroleum Act - A Regulatory Regime in Development

For studenter og ansatte ved UiO: Her finner du den i bibliotekbasen Hein Online

512 Selected Master Theses 2018 O´Brien, Alice
The liability framework for the shipping phase of carbon capture and storage:
A critical study of the liability regime for CO2 leakage during cross-border CO2-shipping activities in the North Sea. 
Norkina, Elena
Arctic Port State Jurisdiction over Black Carbon Emissions from International Shipping
For studenter og ansatte ved UiO: Her finner du den i bibliotekbasen Hein Online
 2018

For studentar og tilsette ved UiO

 Her finn du MarIus i bibliotekbasen Hein Online

511 HAUGLI TROSDAHL, Kari Anne EØS-avtalens geografiske virkeområde
510 KARLSEN, Ingeborg Resirkulering av skip -Det folkerettslige regelverket vurdert i lys av internasjonale miljørettslige prinsipper
509 BRLEC, Tajda Obligations of Coastal States towards each other to prevent accidental pollution of the Continental Shelf
508 RØYNEBERG, Anders Staten som konsesjonsmyndighet og kontraktspart i fergekonsesjonskontrakter 
- Fergekontraktene i møte med det offentliges myndighetsfunksjoner og fleksibilitetsbehov
507 AAS, Sveinung Tap av reelle sjanser til å inngå kontrakt med en offentlig oppdragsgiver 
506 NICHOLLS, Hanna Varberg Trafikklyssystemet
Nytt system for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett
 
Her finner du den i bibliotekbasen Hein Online
505 HAUKAAS, Ørjan Salvesen Domsmyndighet og lovvalg ved direktekrav: kommentarer til Høyesteretts avgjørelse i HR-2018-869-A («Stolt Commitment»)
Her finner du den i bibliotekbasen Hein Online
504 NÆSS, Knut Klever Konkurrerende årsaker til forsinkelser i entreprise- og fabrikasjonskontrakter med utgangspunkt i NS 8405 og NF 15
503 NAKKIM, Rebecca Lund Betalingsansvar og misligholdsvirkninger under Saleform
502 FALKANGER, Thor
RINGBOM, Henrik
SIIG, Kristina og FELDMANN, Birgit
VAN SOEST, Henri 
ALVIK, Ivar og BJØRNEBYE, Henrik
BUTLER, William

Scandinavian Institute of Maritime Law Yearbook SIMPLY 2017

 

501 TVEDT, Lotte Grenseløse helsetjenester - Om norske myndigheters kompetanse til å begrense norske pasienters rett til å motta helsetjenester i en annen EØS-stat
500 SELVIG, Erling Overdragende rettighetshavers subsidiære fjerningsansvar
499 NYHUS, Ivar Gullbrand Nettselskapets ansvar for avbrudd og spenningsfeil 
498 SARIC, Senad Tildeling og overdragelse av fisketillatelser og fiskekvoter
497 SELECTED MASTER THESES 2017

Borén, Ellinor: Wreck removal in Swedish waters - who is liable and to what extent? / Hardy, Steven: Navigating Through Corruption 

496 HAGA, Amelie Kontraktskjeder basert på NTK 15 og NIB 16
495 MYKLEBUST, Sindre T. Gjør Chapter 11-prosesser krav på anerkjennelse i Norge?
En analyse av rettsstillingen under de nye regler i konkurslovens fjerde del
494 WABAKKEN, Marie Om standardiseringen av en rettslig standard.
En analyse av forbrukeravtaledirektivet og forholdet til avtaleloven § 36
493 TAULE, Aleksander Vinningsavståelseskrav 
492 BJØRKLUND, Andreas Om utvinningstillatelsen som dekningsobjekt - Problemstillinger knyttet til rettighetshavers betalingsproblemer
491 BUZALJKO, Merima  Ansvaret for underleverandører i offshorefabrikasjonskontrakter
 2017  For studentar og tilsette ved UiO: Her finn du MarIus i bibliotekbasen Hein Online Tidsskriftsserien MarIus er i sal frå Den norske Bokbyen
 
490 NESDAL, Leonard  Ulovfestet objektivt ansvar i sjøretten 2017. 86 s.
489 FALKANGER, Thor Fiske og pant. Om pant i verdier som inngår i kommersielt fiske 2017. 69 s.
488 BENJAMINSEN, Nils Kristian … uatskillelig knyttet til
Om avgrensningen av EØS-avtalens saklige virkeområde for fiskeri- og oppdrettsrelatert virksomhet
487 JUNGE, Lisa-Mari Moen EØS-rettens tjenere
Om norske domstolers plikt til å anvende EØS-rett ex officio
486 PEREIRA, Eduardo  JOA Special edition: Joint Operating Agreements:
Understanding different interests and concerns in the wake of Reeder v. Wood County Energy
485 HVIDSTEN, Ingrid Alder som distinksjonsgrunnlag
Om det EU-rettslige forbudet mot aldersdiskriminering i arbeidslivet
og speilingen i norsk rett 2017. 160 s.
484 Det 27. Nordiske Sjørettsseminar - Artikkelsamling 204 s.
483 BAINS, Shabneet Overtredelsesgebyr som sanksjon ved brudd på energi- og vannressurslovgivningen 2017. 140 s.
482 SIMPLY 2016 Contributors:
Falkanger, Thor Bills of lading and sea way bills issued under charter parties: who is bound?
Solvang, Trond Some reflections concerning the scope of the Maritime Code section 172a
Ringbom, Henrik Mikael Enforcement of the Sulphur in Fuel Requirements: Same, Same but Different
Arnesen, Finn EEA – a “distinct legal order of its own”?
Kuro, Jonela  Abolishing Cabotage:
Regulatory Framework
in Coastal and Cruise Shipping. The Case of Greece
Urrang, Benedicte Haavik The Nordic Trustee: A Right to Sue and be Sued in its Own Name
481 VENEMYR, Siri Kildahl Konformitet og legalitet - Et legalitetsperspektiv på EØS-initierte gjerningsbeskrivelser 2017. 135 s.
480 HELSETH, Anne Fougner Rocking the Boat - The Question of Jurisdiction for applying the European Emissions Trading System to International Shipping 2017. 71 s.
479 SVOR, Per Ole Avtalefrihet ved anskaffelser - Om adgangen til å endre inngåtte kontrakter omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser. 2017. 150 s.
478 NORDSTOGA, Vetle Knudsen Lasteskadeansvar og betydningen av hvem som utsteder konnossement. 73 s.
477 LUNDGAARD, Jon Erik A. Tatt av vinden - Naturmangfoldlovens rettslige styringsmidler i vindkraftsaker. 2017. 141 s.
476 VEDELD, Mads Forfang Salgspanthavers stilling ved leveranser til skipsbygging. 2017. 75 s.
2016  

MarIus er i sal frå Bokbyen 

For studentar og tilsette ved UiO: Her finn du MarIus i bibliotekbasen Hein Online

475 Selected Master Theses Contributors: Allen, Sylvie, Lunde, Wenche, Schjølberg Mads.2016. 211 s.
474 BRUZELIUS, Karin Kollektivtransportørenes erstatningsansvar for personskade o.l. – Harmonisering av ansvarsreglene?2016. 38 s.
473 SIMPLY 2015 Contributors: Røsæg, Erik; Podznakova, Alla; Solvang, Trond; Siig, Kristina; Romanova, Daria, 2016. 206 p.
472 SELVIG, Erling Tredjepartstariffer 2016. 40 s.
471 JACOBSEN, Ingvild Ulrikke og JOHANSEN, Elise Efforts of the Arctic Council to Protect Sensitive Arctic High Sea Areas from the Impact of Shipping.2016. 40 s.
470 SKJELLAND, Emil Konkurrentens rettstilling ved ulovlig statsstøtte. 2016. 138 s.
469 RECKE, Gabriele Det søretlige varetægtsforhold - Loyalitetsprincippets og de håndterings- og rangeringstekniske omstændigheders betydning for den søretlige § 274-varetægts udstrækning til accessoriske forvaringsforhold. 2016. 208 s.
468 SAGERUP, Marianne Spesifikasjons- og dokumentasjonskrav som kostnadsdriver i norsk petroleumsindustri 70 s
467 MORITZ-OLSEN, Ragnhild Rath Corporate environmental due diligence and accountability. 2016.164 s.
466 SNIPSØYR, Bjarne Utbedringsplikten i kommersielle tilvirkningsløp. Om bakgrunnsretten og reguleringene i utvalgte standard­kontrakter.2016.148 s.
465 HELLEVIK, Julie A Risikostyring i Shipping. Med fokus på hvordan rederier kan redusere eksponeringen for endringer i bunkerskostnader. 2016. 80 s.
464 STØEN, Ignazio Azzari Kontraktshjelperidentifikasjon ved sjørettslig transportansvar. Den engelske dommen «The Muncaster Castle» vurdert i en nordisk-rettslig ramme. 2016. 140 s.
463 SANDVIK, Björn Skeppsbygnadsavtal från finsk synpunkt. 2016. 44 s.
462 KNAPSKOG, Knut Fellesarv på djupt vatn. Om utvinning av mineral på havbotnen i internasjonalt farvatn og instrument for miljøregulering. 2016. 100 s.
461 RUMMELHOFF, Hanna Støtteordninger til fornybar energi og forholdet til europaretten. 2016. 160 s.
460 RESTAN, Bjørn Tarek Læren om compensatio lucri cum damno ved heving av tapsbringende avtaler. 2016. 69 s.
2015  

For studentar og tilsette ved UiO:  Her finn du MarIus i bibliotekbasen Hein Online

459 Sustainable Transport - Quo Vadis? Editors: Ellen Eftestøl-Wilhelmsson, Anu Bask, Trine-Lise Wilhelmsen and Erik Røsæg. 2015. 330 p.
458 DAAE, Alexander Avvisning i internasjonal råvarehandel på CIF-vilkår. 2015. 74 s.
457 BARLAUG, Eirik Lund Arrest i bunkers om bord i skip på tidscerteparti. 2015. 38 s.
456 SIMPLY 2014 Contributors: Sir Bernard Rix, Thor Falkanger, Erik Røsæg, Henrik Ringbom, Kristina Siig, Henrik Bjørnebye, Ola Mestad, Ivar Alvik, Catherine Banet, Alla Pozdnakova. 2015. 370 p.
455 Selected master theses 2015 Contributors: Jolanta Zabityte and Kyle Ritter. 2015. 124 p.
454 ANDENÆS, Elisabeth I fin form på plattform. Om helsekravene til ansatte i petroleumsvirksomheten. 2015. 164 s.
453 DALEN, Even Vegard Reindrift og rein kraft. Rettssubjektivitet i reindriften ved utbygging av vindkraft og kraftlinjer. 2015. 158 s.
452 JUEL, Magnus Engh Industrikonsesjonslovens skranker for erverv av eierandeler i vannkraftselskaper. 2015. 134 s.
451 FALKANGER, Thor

Tvangsrealisasjon i Norge av luftfartøy og rettigheter i luftfartøy. 2015. 138 s

450

Det 26. nordiske sjørettsseminar: Voldgift i shipping og offshore.

Bidrag av: Geir Gustavsson, Georg Scheel, Trond Eilertsen, Jes Anker Mikkelsen, Lars Rosenberg Overby, Mette Christensen, Kristina Siig, Jens Mathiasen, Ditte Rust. 2015. 114 s.

449

BRUZELIUS, Karin M

Offentlig eierskap i transportselskap. 2015. 38 s.

448

ØRJASÆTER, Jo

Sondringen mellom tinglige og obligatoriske rettigheter. Formuerettens grunnbegreper belyst gjennom valgte fragment. 2015. 142 s.

447

REIESTAD, Anne Ingeborg F

Erstatningsansvar ved avslutning av petroleums­virksomhet – med særlig fokus på forurensningsskader. 2015. 122 s.

2014    
446 EU Renewable Energy Law. Legal challenges and new perspectives.

Contributors: Angus Johnston, Juliane Steffens, Lydia Scholz, Sirja-Leena Penttinen, Kim Talus, Thea Sveen, Carsten König. 2014. 206 p.

445 HAMMERSVIK, Simen Tilgi våre synder…Om misligheter som avvisningsgrunn ved offentlige anskaffelser. 2014. 158 s.
444 MØSE, Kristine … men ikke sånne som deg. Om adgangen til å nekte EØS-borgere innreise og opphold av hensyn til den offentlige orden, sikkerhet eller folkehelse. 2014. 154 s.
443 OLUFSEN, Madelen Julie Havrettsdomstolens jurisdiksjon i saker om midlertidig forføyning. 2014. 67 s.
442

TORGRIMSBY, Henrik Fabian

Kontraktsperioden i subseacertepartier. Basert på Norwegian Subsea Contract 2005. 2014. 136 s.

441

STARBERG, Martin og BRUUN, Tommy

State Intervention and Claim for Reimbursement. In the wake of a maritime oil pollution incident. 2014.110 s.

440

BJØRNEBYE, Henrik, ALVIK, Ivar

Contract models in a common Nordic electricity retail market.2014. 82 p.
439 PLUR, Natasja Svenneby Regulering av festeavgift ved feste av tomt til bolig-og fritidshus. 2014. 150 s.
438

TVEIT, Eirik

Praktiske kommentarer til standard samarbeidsavtale. 2014. 369 s.

437 SKÅR, Ørjan N

Båtpassasjerers rettigheter ved forsinkelse og kansellering. EU-forordning 1177/2010 om passasjerers rettigheter ved sjøreiser og reiser på indre vannveier. 2014. 82 s.

436

NORDBAKKEN, Charlotte

Rettslig regulering av returordningen for EE-avfall. 2014. 159 s

435

The Norwegian Maritime Code

24 June 1994 no. 39 with amendments including Act 7 June 2013 no. 30. 2014. 242 p.

434 KOMISSAR, Sofie

Uekte endringer. Bruken av endringsreglene i NS 8405 og NF 07 på utilsiktede forhold. 2014. 137 s.

433

MELDAHL, Håkon Stalheim

Prosjekt og utbygging på eigen risiko -"sole risk". Ein analyse av reglane om utføring av prosjekt og utbygging på eigen risiko i petroleumsverksemda på norsk kontinentalsokkel. 2014. 121 s.

432

HYLDMO, Kristine

Iverksettelse av akserelasjonstiltak etter NS 8405 og NF 07. 2014. 138 s.

431

SOLHEIM, Henning

Off hire etter sjøloven ved konkurrerende hindringer. 2014. 122 s

430

SIMPLY 2013

Bidrag av Thor Falkanger, Trond Solvang, Alla Pozdnakova, Jonas Myhre, Sergey S Seliverstov. 2014. 106 p.

429

Selected master theses -  Utvalgte studentoppgaver 2013

Contributors: Tesfaye T Abebe, Rusudan Tchukuaseli, Vegard A Nymoen, Christopher Huitfeld. Selma Næss-Ulseth. 2014. 340 p

428

HJETLAND, Andreas

MØINICHEN, Henrik

Elektrifisering av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel – en konsesjonsrettslig analyse. 2014. 200 s.

427

Nordisk institutt for sjørett: 50-års jubileum

Bidrag av: Trine-Lise Wilhelmsen, Peter Appel, Stinne Taiger Ivø, Svante Johansson, Finn Arnesen. 2014. 134 s.

2013    
426 LERKERØD, Kjersti

Investeringsbeskyttelse i Russland. Den norsk-russiske BITens betydning for norske leverandører til russisk petroleumsindustri. 2013. 166 s.

425 FREDLY, Heidi

Befrakterforårsaket off-hire-begivenhet. 2013. 154 s.

424

 

The VII ECMLR – Contracts in shipping: flexibility, foreseeability, reasonableness

Contributors: Francesca Pellegrino, Philippe Delebecque, Trine-Lise Wilhelmsen, Francesco Berlingieri, Yvonne Baatz, Andrew Tettenborn, Kathleen S Goddard, Trond Solvang, D Rhidian Thomas, Anastasiya Kozubovskaya-Pellé, Talal Aladwani, Donato Di Bona, Simone Lamont-Black, José Manuel Martín Osante, Olena Bokareva, Maria Piera Rizzo, Mišo Mudrić, Peter Ivar Sandell, Julia Constantino Chagas Lessa, Olga Fotinopoulou Basurko. 2013. 574 p.

423

MORTENSEN, Bent Ole Gram
SCHJØLER, Christian Højer

Sikkerhed og havvindmøller. 2013. 234 s.
422 BJERKE, Line Ramm Energiloven § 3-4: Nettilknytning og koordinering i kraftsektoren. 2013. 154 s.
421 ENDRESEN, Clement Miljøinteressene på sidelinjen. En kritisk analyse av regjeringens fastsettelse av nytt manøvrerings‑reglement for Suldalslågen. 2013. 227 s.
420 Sundry master theses in maritime law Contributors: Monika Midteng, Erik Tuvey, Laura Borz, Zhihe Ji, Randmil Kranda, Synne Hathway. 2013. 392 p.
419 SIMPLY 2012 Contributors: Trond Solvang, Thor Falkanger, Knut Kaasen, Trine-Lise Wilhelmsen. 2013. 114 p.
418 Flexibility and risk allocation in long term contracts – an international perspective Contributors: Jonas Rosengren, Trond Solvang, Giovanni Iudica, Giuditta Cordero-Moss. 2013. 140 p.
417 Det 25. nordiske sjørettsseminar
Åbo 27.-29. august 2012
Bidrag av: Erling Selvig, Henrik Ringbom, Søren Larsen, Jörgen Aalmelöv, Trond Solvang, Henrik Thal Jantzen, Lars Rosenberg Överby, Martin Sandgren, Trine-Lise Wilhelmsen, Linn Hoel Ringvoll, Marie Linton og Erik Røsæg. 2013. 272 s.
416 SAGA, Kristian Risikoreguleringen i komplekse tilvirkningskontrakter. Illustrert ved NF07 og NS8405. 2013. 68 s.
415 ZAK, Monica Magdalena Ansvarsregulering i borekontrakter. Gyldighetssensur i norsk, engelsk og amerikansk rett. 2013. 158 s.
2012    
414 SIMPLY 2011 Contributors: Philip Linné, Stig André Kolstad, Knut Kaasen, Trine-Lise Wilhelmsen, David D D Syvertsen. 2012. 197 s.
413 VIKSE, Sofie Avsenders forpliktelser og ansvar ovenfor transportøren ved transport av farlig gods. En sammenligning av någjeldende regler med Rotterdamreglene. 2012. 150 s.
412 OFTEDAL, Kaja Byggerisikoforsikring. En komparativ analyse av de norske og de engelske reglene for byggerisikoforsikring. 2012. ca 137 s.
411 BJØRNDAL, Øyvind Forsknings- og utviklingskontrakter innenfor energisektoren.149 s. 2012.
410 EKEBERG, Carl Fredrik Deltakernes innflytelse i norsk petroleumsvirksomhet.136 s. 2012.
409 KARLSEN, Morten Fjerningskontrakter i petroleumsvirksomheten.168 s. 2012.
408 FALCHENBERG, Marie Den ledende assurandørens stilling ved koassuranse -En komparativ analyse av norsk og engelsk rett.158 s. 2012.
407 WOLL, Linn-Beate  Hvordan sjørøveri påvirker risiko­for­delingen i et tidscerteparti. 2012. 124 s.
2011    
406 Sjørøveri og logistikkavtaler Foredrag fra det 24. Nordiske Sjørettsseminar i Reykjavik, august 2010. Bidrag av Anniken Enersen, Trine-Lise Wilhelmsen, Vibeke Kofoed, Ulla Fabricius og Johan Schelin. 2011. 78 s.
405 UELAND, André Lamark Offshore rørtransport av CO2 fra kontinentet til lagringssted på norsk sokkel. 2011. 146 s.
404 Articles in Petroleum Law Med bidrag av Ulf Hammer, Anne-Karin Nesdam, Dagfinn Nygaard, Knut Kaasen, Jan B Jansen og Joachim M Bjerke. 2011. 374 s.
403 GRAM MORTENSEN, Bent Ole Dansk regulering af havvindmøller. 2011. 178 s.
402 KLØVE, Tormod P&I assurandørens risikoeksponering ved lasteskadeansvar under unimodal og multimodal transport. 2011. 150 s.
401 BRUSERUD, Herman Villfarelse som ugyldighets- og forpliktelsesgrunnlag. 2011. 74 s.
400 SIMPLY 2010 Med bidrag av Finn Arnesen, Ellen Eftestøl-Wilhelmsson, Thor Falkanger, Lars Gorton, Rosa Greaves, Svetlana Nasibyan, Ulf Hammer, Marian Hoeks, Hannu Honka, Svante O Johansson, Knut Kaasen, Erik Røsæg, Johan Schelin, Erling Selvig, Kristina Siig, Peter Wetterstein, Trine-Lise Wilhelmsen, Inger Hamre, Kirsten Al-Araki. 2011. 490 s.
399 SOLUM, Ingrid  Sikkerhetsregulering og kaskoforsikring av skip. 2011. 148 s.
398 ØIGÅRD, Ane McIver Stansningsretten i lys av Rotterdam-reglene. 2011.74 s.
397 MOSTAD, Linn Therese Håndheving av målkonflikter i bøyelast. 2011. 120 s.
396 Gransking og etterforsking av sjøulykker Seminarinnlegg av Tage Brigt Andreassen Skoghøy, Nina M H Hanevold, Terje Hernes Pettersen, William J Bertheussen, Aud Ingvild Slettemoen, Merethe Smith. 2011. 94 s.
2010    
395 GJERTSEN, Jonathan Alexander Østebrød Kreditorsidens struktur i obligasjonslån. 2010. 166 s.
394 SIMPLY 2009 Med bidrag av Trine-Lise Wilhelmsen, Donato Di Bona,Vidar Strømme, Svein H Bjørnestad, Knut Kaasen, Thor Falkanger, Erik Røsæg, Iris Østreng, Joar Holme Støylen. 2010. 334 s.
393 The Norwegian Maritime Code The Norwegian Maritime Code. 24 June 1994 no. 39 with later amendments up to and including Act 26 March 2010 no. 10. Unofficial student edition. 2010. 244 s.
392 EILERTSEN, Tonje Tredjepartsadgang til transportnett og lagringsområder for CO2 - implementering av Europaparlaments- og rådsdirektiv om geologisk lagring av CO2 i norsk rett. 2010. 170 s.
391 ALME, Richard Leverandørens mulighet til å optimalisere bruken av sine ressurser under Norwegian Subsea Contract 05. 2010. 150 s.
390 MIKALSEN, Ina Tvervåg Leverandørens beføyelser ved betalingsmislighold etter NF07 og NTK07. 2010. 76 s.
389 KAASEN, Karin Flyten i fremdriftsplanen - en juridisk analyse av petroleumskontrakter. 2010. 81 s.
388 STEIGBERG, Ragnhild Rettslig regulering av beredskapen ved sjøulykker i Nordområdene. 2010. 164 s.
387 Fire sjørettslige foredrag Med bidrag av Olav Vikøren, Jostein Moen, Nils-Gustaf Palmgren, Agnar Langeland. 2010. 90 s.
2009    
386 SØDAL, Ellen Karina og MELLINGEN, Karen Elektroner på utenlandsreise. Konsesjonsregimet for utveksling av elektrisitet i lys av EØS-avtalen. 2009. 224 s.
385 FJÆRVOLL-LARSEN, Andreas Supplyrederens rett til ansvarsbegrensning når skipet er ute av drift. En studie av SUPPLYTIME 05 kl 13(b). 2009. 92 s.
384 MUNTHE-KAAS, Hugo-A. B. Direktekrav mot en P&I assurandør når sikrede er insolvent. En komparativ analyse av rettstilstanden
i russisk, amerikansk og europeisk rett. 2009. 158 s.
383 DENISOVA, Ekaterina The Role of Environmental Civil Liability in Regulation of Marine Oil Pollution in Norway. 2009. 84 s.
382 LØVGAARD, Sindre Ulvund Førstemann til mølla i kampen mot global oppvarming? En analyse av gjeldende rettsregler for bygging av offshore vindkraft, og en vurdering av behovet for et nytt konsesjonsrammeverk. 2009.134 s
381 JOHANSEN, Therese Locus standi for environmental organisations before the European Court of Justice – implications of the Århus Convention. 2009. 90 s.
380 FODCHENKO, Irina Utenlandsk deltakelse i petroleumsvirksomhet på russisk kontinentalsokkel – hovedtrekk ved Russlands petroleumsregimer med referanse til det norske konsesjonssystemet. 2009. 222 s.
379 KAURIN, Kjersti Nettleieavtaler med forbruker En fremstilling av nettleieforholdet etter reguleringen. 2009.156 s.
378 EGGE, Audun Hagene Personellkompetanse i akuttsituasjoner til sjøs. 2009. 152 s.
377

KRISTOFFERSEN, Simen

Sjøveisreglene og den erstatningsmessige uaktsomhetsstandarden ved sammenstøt mellom fartøyer. 2009. 82 s.

376 SIMPLY 2008 Yearbook 2008, 2009. 451 s.
375 VEGGE, Kristen Ny institusjonell regulering av det finansielle kraftmarkedet. Særlig unntakene fra reglene. 2009. 87 s.
374 NYHUS, Øystein Tredjepartsbruk av offshoreinstallasjoner. Om rammeverket for bruk av andres infrastrukturer. 2009. 178 s.
373  MELING, Marie Regelkonkurranse i skipsfarten. Skattemessige utslag ved valg av skipsregister og selskapsform. 2009. 185 s.
372  DALE, Andreas  Kjøp og salg av Second Hand Vessels. 2008. 168 s.
371  LYSEBU-seminaret  Startseminar sjøsikkerhetsprosjekt, 28.-29. januar 2008, Lysebu. 2009. 276 s.
370

 BRYGFJELD, Mari Kjellevold

KRYDSBY, Stian Tjørswaag

 Prekvalifisering av nye aktører på norsk sokkel.

Overdragelse av deltakerandeler i utvinningstillatelse. 2009. 244 s.

2008    
369 SIMENSEN, Rine Utnyttelse av tidskritiske ressurser i modne deler av kontinentalsokkelen. Myndighetenes styringsadgang. 2008. 153 s. Kr. 160,-
368 OLEBAKKEN, Ingeborg Holtskog Ny UNCITRAL-konvensjon om sjøtransport. 100 s. Kr. 110,-
367 TVETER, Line På nett med små anlegg for vann- og vindkraft. Om nettilknytning av småproduksjonsanlegg med særlig vekt på anleggsbidrag. 2008. 150 s. Kr. 95,-
366 ULDALEN, Per Amund Erstatningsansvar for forurensnings¬skade ved oljesøl fra skip. Komparativ studie av de konvensjonsbaserte regler i sjøloven kapittel 10 og 1990 Oil Pollution Act. 2008. 146 s. Kr. 90,-.
365. ERDAL, Leiv Mikael Legal Implications of Security Assignment. Comparing the Norwegian and English law of security assignments in the context of building finance for high-value movable property. 2008.
92 s. Kr. 80,-
364. WARD, Ezekiel Collaboration in Liner Shipping under Article 81 Ec. Agreements between liner shipping undertakings following the repeal of Regulation 4056/86. 2008. 105 s. Kr. 70,-
363 LERVÅG, Jon Vegard Miljørettsleg handlingsrom innanfor konsesjonssystemet for norsk petroleumsverksemd. Tilhøvet mellom utvinningsløyvet, godkjenninga av PUD og forureiningskonsesjonen. 2008. 161 s.
362 ØSTLIE, Christian B. Finansielle covenants i låneavtaler. 2008. 160 s.
361 SØRENSEN, Christopher Haugli Konstruktivt totalforlis. Kondemnasjonsvilkår og totaltapsoppgjør etter Norsk Sjøforsikringsplan og spesialvilkår. 2008. 186 s.
2007    

360.

 SIMPLY

Yearbook 2007, 2007. 463 s. Kr. 210,-

359.

EGGEN, Tine Harstad

"No gain no loss" - prinsippet i petrolumsvirksomhetens samarbeidsavtaler. 2007. 184 s.
Kr. 100,-

358.

KEISERUD, Jørgen

Transport og kortsiktig salg av gass i Nederland - nettoperatørens tilrettelegging. 2007. 156 s. Kr. 80,-

357. HØGSETH, Thomas Bruusgaard Vertikale begrensninger i langvarige gassalgskontrakter. En vurdering av forholdet til EF- og EØS-rettens forbud mot konkurransebegrensende samarbeid. 2007. 216 s. Kr 100,-

356.

MELAND, Casper M.; WITSCHEL, Georg

En komparativ analyse av norsk og engelsk kontraktsrett & Mare Liberum and Maritime Security. 2007. 98 s. Kr 70,-

355.

BERGER, Fredrik;
HAVER, Gustav

CO2-deponering på kontinentalsokkelen: Ansvar for utslipp etter norsk rett og forholdet til klimakvoteregimet etter Kyotoprotokollen. 2007. 336 s. Kr. 140,-

354.

 

Det 15. nordiske dommerseminar i sjørett. Foredrag holdt i Svendborg, Danmark, 5.-7. september 2005. 2007. 120 s. Kr 70,-

353.

 

Det 21. nordiske sjørettsseminar. Foredrag holdt i Nyslott, Finland, 22.-25. august 2004. 2007. 326 s. Kr 140,-

352. VALMOT, Caroline Universal service, en fremstilling av medlems¬statenes forsyningsplikt innenfor det europeiske elektrisitetsmarkedet. 2007. 176 s. Kr 90,-

351.

EVJE, Anders

Regelendringer i tidsbefrakningsforhold. 180 s. Kr 90,-

350.

 

Avdeling for petroleums- og energirett 25 år. 2007. 94 s Kr 60,-

349.

OULIE-HAUGE, Toini

Små kraftverk – store utfordringer? 2006. 177 s. Kr 90,-

348.

DØVIK, Kristian

Statnetts utøvelse av systemansvaret. 2006. 160 s. Kr 80,-

347.

HEGNA, Caroline Jahre

Transport og salg av gass i det britiske gassnettet - hovedtrekk ved nettorganiseringen. 2006. 173 s. Kr 90,-

346.

SIMPLY

Yearbook 2006, 2006. 376 s. Kr. 120,-.

2006    

345.

GRØNLI, Bjørn Gisle

Krav til nasjonale underleveranser i iransk petroleumsrett. 2006. 104 s. Kr 60,-

344.

BORGE, Kirsten

Klassifikasjonsselskapenes offentlige myndighet. 2006. 148 s. Kr 70,-

343.

ASKJER, Angela Ekholdt

Sikkerhetsreguleringen for flyttbare innretninger i petroleumsvirksomheten. 2006. 179 s. Kr 80,-

342.

MEYER, Norman Hansen

Transportforsikring mot krigsfare. 2006. 181 s. Kr 80,-

341.
x

TORGERSBRÅTEN, Ståle

Kyststatens jurisdiksjon ved miljøforurensning eller fare for miljøforurensning fra fremmede skip. 2006 150 s. Kr.100,-

340.

 

Foredrag holdt på det 30. petroleumsjuridiske seminar Baiona, Spania 22. - 25. september 2005. 2006 147 s. Kr. 0,-

339.

HØSTMÆLINGEN, Ingrid

Etablering av petroleumsvirksomhet i nye områder på norsk kontinentalsokkel. 2006 152 s. Kr. 100,-

338.

de VIBE, Kaja

Reassuransekontrakter. 2006. 182 s. Kr. 110,-.

337.

NEGAARD, Terese A.

Konflikter mellom forbruker og energiselskap. Utenomrettslige tvisteløsningsordninger i elsektoren. 2006. 180 s. Kr. 110,-.

336.

SØRLI, Arne-Martin H.

Salg av flytende naturgass (LNG). Korttidskontraktenes risikofordeling med særlig vekt på selgers hovedforpliktelser. 2006. 180 s. Kr. 110,-

2005    

335.

SIMPLY

Yearbook 2005, 2005. 364 s. Kr. 230,-.

334.

GUNDERSEN, Silje

Selvstendig panthaverinteresseforsikring Engelske vilkår i forening med Norsk Sjøforsikringsplan av 1996. 2005. 145 s. Kr. 120,-.

333.

NICOLAISEN, Christoffer

Nettselskapets stengningsrett overfor forbruker i betalingsmislighold, 2005. 186 s. Kr. 120,-.

332.

LUND, Hilde

Terrorberedskap i kraftforsyningen, 2005. 196 s. Kr. 120,-.

331.

 

De norske vareforsikringsvilkårene 1995/2004 med kommentarer / Norwegian Cargo Clauses 1995/2004 with commentary. 2005. 445 s Kr. 160,-.

330.

 

The Emerging European Maritime Law, Proceedings from the Third European Colloquium on Maritime Law Research, Ravenna, 17-18 September 2004, 2005. 386 s. Kr. 150,-.

329.

SLAATTEN, Bjørn

York-Antwerpen reglene 2004. 2005. 38 s. Kr. 90,-.

328.

 

The 29th Petroleum Law Seminar, Edinburgh , Scotland , 9th-12th September 2004 . 2005. 123 s.

327.

AARSETH, Hallvard Gilje

Nye krav til skille mellom monopol- og konkurransebasert virksomhet i kraftsektoren. Selskapsmessige og funksjonelle atskillelseskrav 2005. 181 s. Kr. 120,-.

326. SØRENSEN, Kristine Hasle ¿NUNCA MAíS? Places of refuge - Coastal state liability for environmental damage. 2005. 80 s. Kr. 100,-.
325. WETTERSTEIN, Peter Pollution from vessels - jurisdiction and law. 2005. 48 s. Kr 80,-.
324. KRISTIANSEN, Camilla Norske havners økonomiforvaltning og forholdet til forbudet mot statsstøtte i EØS-avtalen. Havneprosjektet: Rapport nr. 21. 2005. 160 s. Kr 120,-.
323.
x
NESS, Cornelius Sogn Ansvarsfordeling og forsikring i petroleumskontrakter. En vurdering av gyldigheten og rekkevidden av "knock for knock"-prinsippet. 2005. 132 s. Kr. 110,-.
2004    
322. STEEN, Herman Tiden for skipets ankomst i lastehavnen ved reisebefraktning. Særlig om befrakterens krav på erstatning og kansellering ved sen ankomst. 2004. 184 s. Kr. 120,-.
321. SIMPLY Yearbook 2004. 319 s. Kr. 180,-.
320. HAMMER, Ulf Kollisjon mellom undervannsrobot og fisketrål. En studie av erstatningsrettslig grenseland. 2004. 32. Kr 180,-. s. Kr. 100.-.
319.

BASSE, Ellen Margrethe
MORTENSEN, Bent Ole Gram
RØNNE, Anita

Myndighedsopgaver udøvet af private virksomheder - systemansvar i elsektoren. 2004. 42 s. Kr. 100.-.
318. TVEIT, Eirik Myndighetenes adgang til å stille vilkår om finansiell sikkerhet ved andelsoverdragelser til nye aktører. 2004. 60 s. Kr. 100.-.
317. TUSVIK, Kjersti Forsinkelse og sanksjoner - en undersøkelse av den kontraherende transportørs plikter. 2004. 90 s. Kr. 100.-.
316. SIVERTS, Lise og HEGNA, Anders Matheson Injeksjon av CO2 i undergrunnen på norsk kontinentalsokkel. 284 s. 2004. Kr. 120.-.
315. TRONDAL, Charlotte Heberg Kontraktsregulering av kraftleveranser til større industrielle sluttbrukere. 184 s. 2004. Kr. 100.-.
314. NISJA, Ola Ø. Konfliktløsningsmekanismer i byggekontrakter. 110 s. 2004. Kr. 100.-.
313.   Petroleumsjuridisk seminar i Strasbourg, Frankrike. Foredrag holdt på det åtteogtyvende petroleumsjuridiske seminar 25.-27. september 2003. 2004. 183 s.
312. AAKERVIK, Alf-Morten Oppdretts- og fiskerikonsesjoner ved overdragelse. 66 s. 2004. Kr. 60.-.
311. CHRISTODOULOU-VAROTSI, Iliana The Challenge of European Maritime Safety. An Overview of the EC's Policy and Regulatory Framework on Maritime Safety. 24 s. 2004. Kr. 60.-.
310.   Foredrag holdt ved det 20. nordiske sjørettsseminar i Reykjavik, Island, 31. august - 3. september 2002. 2004
309. SIMPLY Yearbook 2003. 2003. 356 s. Kr. 120.
308. ENGER, Finn Jacob og Fred Andreas WISTER Det nye luftbefordringsansvaret.  2003.  23s. + 20 s. VEDLEGG.  Kr. 60,-.
307. ANDA, Mats Identifikasjonsinstituttet i Norsk Sjøforsikringsplan 1996.  2003.  99 s.  Kr. 80,-.
306. AARSHEIM, Hanne Direktkrav vid 3PL-samarbeten - köparens möjligheter att göra rättigheter och ansvar gällande gentemot logistikern.  2003.  103 s.  Kr. 80,-.
305. LUDVIGSEN, Kjell Clement Last over bord.  En gjennomgang av reglene om oppryddingsansvar relatert til last, særlig containere, som har falt over bord fra skip.  2003.  59 s.  Kr. 60,-.
304. KANTANEN, Eeva Petoro - partner og verdiforvalter.  En rettslig analyse av den nye forvalter-ordningen for SDØE.  2003.  163 s.  Kr. 90,-.
303. BOGE, Olav Gassproduksjon og konkurranserett.  En vurdering av produksjons-samarbeidet på norsk sokkel i forhold til EØS artikkel 53.   2003.  119 s.  Kr. 80,-.
302.   Petroleumsjuristseminaret i Helsinki, Finland.  Foredrag holdt på det syvogtyvende petroleumsjuridiske seminar 12. - 15. september 2002. 2003.  152 s.
301. HOLDØ, Håvard H. Realkreditors adgang til å kreve prisavslag ved mangelfull realytelse.  En studie av utvalgte verks- og befraktningsavtaler utenfor preseptorisk lovgivning.  2003.  193 s.  Kr. 90,-.
300. STAVANG, Endre Overveltning av disponerings-kostnader knyttet til gassrørledninger på norsk sokkel.  18 s.  2003. Kr. 50,-.
299. HANSEN, Helene Bærug Aksjeselskap i kommunal havnevirksomhet.  Om adgangen til å organisere eierskap og oppgave-løsning i aksjeselskaps form. Havneprosjektet:  Rapport nr. 20.121 s.  2003.  Kr. 80,-.
298. LOGSTEIN, Hanne Sofie Petroleumsrettens sikkerhetsregulering som grunnlag for straff - er lovkravet tilfredsstilt? 103 s. + 6 s. vedlegg. 2003, Kr. 80,-.
297. SÆTHER, Mats E. Bareboat ("parallell-") registrering av skip - i jus og praksis.  89 s. + 17 s. Vedlegg.  2003.  Kr. 80.-.
296. URQUIETA, Carlos A. Industrikonsesjonsloven:  Offentlig styring av fallrettigheter og EØS-rettslige skranker.  164 s. + 25 s. vedlegg.  2003.  Kr. 90.-.
Toppen av siden
295. SIMPLY Yearbook 2002. 2002.  344 s.  Kr. 120.-.
294. BRUSERUD, Herman Bortfrakterens ansvar for skipets fysiske egenskaper.  Ansvars-grunnlagene.  140 s.  2002.  Kr. 90.-.
293. NATVIG, Åse Jurisdiksjons- og lovvalgsklausuler i elektroniske konnossementer.  90 s.  2002.  Kr. 80.-.
292. FRAMSTAD, Tor Erlend: Havnemyndighetenes erstatnings-ansvar overfor brukeren av havnen. Havneprosjektet:  Rapport nr. 19. 107 s. + 19 s. Vedlegg.  2002.  Kr. 80.-.
291. SØRUM, Tom Forholdet mellom tariffavtaler og konkurranserett - med en spesiell del om tariffavtalene for losse- og laste-arbeidere.  Havneprosjektet:  Rapport nr. 18. 116 s.  2002.  Kr. 80.-.
290. SIMONSEN, Sandra Folkerettslige rammer ved disponering av utrangerte offshore installasjoner - med særlig vekt på reguleringen under OSPAR-konvensjonen.  109 s.  2002.  Kr. 80.-.
289. HOFTVEDT, Jannecke Bunkersoljekonvensjonen.  En sammenligning med sjøloven § 208. 64 s. + 11 s. Vedlegg.  2002.  Kr. 60.-.
288. ANDERSEN, Gunnhild S. Oljevernberedskap for skip.  Hvilken plikt har private skipsfartsaktører til å forebygge og hindre akutt oljeforurensning fra egen virksomhet?. Havneprosjektet: Rapport nr. 17. 132 s.  2002.  Kr. 80.-.
287. Lindhartsen, Kristian J. Spedisjon, realsikkerhet og prioritet. Havneprosjektet: Rapport nr. 16. 52 s.  2002.  Kr. 40.-.
286. Dalbak, Camilla Farlig gods i havn.  Tredjemanns rett til erstatning for skade voldt av farlig gods i havnen. Havneprosjektet: Rapport nr. 15. 103 s.  2002.  Kr. 80.-.
Toppen av siden
285.   Petroleumsjuristseminaret i Praha, Tsjekkia.  Foredrag holdt på det seksogtyvende petroleumsjuridiske seminar 20.- 23. september 2001. 169 s.
284. SIIG, Kristina Maria BOLERO.  A case study on non-legislative rule making.  2001. Kr. 20,-.
283.   LEGISLATIVE APPROCHES IN MARITIME LAW. Proceedings from the European Colloquium on Maritime Law, Lysebu, Oslo, 7.-8. Desember 2000. 157s. 2001. Kr. 80,-
282. JAHR, Anette Havneprosjektet: Rapport nr. 14. 47 s. + 6 s. vedlegg.  2001.  Kr. 50.-.
281. SIMPLY Yearbook 2001. 2001.  252 s.  Kr. 100.-.
280. ELLENES, Sverre Samarbeidsavtalens rekkevidde mellom deltagerne i rettighetshaver-gruppen - en studie av virkeområdet for flertallskompetansen til styrings-komiteen i rettighetshavergruppene på kontinentalsokkelen.  145 s. + 33 s. vedlegg.  2001.  Kr. 90.-.
279. DYRLAND, Sondre Beskyttelsen for langsiktige kontrakter i EUs gassdirektiv - adgangen til å gi naturgasselskaper med alvorlige økonomiske og finansielle problemer på grunn av langvarige tak-or-pay-forpliktelser fritak fra plikten til å gi tredjepartsadgang.  153 s. + 12 s. vedlegg.  2001.  Kr. 80.-.
278.   NORDISKE DOMME I SJØFARTSANLIGGENDER 1900 - 2000
148 s. 2001. Kr. 80,-.
277. KRISTIANSEN, Camilla Nyhus Speditørenes lagerserviceavtaler - en utvidelse av den tradisjonelle speditørrollen.
Havneprosjektet: Rapport nr. 13
137 s. + 15 s. vedlegg. 2001. Kr. 80,-.
276. HØYLAND, Toril Kristiansen Organisering av kommunal havnevirksomhet - særlig om bruk av interkommunalt selskap.
Havneprosjektet: Rapport nr. 12
14 s. 2001. Kr. 30,-.
275. LANGENSKIÖLD, Niklas "Nettverksansvar - Förpliktelser omfatter flere funktioner". Foredrag holdt på det 19. nordiske sjørettsseminar i Ebeltoft, Danmark 27.-30. august 2000.
29s. + 16s. vedlegg.
274. HESJEDAL, Anne Konsesjoner til nye aktører på marginale felt.
114 s. 2001. Kr. 80,-.
273. HØYLAND, Toril Kristiansen Søksmål etter statlig klagebehandling av kommunale vedtak - hvem kan saksøkes, og hvem kan saksøke? Havneprosjektet: Rapport nr. 11.
15 s. 2001. Kr. 30,-.
272. AADNESEN, Henrik En rettslig studie av endringsreglene i skipsbyggingskontrakten av 2000.
107 s. 2001. kr. 80,-.
271.   LAST I HAVN. Foredrag holdt ved det 19. Nordiske sjørettsseminar i Ebeltoft,
27.-30. august 2000.
270. SLETTEN, Gaute

Norske havner i et konkurrabserettslig perspektiv. Havneprosjektet: Rapport nr. 10.
129 s. 2001. Kr. 80,-.

269. NARMO, Hege og
OLSEN, Daniel Løstgaard
Rettslige spørsmål ved opprettelsen av Kirkenes Frihandelssone. Utredning med særlig vekt på regelverket om statsstøtte og reglene for vare- og personbevegelser. Havneprosjektet / Kirkenesprosjektet: Rapport nr. 9.
201 s. 2001. Kr. 100,-.
Toppen av siden
268. SUNDET, Tone Ansvar for forurensningsskade voldt av gods i havneområder. Havneprosjektet: Rapport nr. 8.
68 s. 2000. Kr. 60,-.
267. SLINNING, Oddbjørn Terminaloperatør-konvensjonen. Om konvensjonens subjekt, anvendelsesområde og ansvarsperiode. Havneprosjektet: Rapport nr. 7.
63 s. 2000. Kr. 60,-.
266. OTTESEN, Fredrik NSAB § 27 - Speditørens ansvar for lagerhold. Havneprosjektet: Rapport nr. 6.
56 s. 2000. Kr. 60,-.
265. JENSEN, Christopher A. Speditørens sikkerhetsretter - tilbakeholdsrett, panterett og realisasjonsadgang. Havneprosjektet: Rapport nr. 5.
56 s. + vedlegg. 2000. Kr. 60,-.
264. HALVORSEN, Hanne Merete Vareeiers forsikringsdekning i havn. Havneprosjektet: Rapport nr. 4.
97 s. 2000. Kr. 80,-.
263. ANDERSEN, Magne Ansvarsforsikringer i havnen. Havneprosjektet: Rapport nr. 3.
110 s. 2000. Kr. 80,-.
262. BERGER, Morten Hugo Havner og forurensning. Ansvar for opprenskning av sedimentforurensning. Havneprosjektet: Rapport nr. 2.
120 s. 2000. Kr. 80,-.
261.   Petroleumsjuridisk seminar i Cap Esterel. Foredrag holdt på det femogtyvende petroleumsjuridisk seminar 21. - 24. september 2000.

186 s. 2000.

260. HELLE, Herdis Statleg overtakingsrett til petroleumsinnretningar.
121 s. 2000. Kr. 80,-.
259. NAVESTAD, Karl Erik EØS-retten som ramme for koordinering av gasstransportvirksomheten.
120 s. 2000. Kr. 80,-.
258. SIMPLY Yearbook 2000.
333 s. 2000. Kr. 100,-.
257. DYRLAND, Sondre og
MOEN, Ketil Bøe
Markedsåpning og tredjepartsadgang - en oversikt over EUs gassdirektiv.
47 s. 2000. Kr. 50,-.
256.   THE NORWEGIAN MARITIME LAW ASSOCIATION 1899 - 1999.
35 s. 2000. Kr. 50,-.
255. SOLBERG, Erlend Laupstad Fiskesalgslagenes omsetningskompetanse. Om kompetansen til å forstå eller godkjenne førstehånds- omsetningen av råfisk i Norge.
182 s. 2000. Kr. 100,-.
  Toppen av siden
254.   Petroleumsjuristseminaret i Ravenna, Italia. Foredrag holdt på det treogtyvende petroleumsjuristseminaret
16.-19. september 1999.
232 s.
253.
x
WETTERSTEIN, Peter Det offenligas skadeståndsansvar - särskilt med hänsyn till sjöfartsförhållanden.
31 s. 1999. Kr. 30,-.
252. THRAP-MEYER, Robin

SDØE - Hva og hva nå? Refleksjoner i anledning en mulig endring i satens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten.
22 s. 1999. Kr. 30,-.

251. PHILIP, Allan Arrest i skib.
12 s. 1999. Kr. 30,-.
250. KNUDTZON, Stephen
NAAS, Henning
SURLIEN, Sigrid Veflen
THORSEN, Arne Falkanger
Proposal for the establishment of an Åland International Ship Register and Tonnage Tax Regime.
185 s. 1999. Kr. 100,-.
249. GRIME, Robert Marine Insurance - a view from London in 1999.
21 s. 1999. Kr. 50,-.
248.   Dør til dør transporter ved tusenårsskiftet. Foredrag holdt ved det 18. nordiske sjørettsseminar i Lund, Sverige, 30 august til 2. september 1998.
247. SIMPLY Yearbook 1999
285 s. 1999. Kr. 100,-.
246. HAGBERG, Henrik Styringsorganer og økonomiforvaltning i norske havner.
147 s. + 13 s. vedlegg. 1999. Kr. 90,-.
245. EVENSHAUG, Geir Avslutningsfasen i petroelumsvirksomheten. Folkerettslige, forvaltningsrettslige og erstatningsrettslige problemstillinger ved fjerning og etterlatelse av innretninger på norsk kontinentalsokkel.
102 s. 1999. Kr. 90,-.
Toppen av siden
244. JOHANNESSEN, Thorstein F. Om konsesjoner i fiskerinæringen. Spesielt om vilkår for erverv og tilbakekall av ervervstillatelser og spesielle konsesjoner.
133 s. + 12 s. vedlegg. 1998. Kr. 90,-.
243.   Petroleumsjuristseminaret i Salzburg. Foredrag holdt på det toogtyvende petroelumsjuristseminaret 1.-4. oktober 1998.
189 s.
242.   Reports from Marine Insurance Symposium, Oslo 4.-6. June 1998.
244 s. Kr. 100,-.
241. JAHR, Anette Direktekrav mot underfraktførere i internasjonal veifraktrett.
158 s. + 10 s. vedlegg. 1998. Kr. 90,-.
240. SIMPLY Yearbook 1997.
161 s. 1998. Kr. 100,-.
239. EIVINDSTAD, Kjetil og
Emil GAMBORG
P&I-forsikring og konkurranselovgivningen i EU.
20 s. 1998. Kr. 30,-.
238. GRUE, Cecilie Transport av farlig gods. Ansvar og særregler ved stykkgodstransport av farlig gods i Sjøloven 1994.
107 s. + 7 s. vedlegg. 1998. Kr. 90,-.
Toppen av siden
237.   Petroleumsjuristeseminaret i Bremen. Foredrag holdt på det enogtyvende peroleumsjuristseminaret 2.-5. oktober 1997.
103 s.
236.   The Norwegian Maritime Code of 24 June, 1994, No. 39 - with later amendments up to and including act of 2 August 1996, No. 2.
142 s. 1997. Kr. 100,-.
235. NESDAM, Anne-Karin Interessekonflikter i petroleumsvirksomhet.
109 s. 1997. Kr. 90,-.
234. ASPELUND, Bjørn O. "Eligibilty"-klausuler i certepartiforhold. Kontraktsmessig sikring av skipets oppfyllelse av eksterne krav.
133s. 1997. Kr. 90,-.
233. VENGER, Harald G. Kaskoforikring av petroleumsinstallasjoner under bygging.
163 s. + 69 s. vedlegg. 1997. Kr. 100,-.
232. ØSTBERG, Kristian Assurandørens overtagelse av dekningskrav og forsikrings-gjenstand ved utbetaling av totaltapserstatning.En behandling av rettsstillingen etter reglene i Norsk Sjøforsikringsplan av 1964, med hovedvekt på §§ 96 og 102.
95 s. 1997. Kr. 80,-.
231. SVELE, Astrid Merethe EØS-borgeres rett til ansettelse på norske skip.
128 s. + 60 s. vedlegg. 1997. Kr. 90,-.
230. MELHEIM, Trine Hevning og bortfall av reisecertepartier som følge av at befrakter ikke leverer den avtalte mengde gods.
76 s. 1997. Kr. 60,-.
229. MORK, Marit Virkningen av brudd på anskaffelsesreglene innen norsk petroleumsvirksomhet.
113 s. 1997. Kr. 80,-.
228. KIRKHUSMO, Marit Elise Mannskapets rettssilling når kontraktsmotparten er et konsernselskap.
104 s. 1997. Kr. 80,-.
227. EMBERLAND, Marius Tungløftbransjenns kjerneproblem. Hvilke virkemidler har operatøren til rådighet mot entreprenørens forsinkelse?
65 s. 1997. Kr. 60,-.
226. BRANNSTEN, Erik Innkjøp til petroleumsvirksomhet.
199 s. 1997. Kr. 80,-.
225.   Petroleumsjuristseminaret i Dublin, Irland. Foredrag holdt på det tyvende petroleumsjuristseminaret. 17.-20. oktober 1996.
109 s.
Toppen av siden
224. RINGBOM, Henrik Environmental Protection and Shipping - Prescriptive Coastal State Jurisdiction in the 1990's.
140 s. + 35 s. vedlegg. 1996. Kr, 100,-.
223. UTGAARD, Irene Sjøfraktbrev.
121 s. + 60 s. vedlegg. 1996. Kr. 90,-.
222. HASAAS, Olav Forkjøpsrett til andeler i utvinningstillatelser.
60 s. + 11 s. vedlegg. 1996. Kr. 60,-.
221. HAASKJOLD, Erlend Slepebåtens ansvar.
112 s. + 24 s. vedlegg. 1996. Kr. 80,-.
220. CHRISTOFFERSEN, Aage Krogh Usødyktighed og defektivitet: Den offentligretlige sødyktighedsregulering i bfreagtningsretligt og produktansvarsmæssigt perspektiv.
60 s. 1996. Kr. 60,-.
219.   Petroleumsjuristseminaret i Horsens, Danmark. Foredrag holdt på det 19. petroleumsjuristseminaret 28. september - 1. oktober 1995.
105 s.
Toppen av siden
218. SANDVIK, Björn Broadening the scope of compensation for damage to natural resources - what can we learn from U.S. Law.
42 s. 1995. Kr. 50,-.
217. PERLAND, Olav Fredrik NOKUS og skatteavtaler - selsktl. § 7-5.
159 s. 1995. Kr 80,-.
216. PEDERSEN, Jan A. Aaserud Rett til teknologi - forholdet internt i rettighetshavergruppen.
69 s. 1995. Kr. 60,-.
215. SIIG, Kristina Maria Forum og lovvalg vedrørende transportansvaret.
55 s. 1995. Kr. 50,-.
214. SVARSTAD, Ragnar York-Antwerpen Reglene 1994.
36 s. 1995. Kr. 40,-.
213. RUNDE, Aslak

Vrakfjerning. Vrakfjerningsplikt og refusjonsansvar for offentlige fjerningsomkostninger med hjemmel i havneloven og forurensnigsloven.
104 s. 1995. Kr. 60,-.

212. AUREN, Ervin B. Containertransport: Dokumentasjon, kontroll og ansvar.
130 s. 1995. Kr. 60,-.
211.
x
RUI, Siv Aida Arrest i skip. Etter Norges tiltredelse av arrestkonvensjonen av 1952.
114 s. 1995. Kr. 60,-.
210. SCHELIN, Johan
GRUE, Cecilie
SIIG, Maria Kristina
UTGAARD, Irene
Sjöfylleri i skandinavisk praxis.
44 s. 1995. Kr. 40,-.
Toppen av siden
209.   Petroleumsjurisk seminar på Isle of Man. Foredrag holdt på det 18. oljerettsseminaret 13.-16. oktober 1994.
188 s.
208.   Gammel tonnasje - nye problemer? Foredrag holdt ved det 16. nordiske sjørettsseminar i Reykjavik, Island, 27.-31. august 1994.
208 A. LUND, Haakon Stang Gammel tonnasje - nye problemer? Foredrag holdt ved det 16. nordiske sjørettsseminar i Reykjavik, Island, 27.-31. august 1994.
207. BJELLAND, Asle Risikoen ved underleveransesvikt i Norsk Fabrikasjonskontrakt 1992.
89 s. 1994. Kr. 60,-.
206. BERGER, Elisabeth Myndighetsinngrep ved fare for akutt oljeutslipp fra skip.
54 s. 1994. Kr. 40,-.
205. HØYLAND, Njaal Arne Inntektsbeskatning av kommandittselskap.
70 s. 1994. Kr. 40,-.
204.
x
HAMMER, Ulf Omorganisering av kraftmarkedet.
101 s. 1994. Kr. 60,-.
203. LUNDE, Kari Anvendelsen av prinsippet om fri utveksling av tjenester på internasjonal sjøtransport - Rådets forordning 4055/86.
151 s. 1994. Kr. 60,-.
202.
x
FINSTAD, Fredrik Bøckman Forsikringsmeglerens rettslige stilling.
79 s. 1994. Kr. 40,-.
201. KROON, Morten Nye bjærgningsregler - nye muligheder.
22 s. 1994. Kr. 25,-.
Toppen av siden
200. BRÆKHUS, Sjur DE NORDISKE SJØLOVER. Et tilbakeblikk ved 100-års jubiléet.
23 s. 1993. Kr. 25,-.
199.   Visby-seminaret. Foredrag holdt ved det 17. oljejuristseminaret i Visby, Gotland, 1993.
148 s. 1993.
198. ANDERSEN, Rolf Chr. TROLLE Havnestat og hyresforhold. Oppstiller folkeretten skranker for havnestatens regulering av fremmede skips hyresforhold?
104 s. 1993. Kr. 40,-.
197. MONN, Jørgen Tidscertepartiers bestemmelse om "lien on subfreights".
43 s. 1993. Kr. 30,-.
196. JESPERSEN, Mie Fjernelse af anlæg fra den danske kontinentalsokkel.
51 s. 1993. Kr. 30,-.
195.   Miljøskader og risikofordeling - sjørettens løsninger
i dag og i morgen. Fordrag holdt ved det 15. nordiske sjørettsseminar i Hirtshals, 7.-9. september 1992.
192 s. 1993. Kr. 70,-.
Toppen av siden
194. SELVIG, Kirsten Ullbæk Transfer of licences on the Norwegian continental shelf, tax treatment, petroleum tax act section 10.
17 s. 1992. Kr. 25,-.
193. MOSHUUS, Susanne Fordeling av lasteansvar i tidsbefraktningsforhold.
68 s. + vedlegg. 1992. Kr. 50,-.
192. STØVRING, Kathrine H. Foreldelse av lasteskadekrav. Sjøl. § 291.
115 s. + vedlegg. 1992. Kr. 50,-.
191.   Bartlesville-seminaret. Foredrag holdt ved det 16. oljejuristseminar i Bartlesville, Oklahoma, USA, 1991.
61 s. 1992.
190.   Den danske Sølov 100 år. Foredrag fra seminar arrangert av Den danske Søretsforening.
88 s. 1992. Kr. 50,-.
189. LOTHE, Lars Konsesjonsbetingelser for gruvedrift pådyphavsbunnen - særlig om kartlegging av "reserverte områder"
123 s. 1992. Kr. 50,-.
188. HARLEM, Hanne Kanselleringsklausuler i petroleumskontrakter.
138 s. 1992. Kr. 60,-.
Toppen av siden
187. STEMSHAUG, Helge Illojal priskonkurranse innenfor internasjonal sjøtransport. Betydningen av EF-Rådets forordning 4057/86 for norsk skipsfart.
260 s. 1991. Kr. 80,-.
186. NØRGAARD, Jørgen Current EEC-law issues concerning oil and natural gas.
To artikler, 9 og 11 s. 1991. Kr. 25,-.
185. SKOLLEBORG, Bente Yrkesskadeforsikringsloven av 16. juni 1989 anvendt i petroleumsvirksomhet.
115 s. 1991. Kr. 50,-.
184. LEDELIUS, Jonas Sjövärdighet och kravet på besättningens yrkeskunnande.
84 s. + vedlegg. 1991. Kr. 40,-.
183. HELLE, Halvard. Om styring og samspill ved salg av gass. Forholdet mellom myndighetene, Gassforhandlingsutvalget og de enkelte rettighetshavere ved markedsføring og salg av norsk gass.
104 s. 1991. Kr. 40,-.
182. FISKNES, Tonje Luganokonvensjonen og dens betydning i sjørettslige tvister.
142 s. + vedlegg. 1991. Kr. 60,-.
181. SLETTEMOEN, Aud Forurensningsansvaret ved utslipp fra skip. Et objektivt rederansvar med hjemmel i forurensningslovens kapitel 8.
74 s. 1991. Kr. 30,-.
180.   Opio-seminaret. Foredrag holdt ved det 15. oljejurist-seminar i Opio, Frankrike, 1990.
126 s. 1991.
179.
x
RISTVEDT, Per M. Overføring av skip til norsk intermasjonalt skipsregister. Prosedyrer, problemer og risikoaspekter.
148 s. + vedlegg. 1991. Kr. 60, -.
Toppen av siden
178.   Nordisk Sjørett: Fortid - Nåtid - Fremtid. Foredrag fra det 14. nordiske sjørettsseminar på Gotland, 10.-12. september 1990.
1990. Kr. 35,-.
177. HENRIKSEN, Dag Erland Vilkårene for beskatning av utenlandske oppdragstakere på norsk kontinentalsokkel.
10 s. 1990. Kr. 25,-.
176. NØRGAARD, Jørgen
ROGGENKAMP, Martha
EF og energi - noen av utviklingslinjer.
21 s. + vedlegg. 1990. Kr. 20,-.
175.   Bayona-seminaret 1989. Foredrag holdt ved det 14. årlige juristseminar i Bayona 1989.
123 s. 1990.
174. AGER-HANSSEN, Henrik Teknologiske og miljømessige utfordringer.
15 s. 1990. Kr. 20,-.
173. BERGE, Stig Smarbeidsavtalens system for anskaffelse av varer
og tjenester. Mobils Forskningsprogram for
petroleumsrett. Rapport nr. 13.
126 s. 1990. Kr. 50,-.
172.
x
BORCHSENIUS, Fredrik Charlo Norsk Fabrikasjonskontrakt 1987 - en kommentar.
256 s. + vedlegg. 1989. Kr. 90,-.

 

171.
x
  Myndighetstilsyn og internkontroll i olje- og gassvirksomheten. En nordisk utredning med modellprinsipper for systemer for internkontroll.
100 s. 1989. Kr. 40,-.

 

170.
 
SKIRBEKK, Gaute
 
EF og leveransereguleringen i petroleumsvirksomheten: EF's utkast til anskaffelsesreglerfor leveranse- reguleringen i norsk petroleumsvirksomhet.
1989. Kr. 40,-.

 

169.
x
STENSETH, Geir
STENVIK, Are
Oljeterminhandel.
257 + xV s. pluss vedlegg. 1989. Kr. 90,-.

 

168. DUECK, Gunilla Ersättning för att förhindra oljeskada.
52 s. + vedlegg. 1989. Kr. 40,-.

 

167.
 
LUND, Vegard M.
 
Ansettelsesforhold på norske skip. Særlig om begrepene "rederi" og "ansettelse" i relasjon til sjømannsloven § 3.
66 s. 1989. Kr. 35,-.

 

166. RAGNMARK, Magnus ABB's och NSAH's transportvilkor, en jämförelse.
61 s. + vedlegg. 1989. Kr. 40,-.

 

165.

MARTENS, Jesper Nye regler om arrest i skib.
27 s. 1989. Kr. 20,-.

 

164.   Presentasjon av professor dr. juris Sjur Brækhus' fond til fremme av nordisk sjøforsikring. 1989.
163.
x
BECH, Ale xandra
LUND, Christian
 
Konvensjonelle og åpne skipsregistre. En sammenligning i rettslig perspektiv med norsk sjøfartsnæring som utgangspunkt.
265 s. 1989. Kr. 80,-.

 

162.
 
BJERKEM, Jon D.
 
Kravet til egenfinansiering i utvinningsselskaper - en skatterettslig studie.
97 s. 1989. Kr. 35,-.

 

161.
 
BJERKE, Hans Peder
 
Samordnet leteboring. 1989. Mobils Forskningsprogram for petroleumsvirksomrett. Rapport nr. 11.
118 s. 1989. Kr. 45,-.

 

160.
 
SIVERTSEN, Olav Boye
 
Oversikt over sikkerhets- og arbeidsmiljølovgivningen i petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel.
47 s. 1989. Kr. 20,-.

 

159. ØYEHAUG, Knut Erling Vederlagsrisikoen i borekontraktene.
70 s. 1989. Kr. 35,-.

 

  Til toppen av siden  
158.
 
WETTERSTEIN, Peter
 
Internationella katastrofer - särskilt ur sjörettslig perspektiv
22 s. 1988. Kr. 25,-.

 

157.
 
  BRUGGE-seminaret. Foredrag holdt ved det 13. årlige oljejuristseminar i Brugge 1988.
168 s. 1988. Kr. 50,-.

 

156.
 
DEBATTISTA, Charles
 
Deviation, serious Breaches and E xclusion of Liability in Contracts of Carriage by Sea.
17 s. 1988. Kr. 20,-.

 

155.
 
  Poolsamarbeide - Management - Åpne registre. Foredrag fra det 13. nordiske sjørettsseminar i Oslo, 12.-14. september 1988.
213 s. 1988. Kr. 30,-.

 

154.

 
SELVIG, Erling

 

AMOCO/ AMERADA HESS versus NOCO Voldgiftsdom om - tariff for behandling og transport av petroleum fra et annet felt, - en deltagers rett til bruk av fellesanlegg.
40 s. 1988. Kr. 30,-.

 

153.
 
SELVIG, Erling
 
Samarbeidsavtalen: Tre studier. Mobils Forskningsprogram for petroleumsrett. Rapport nr. 10.
27 s. 1988. Kr. 20,-.

 

152. RUSTEN, Petter Rederforsikring og forsikringsavtalelovgivning.
80 s. 1988. Kr. 35,-.

 

151.
 
NERDRUM, Gunnar
 

Litt om erstatningsansvar for skader på fiskefeltet, særlig med sovjetisk skadevolder.
12 s. + vedlegg. 1988. Kr. 20,-.

 

150.
 
WETTERSTEIN, Peter
 
Rätten til bärgarlön - särskilt med beaktande av besättningens rätt till andel i bärgarlön.
28 s. + komplett register av MarIus. 1988. Kr. 20,-.

 

149.
 
RØNNE, Anita
 
Offentlig regulering af olie- og naturgasvirksomheden i Danmark. Mobils Forskningsprogram for petroleumsrett. Rapport nr. 9.
159 s. 1988. Kr. 40,-.

 

148.
 
ASKHEIM, Lars-Olav
 
Lånefinansiering av petroleumsutvinning - risikofordeling og fleksibilitet. Mobils Forskningsprogram for petroleumsrett. Rapport nr. 8.
196 s. 1988. Kr. 40,-.

 

147.
x
SKIRBEKK, Gaute Leveransereguleringen i petroleumsvirksomheten.
186 s. 1988. Kr. 55,-.

 

146.
x
HEIEREN, Anders VOJE Skattespørsmål ved overdragelse av andel i K/S.
80 s. 1988. Kr. 35,-.

 

145.
x
ARNESEN, Finn
 
Samarbeid om petroleumsvirksomhet. En kommentar til den nye samarbeidsavtalen.
101 s. 1987. Kr. 50,-.

 

144.
 
LAURIDSEN, Svend Aage
IHRE, Rolf
FALKANGER, Thor
Kvantumskontrakter. Foredrag holdt ved 12. nordiske sjørettsseminar i Åbo, 8.-10. september 1986.
46 s. 1987. Kr. 25,-.

 

143.
 
  YORK-seminaret 1987. Foredrag holdt ved det 12. årlige oljejuristseminar i York, oktober 1987.
95 s. 1987. Kr. 25,-.

 

142.

DALGAARD-KNUTSEN, Frants Utvindingskoncessioners retlige kvalificering
38 s. 1987. Kr. 25,-.

 

141.
 
SYVERSEN, Jan
 
Klagebehandlingen for utvinnings- og rørledningsselskaper for inntektsåret 1981.
30 s. 1987. Kr. 20,-.

 

140.
 
  Hovedregister MarIus nr. 1-135. Systematisk innholdsfortegnelse (henholdsvis sjørett og petroleumsrett) og forfatterfortegnelse.
49 s. 1987.
139.
 
BJURSTRØM, Hanne
 
Fartøy i drift - rettsspørsmål om tiltak mot drivende fartøy på kollisjonskurs mot installasjoner på den norske kontinentalsokkel.
96 s. + vedlegg. 1987. Kr. 40,-.

 

138.
 
JANSON, Eva
SCHILLER, Håkon

Transporträttens särskilda preskriptionsregler och deras förhollande til den allmänna preskriptionsregeln.
57 s. 1987. Kr. 15,-.

 

137.
x
 
BERDAL, Mimi K.
BERG, Marianne
 

Funksjonsfordeling og rederidrift:
Del I: Innledning,
Del II: Management-avtaler,
Del III: Avtaler om Pool-samarbeid.
279 s. 1987. Kr. 60,-.

 

136.
 
KEKKONEN, Katriina
 
Contractual Mortgages of Sips and movable
drilling Rigs in Finnish and Norwegian Law.
76 s. + vedlegg. 1987. Kr. 30,-.

 

135.
x
 
SYVERSEN, Jan
 
Bruttoinntekter og normpriser ved beskatning av
utvinningsvirksomhet. Mobils Forskningsprogram
for petroleumsrett. Rapport nr. 7.
80 s. 1987. Kr. 30,-.

 

134.
 
GOMBRII, Karl Johan
JAKHELLN, Henning
Bruk av utenlandske mannskaper med spesielle hyrevilkår på norsk-registrerte skip.
85 s. + vedlegg. 1987. Kr. 30,-.

 

133.
 
HAGEN, Lasse
 
Plikt til samarbeide - samordning etter petroleumsloven. Mobils Forskningsprogram for petroleumsrett. Rapport nr. 6.
52 s. 1987. Kr. 15,-.

 

132. SISULA-TULOKAS, Lena Om konventionstolkning - att äta kakan och ha den kvar.
17 s. 1987. Kr. 15,-.

 

131.
 
KNUDTZON, Stephen
 
De rettslige sider ved etablering av et "Norsk internasjonalt skipsregister"
93 s. + vedlegg. 1987. Kr. 35,-.

 

130.
 
BUGGE, Nils
 
En skattemessig vurdering av oljeselskapenes utgifter til forsknings- og industrisamarbeid.
75 s.1987. Kr. 30,-.

 

129.
 
BULL, Hans Jacob
 

Operatørens ansvar for forurensningsskade under samarbeidsavtalen.
21 s. 1986. Kr. 15,-.

 

128.
 
DÆHLIN, Knut
 
Myndighetenes ambisjoner og styring av norsk oljevirksomhet.
19 s. 1986. Kr. 15,-.

 

127.
 
SYVERSEN, Jan
SOLLUND, Stig
HARG, Per
MØRCH, Thore
Petroleumsbeskatningen i støpeskjeen. Foredrag fra halvdagsseminar, 15.10.86.
50 s. 1986. Kr. 25,-.

 

126.
 
PALMGREM, Nils-Gustaf
PONTOPPIDAN, Morten
SEVON, Leif
Fergetrafikk. Tema fra det 12. nordiske sjørettsseminar i Åbo, 8-12 september 1986.
47 s. 1986. Kr. 40,-.

 

125.
 
DÆHLIN, Bjørn
 
Konsulentens ytrelse ved engineeringkontrakter i petroleumsvirksomheten.
138 s. 1986. Kr. 40,-.

 

124.
 
ASKHEIM, Lars-Olav
 
Petroleumsrett i Canada. Mobils Forskningsprogram for petroelumsrett. Rapport nr. 5.
60 s. 1986. Kr. 20,-.

 

123.
x
 
JAKHELLN, Henning
 
Boikott av skip under bekvemmelighetsflagg. Noen spørsmål i brytningsfeltet mellom sjørett, erstatningsrett, arbeidsrett og organisasjonsrett.
76 s. 1986. Kr. 40,-.

 

122.
 
HJORT, Harald
 
U.S. Jurisdiction over tort claims arising from accidents in the Norwegian offshore activity.
47 s. 1986. Kr. 30,-.

 

121.
x
MESTAD, Ola

Bruk og endringer av konsesjonsvilkår.
65 s. 1986. Kr. 40,-.

 

120.
 
SYVERSEN, Jan
 
Friinntektsfradraget i petroleumsskatteloven. Mobils Forskningsprogram for petroleumsrett. Rapport nr. 4.
39 s. 1986. Kr. 35,-.

 

119.
 
KNUDTZON, Stephen
 
Riggkontrakter - likheter og utviklingstendenser i oljeselskapenes kontraktspraksis.
63 s. 1986. Kr. 35,-.

 

118. MESTAD, Ola Høgsterettsdommen i produksjonsavgiftsterminsaka.
30 s. 1986. Kr. 25,-.

 

117. ØYEHAUG, Knut Erling Borefartøyer og jurisdiksjon.
370 s. 1986. Kr. 40,-.

 

116.
 
SYVERSEN, Jan
 
Avskrivninger i petroleumsvirksomhet. Mobils Forskningsprogram for petroelumsrett. Rapport nr. 3.
53 s. + vedlegg. 1986. Kr. 40,-.

 

115. TRONSLIN, Peter The Norwegian Petroleum regime.
34 s. 1986. Kr. 30,-.

 

114. FOSSUM, Espen HANSTEEN Captive i oljeindustrien.
132 s. 1986. Kr. 50,-.

 

113.
 
BUDERI, Charles
 
U.S. Policy Towards The Regulation of Liner Shipping in the 1980's: A View From Washington.
86 s. 1986. Kr. 40,-.

 

112.
x
SYVERSEN, Jan
 
Hjemfallsrett og fjerning. Mobils Forskningsprogram for petroleumsrett. Rapport nr. 2.
53 s. + vedlegg. 1986. Kr. 40,-.

 

111.   Oljejurisseminaret 1985 - Three Papers.
72 s. 1986. Kr. 40,-.

 

110.
 
FALKANGER, Thor
 
Kvantumskontrakten i lys av formularene Intercoa og Volcoa samt sjlovkomitéens utkast til lovregler av 1985.
31 s. 1986. Kr. 20,-.

 

109.
x

DÆHLIN, Knut Mål og midler i konsesjonspolitikken.
15 s. 1985. Kr. 20,-.

 

108.   Det 5. nordiske dommerseminar i sjørett - tre foredrag.
52 s. 1985. Kr. 30,-.

 

107. MARTINSON, Per
RHODIN, Lars
Kvarstad & Jurisdiktion.
96 s. 1985. Kr. 50,-.

 

106. SELVIG, Erling
 
Prosjektlån og prosjektpant etter petroleumsloven. Mobils Forskningsprogram for petroleumsrett. Rapport nr. 1.
53 s. 1985. Kr. 40,-.

 

105. MESTAD, Ola Statoil og statlig styring og kontroll.
326 s. 1985. Kr. 60,-.

 

104. SCHEEL, Georg Pool-operatører - ansvar for inngåtte avtaler.
21 s. 1985. Kr. 20,-.

 

103. DEUTGEN, Jonas Är en straight bill of lading et rektakonnossement.
44 s. 1985. Kr. 20,-.

 

102.
 
RASMUSSEN, Uffe Lind
 
Kontrol med skibe i uskadelig passage på søterritoriet.
67 s. 1985. Kr. 20,-.

 

101b.
 
HAMMER, Ulf
 
The main Features of the New Petroleum Act: A Comparison with Prior Law and Practice.
33 s. 1985. Kr. 20,-.

 

101.
x
HAMMER, Ulf
 

Hovedpunktene i den nye petroleumsloven med forskrifter, herunder en sammenligning med gjeldende rett.
36 s. 1985. Kr. 25,-.

 

100.
 
GRÖNFORS, Kurt
 
Landrätten går ombord. Foredrag holdt i forbindelse med utdeling av Thomas Fearnleys Nordiske Sjørettspris for 1984.
25 s. 1985. Kr. 20,-.

 

99.
 
  Sjøforsikring i utvikling? Foredrag holdt på Bornholm 10.-12. september 1984.
155 s. 1984. Kr. 70,-.

 

98.
x

HAGEN, Lasse Oljekonsesjonssystemet som styringsinstrument.
129 s. 1985. Kr. 40,-.

 

97.
x
RØSÆG, Erik Skipsbyggingskontrakten og klassen.
187 s. + vedlegg. 1984. Kr. 70,-.

 

96. GRANVANG, Terje Aktivering og utgiftsføring etter petroleumsskatteloven.
103 s. 1984. Kr. 50,-.

 

95.
x
KAASEN, Knut
 
Erstatningsrettslie konsekvenser av sikkerhetsmessig svikt under petroleumsvirksomhet.
78 s. 1984. Kr. 50,-.

 

94.
x
 

Proceedings of the Regional Energy Seminar in Oslo, May 8-9, 1984.
249 s. 1984. Kr. 60,-.

 

93.
 
BERGSJØ, Per Erik
 
Klassifikasjonsselskapers ansvar - med hovedvekt på gyldigheten av deres ansvarsfraskrivelsesklausuler.
145 s. 1984. Kr. 50,-.

 

92.
 
TULLEBERG, Mats
 
Fördelingen av redarens kollisjonsansvar mellan kasko- och P&I-forsäkring.
67 s. 1984. Kr. 30,-.

 

91. BRUNSVIG, Per Rettslige problemer som følge av Ale xander L. Kielland-ulykken.
38 s. 1984. Kr. 25.
90.
x
RASMUSSEN, Uffe LIND
 
Jurisdiktionsklausuler og voldgiftsklausuler i søtransportkontrakter.
212 s. 1984. Kr. 40,-.

 

89.
x
  Sikkerhetslovgivningen på norsk sokkel. Foredrag holdt på seminar i Stavanger 29. september 1983.
88.
x
  Gassalgskontrakter. Foredrag holdt på seminar i Stavanger, 26. april 1983.
60 s. 1983. Kr. 30,-.

 

87.
x
BULL, Hans Jacob
ASKHEIM, Lars Olav
LANGE, Viggo

Maritime Offshorekontrakter. Karakteristiske trekk ved sentrale maritime offshorekontrakter.
42 s. 1983. Kr. 15,-.

 

86.
 
RØNNEBERG, Norman
 
Limitation of Shipowner's Liability. The Concept of "privity of knowledge" (egenfeil) in American Law.
17 s. 1983. Kr. 15,-.

 

85. GREGUSSON, Nils Skipsfinansiering i en krisetid.
14 s. 1983. Kr. 15,-.

 

84. FOSSUM, Espen HANSTEEN Nye engelske kaskoforsikringsvilkår.
25 s. + vedlegg. 1983. Kr. 20,-.

 

83.
x
BULL, Hans Jacob Hovedtrekk i kaskoforsikringsretten.
37 s. 1983. Kr. 20,-.

 

82. KINELL, Ulf Fartygsägarens strikta ansvar för oljeskada.
56 s. 1983. Kr. 25,-.

 

81.
 
TRONSLIEN, Peter
 
Straffeansvar for juridisk person med særlig tanke på forholdene i petroleumsvirksomheten.
14 s. 1983
80.
x
SELVIG, Erling
 
Statoil eller oljestat. Hovedproblemer i Mellbye-utvalgets innstilling.
60 s. 1983. Kr. 30,-.

 

79. SELVIG, Erling Prosjektfinansiering i petroleumsvirksomheten.
30 s. 1983. Kr. 20,-.

 

78. APSTRÖM, Karin
KARLSSON, Susanne
Bärgning av fartyg eller avlägsnande vrak?
75 s. 1983. Kr. 30,-.

 

77.
 
  Linjefarten i utvikling. Foredrag holdt på det 10. nordiske sjørettsseminar i Göteborg, 13.-15. september 1982.
165 s. 1982. Kr. 50,-.

 

76.
 
GISVOLD, Kaare M.
 
Norsk leveramdørindustri i offshoresektoren - status-problemer - muligheter.
14 s. 1982. Kr. 10,-.

 

75. HAMMER, Ulf Forsvarlig utnyttlese av petroleumsforekomster:
147 s. 1982. Kr. 30,-.

 

74.
x
  Den nye norske skipsbyggingskontrakten. Foredrag holdt på Institutt-seminar i Oslo.
73. SCHØYEN, Per Om normprissystemet.
46 s. 1982. Kr. 15,-.

 

72. SELVIG, Erling Pant i utvinningstillatelser og offshore installasjoner.
56 s. 1982. Kr. 15,-.

 

71.
x
NYBONDAS, Mats Hotellföretags ansvar gentemot resenär vid sällskapsresa.
56 s. 1982. Kr. 15,-.

 

70.
 
MYHRE, Finn
 
Rettslige problemstillinger ved långivning mot sikkerhet i offshore anlegg.
22 s. 1982. Kr. 10,-.

 

69. VEFLING, Gunnar Om arbeidet med revisjonen av bergningskonvensjonen av 1910.
28 s. + vedlegg. 1981. Kr. 10,-.

 

68.
x
MESTAD, Ola
RINGNES, Arne
Konsesjonsplikten under borgerlig styre.
25 s. 1981. Kr. 10,-.

 

67. MICHELET, Hans Peter Charter Part Questions when Vessels are used for Storage.
13 s. 1981. Kr. 10,-.

 

66. EIDE, Erling Petroleumsøkonomiske notater
30 s. 1981. Kr. 10,-.

 

65.
 
ENDRESEN, Clement
 
Omsorgsplikt i sjøforsikring. Omfang, reaksjoner og forholdet til sikredes omsorgsplikter.
30 s. 1981. Kr. 10,-.

 

64. WILHELMSEN, Trine-Lise Illusjoner og realiteter i franchisesystemet - om ring av skip.
150 s. 1981. Kr. 10,-.

 

63.
 
DÆHLIN, Knut
 
Entreprenørkontrakter som alternativ til utvinningstillatelser, sett fra en juridisk synsvinkel.
40 s. 1981. Kr. 10,-.

 

62.
 
GANTEN, Reinhard H.
 
The international system for compensation for oil pollution damage. An assessment based on the e xperiences of the International Oil Pollution Compensation Fund.
30 s. 1981. Kr. 10,-.

 

61. BJÖRKSTEDT, Ulf Varvets ansvar för anlitande av självstendig medhjälpare.
65 s. 1981. Kr. 15,-.

 

60.
x
GRÖNFORS, Kurt Ansvaret för sjötransporterad gods under terminalperioderna.
38 s. 1981. Kr. 10,-.

 

59.
 
REINSKOU, Knut Helge
 
Konnossementer og EDB. Utkast til et dokumentløst system for varetransport til sjøs.
88 s. 1980. Kr. 20,-.

 

58. SEVON, Leif The Hamburg Rules and Transport Documents.
22 s. + anne xes. 1980. Kr. 10,-.

 

57. WILHJALMSSON, Wilhjalmur Rederansvar for yrkesskader.
60 s. 1980. Kr. 20,-.

 

56.   Den nye selskapslovens betydning for olje- og rederi-selskaper. Foredrag holdt på Institutt-seminar.
91 s. 1980. Kr. 20,-
55.
x
BRÆKHUS, Sjur Transport documentation - evolutions and functions.
42 s. 1980. Kr. 10,-.

 

54.
 
BRÆKHUS, Sjur
 
Rettslige problemer ved bygging av skip - belyst ved nyere voldgiftspraksis.
23 s. + vedlegg. 1980. Kr. 10,-.

 

53. VOGTH-ERIKSEN, Jens Regress i certepartiforhold
42 s. + vedlegg. 1980. Kr. 15,-.

 

52. RØNNING, Knut Statlig garanti for kjøp av brukte skip.
53 s. 1980. Kr. 15,-.

 

51.
 
GRÖNFORS, Kurt
 
Befraktningsavtal och transportavtal - några synpunkter på sjölagens terminologi.
22 s. 1980. Kr. 10,-.

 

50.
x
HEIDE, Yngvar Contracts for some supporting services.
26 s. 1980. Kr. 10,-.

 

49.
 
KAASEN, Knut
 
Handling of Emergencies on the Norwegian and British Continental Shelf.
24 s. 1980. Kr. 10,-.

 

48.
 
BERLINGIERI, Francesco
 
The Hague Rules in Italian Jurisprudence. The global Limitation of the Liability of Shipowners under Italian Law.
30 s. 1979. Kr. 10,-.

 

47.
 
HENRIKSEN, Roger
 
Det dokumentløse internationale handels- og transport-samfund. En orientering.
24 s. 1979. Kr. 10,-.

 

46. BRÆKHUS, Sjur
 
Bergningsinstituttet i fare? Noen tanker post AMOCO CADIZ.
30 s. 1979. Kr. 10,-.

 

45. SELVIG, Erling Arrestjurisdiksjon i sjørettssaker.
22 s. 1979. Kr. 10,-.

 

44. BLOM, Birgitta
SELVIG, Erling
UNCTAD-konvensjonen om multimodale transporter.
60 s. + vedlegg. 1979. Kr. 10,-.

 

43.
 
COLLINS, Michael
 
Norwegian Plaintiffs chasing foreign Defendants in England: The approach of English courts and arbitrators to claims brought in England against foreigners.
17 s. 1979. Kr. 10,-.

 

42.
 
HINZ, Christoph
 
Protectionismus in shipping - some current and future trends.
9 s. 1979. Kr. 10,-.

 

41. GRAM, Per Inndrivelse av fraktkrav.
25 s. 1979. Kr. 10,-.

 

40.
 
KAASEN, Knut
 
Sikkerhet og kontroll i petroleumsvirksomheten - særlig om kontrollformer.
31 s. 1979. Kr. 10,-.

 

39. COLLINS, Michael The Master's Right to say "no" to Charterer's Orders.
17 s. 1979. Kr. 10,-.

 

38.
x
PLATOU, Fanny Skip, reder og finansinstitusjon - fra en praktisk synsvinkel
35 s. 1979. Kr. 10,-.

 

37.
x
 
RINGDAL, Frode
SÆTHER, Rolf
 
"AMOCO CADIZ"-katastrofen - et erstatningsrettslig mareritt. "AMOCO CADIZ" - enkelte folkerettslige og skipsfartspolitiske konsekvenser,
32 s. 1979. Kr. 10,-.

 

36.
x
CHRISTIANSEN, Lars Dekning i underfrakter ved mislighold av certepartier.
116 s. 1978. Kr. 15,-.

 

35.
x
SELVIG, Erling
 
Rederansvaret § 4.
Ansvarsbegrensning. Del II.
33 s. 1978. Kr. 10,-.

 

34.
x
WOLDSETH, Kjell
SYVERSEN, Jan
Skattlegging av ekstraktive industrier i Norge eller på norsk kontinentalsokkel.
29 s. 1978. Kr. 5,-.

 

33.
x
DAINTITH, T. C.
GAULT, Ian
Pacta sunt servanda and the licencing and ta xation of the North Sea oil production.
29 s. 1978. Kr. 10,-.

 

32.
x
 
BULL, Hans Jacob
 
Kompemdium i sjøforsikringsrett.
§ 4.5. Sikkerhetsforskrifter
§ 4.6. Fremkallelse av havariet.
22 s. 1978. Kr. 5,-.

 

31B. SELVIG, Erling

The Hamburg Rules. English translation of No. 31.
34 s. 1978. Kr 10,-.

 

31.
x
SELVIG, Erling
 
The Hamburg Rules. Konvensjon om sjøtransport av gods.
23 s. + vedlegg 25 s. 1978 kr. 10,-.

 

30.
x
BULL, Hans Jacob
 
Kompendium i sjøforsikringsrett
§ 4.4. Usjødyktighet.
26 s. 1978. Kr. 5,-.

 

29.
x
GOMBRII, Karl Johan Poolsamarbete - En bakgrundsskiss.
32 s. 1978. Kr. 5,-.

 

28.
x
REIN, John The Petroleum Production Licence as a Contract.
17 s. 1977. Kr. 5,-.

 

27.
x
BULL, Hans Jacob
 
Fare, årsakssammenheng og tap. Forsikringenes dekningsfelt.
39 s. 1977. Kr. 10,-.

 

26.
x
PHILIP, Allan Maritime Jurisdiction in the EEC.
22 s. 1977. Kr. 5,-.

 

25.
x
SELVIG, Erling Rederansvaret. § 4. Ansavrsbegrensning.
43 s. 1977 kr. 10.
24.
x
SELVIG, Erling Skade voldt av borerigger.
24 s. 1977. Kr. 5,-.

 

23.
x
BULL, Hans Jacob Kompendium i sjøforsikringsrett. Del I.
44 s. 1977. Kr. 10,-.

 

22.
x
GRÖNFORS, Kurt Transport documents and computerization.
28 s. 1977. Kr. 10,-.

 

21.
x
SKRIVASTAVA International Shipping Law and the Developing Countries.
18 s. 1977. Kr. 5,-.

 

20.
x
SELVIG, Erling

Rederansvaret § 3. Objektivt rederansvar.
32 s. 1977. Kr. 5,-.

 

19.
x
GROTH, Vibecke
LUND, Jørgen
Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer.
45 s. 1977. Kr. 10,-.

 

18.
x
KROGDAHL, Trygve
 
Kyststatsjurisdiksjon i lys av utviklingen innenfor havets folkerett.
31 s. 1977. Kr. 5,-.

 

17.
x
BULL, Hans Jacob
LUND, Morten
WINNEM, Marit

Innføring i oljerett III.
50 s. 1977. Kr. 10,-.

 

16.
x
KROHN, Mads,
KROKEIDE, Kjetil
SOGN, Petter Chr.
Innføring i oljerett II.
69 s. 1977. Kr. 10,-.

 

15.
x
KROKEIDE, Kjetil
KAASEN, Knut
REIN, John

Innføring i oljerett I.
68 s. 1977. Kr. 10,-.

 

14.
x
LEIKVANG, Nina, FRISAK

Tidstapsberegning ved off hire. Særlig om Esso Time kl. 11.
120 s. 1977. Kr. 15,-.

 

13.
x
MYHRE, Helge
 
Usjødyktighetsansvar i lasteskadesaker på bakgrunn av SUNNY LADY- og HØEGH HERON-dommene.
20 s. 1976. Kr. 5,-.

 

12.
x
LUND, Ole Kontraktsmessige opsjoner, særlig i befraktningsforhold.
27 s. 1976. Kr. 5,-.

 

11.
x
BULL, Hans Jacob
 
Innstilling om ansvar ved personbefordring o.a. med jernbane, sporveier m.v.
96 s. 1976. Kr. 15,-.

 

10 GRAM, Per Chartering problems from an international point of view.
17 s. 1976. Kr. 5,-.

 

9.
x
VOGT, Johan
 
Om rederassurandørenes inntreden i rett til forsikringsgjenstand og dekningskrav.
13 s. 1976. Kr. 5,-.

 

8.
x
SCHEEL, Georg Det moderne kommandittselskap innen olje og skipsfart.
21 s. 1976. Kr. 5,-.

 

7.
x
HAGBERG, Lennart Gullvärdeklausuler i transporträttsliga konventioner.
19 s. 1976. Kr. 5,-.

 

6.
x
HEFFERMEHL, Jørgen, STANG STØNJUM, Tom Streik og lignende hindringer i reisecertepartier.
92 s. 1975. Kr. 15,-.

 

5.
x
ULFSTEIN, Geir Bortfrakterens ansvar ved skader på passasjer.
9 s. 1975. Kr. 5,-.

 

4. YANCEY, Benjamin W. American collision law past the crossroads.
26 s. 1975. Kr. 5,-.

 

3.
x
BRÆKHUS, Sjur
 
Skibsbegrepet. Skibets nasjonalitet, skibsmåling og -identifisering.
61 s. 1975. Kr. 10,-.

 

2.
x
BRÆKHUS, Sjur Sjørettens område og særpreg.
16 s. 1975. Kr. 5,-.

 

1. BRÆKHUS, Sjur Fraktavtalen, Definisjon, Inndeling.
24 s. 1974. Kr. 5,-.

 

 

 

Emneord: MarIus Av Camilla Arnøy
Publisert 15. mars 2010 13:03 - Sist endret 21. sep. 2022 15:12