Nok et vellykket arrangement i prosjektet Europa i endring

Konferansen Norway in Europe i Gamle Festsal 18. september tok opp noen av de mest presserende problemene i vår tid. Rettsstatens rolle i Europa, Europeiske institusjoner og organer, veien videre etter Brexit - og hvordan Norge skal tilpasse seg.

Illustrasjon: Europe in Transition (Colourbox)

Om prosjektet

Prosjektet Europa i endring tar for seg forholdet mellom små stater og EU i en tid preget av endringer og kriser.

EU og Europa er utfordret av ulike former for endringer eller kriser – et globalt maktskifte, økonomiske kriser, sikkerhetspolitiske kriser i naboregionene, flyktningkrise.

Hvilken betydning har EU for små stater i en tid preget av europeiske endringer og globale skifter? Blir unionen viktigere eller mer utdatert?

Mål

I dette prosjektet undersøker vi i hvilken grad små staters endrede rolle også påvirker deres handlingsrom i forhold til ulike utviklingstrekk i EU. Vår generelle oppfatning er at balansen mellom selvstendighet og integrasjon vil variere over tid, policy-felt, problemområder og institusjonelle forhold, og at analysen av den derfor forutsetter en komparativ og sektorbasert tilnærming.

Finansiering

Europa i endring er finansiert av Norges Forskningsråds program EUROPA, med bakgrunn i et tverrfaglig samarbeid som involverer økonomer, jurister og statsvitere. Programmet samarbeider med sterke internasjonale og norske fagmiljøer.

 

Emneord: Norway in Europe, European Law, Europarett, Brexit, EFTA
Publisert 19. sep. 2017 18:01 - Sist endret 16. nov. 2017 11:07