Det hele startet med omregulering av kraftmarkedet

Reguleringen av kraftmarkedet, både i Norge og EU, skaper nye juridiske problemstillinger. I prosjektet Regulering av kraftmarkedet har Nordisk institutt for sjørett analysert problemstillinger som har oppstått i kraftsektoren, etablert et tverrfaglig samarbeid med UiO Energi og bygger nå opp et internasjonalt forskernettverk rundt disse problemstillingene.

Illustrasjoner: Colourbox.

-Forsyningssikkerhet og miljøhensyn utgjør bærebjelkene i reguleringen av kraftmarkedet, både i Norge og EU, understreker prosjektleder Henrik Bjørnebye.

Styrket energirettslig fagmiljø

Norske interesser påvirkes av den kontinuerlige utviklingen i EU-retten. Gjennom arbeidet med å utvikle regelverk, både nasjonalt og på EU-/EØS-rettslig plan, har det vært et mål å sikre et forskningsmiljø med høy juridisk kompetanse som kan bidra til forståelse og utvikling av energiretten i Europa og i Norge.

Derfor ønsker Nordisk institutt for sjørett å styrke fagmiljøet innen fornybar energi og ikke minst utvikle nettverk med Europas ledende forskere på området. Flere forskere er nylig knyttet til Instituttet, noe som signaliserer at Instituttet er et attraktivt sted for nyskapende ideer.

Internasjonalt seminar i Berlin

Vindmølle og kraftlinjer

Som et ledd i internasjonalisering, organiserte Instituttet i samarbeid med UiO Energi og Enreg et juridisk dybdeseminar om fornybar energi.

Innledninger og diskusjoner ga innsikt i både norske, tyske og europeiske synspunkter vedrørende EUs utvikling på området. Diskusjonene handlet om hvilken innvirkning de nye retningslinjer for statsstøtte til miljø og energi har for kraftmarkedet og EU-retten. Videre ble tvister og begrensninger når det gjelder å iverksette nasjonale tiltak for å fremme fornybar energi diskutert.

Fri flyt av varer som en begrensning for å iverksette nasjonale støtteordninger har også fått økt fokus og EUs kompetanse innen energipolitikk er et tilbakevendende spørsmål innen akademia.

Den siste studien om regulering i bruk av vindkraft i Nordsjøen ble presentert, et viktig tema med tanke på betydningen et integrert nett har for forsyningssikkerheten i Europa.

I tillegg ble tysk rett diskutert ut fra tyske forskeres syn på rettsutviklingen i EU og argumentene som ble lagt frem av Den europeiske domstolen i Åland-saken. Dette ble sett i sammenheng med tidligere diskusjoner i Norge.

Seminaret omhandlet derfor de viktigste utviklingstrekkene i den europeiske energiretten i 2014.  Artikler basert på seminarets presentasjoner og diskusjoner vil før jul i år bli publisert parallelt i Sjørettsfondets skriftserie, MarIus 446/2014, og i Enregs skriftserie.

Seminarprogram og innledninger finnes også på nett under tittelen Materialien vom Workshop on Energy Law am 12.09.2014.

Samarbeid med UiO Energi

Samarbeidet med UiO Energi er en styrke for Instituttets satsing innen energiforsking.  UiOs tverrfaglige satsing innen fornybar energi krever samarbeid på tvers av disipliner. Inga Ydersbond, stipendiat ved Samfunnsvitenskapelig fakultet og forsker Thea Sveen ved Nordisk institutt for sjørett, har skrevet ulike innlegg om sammenhengen mellom den juridiske og politiske utviklingen i EU.

Dette kan være et utgangspunkt for tverrfaglig refleksjon om fornybar energi og energisikkerhet i tida framover.

En tverrfaglig stemme i offentlig debatt

De tverrfaglige refleksjonene har hittil resultert i en artikkel i nettmagasinet Energi og Klima, en viktig kanal som gir mulighet til å presentere  aktuell forskningsproblematikk  innen klima og energi til et bredere publikum.  Arbeidet er basert på samtaler og refleksjon.

Støtteordninger for fornybar energi er tema for det første innlegget. Se The Åland case and the future of renewables in EuropeEnergisikkerhet er tema for det neste innlegget. Se The Ukraine Crisis and European energy system transformation.

Økt forskningsinnsats på forsyningssikkerhet

Nordisk institutt for sjørett har søkt om forskningsmidler under ENERGIX-programmet til Norges Forskningsråd. Prosjektet Regulating a secure and sustainable European electricity market vil gjennomføre en tverrfaglig analyse av energisikkerhet og bærekraft i en europeisk kontekst og undersøke hvordan dette påvirker policy og lovverk i det norske kraftmarkedet.

Gjennom prosjektet vil Instituttet også øke kunnskapen om europeisk politikkutforming og fremme internasjonalt samarbeid innen jusforskning.

Av Kirsti Aarseth, Thea Sveen
Publisert 3. okt. 2014 13:47 - Sist endret 9. juni 2017 17:04