Den russiske revolusjon i et nordisk perspektiv 1917 - 2017

100-årsdagen for den russiske revolusjon ble markert med en internasjonal konferanse den 7. november i Gamle Festsal. Konferansen belyste hvilken innflytelse den russiske revolusjonen har hatt på rettsutviklingen i Norden. 

Foredragsholderne

Revolusjonsåret 1917

Ved begynnelsen av 1900-tallet var hele Europa preget av store sosiale forskjeller  og voksende uro.

Tsaren hadde abdisert og bolsjevikene etablerte en midlertidig regjering. Revolusjonen i Russland førte til viktige strukturelle og politiske og forandringer. Rettssystemet kom også under press og det måtte foretas grunnleggende justeringer.  

Endringer på mange rettsområder

Den russiske revolusjonen fikk stor innvirkning på mange rettsområder, ikke minst på eiendomsrett og sosiale forhold.

Konferansen var en tverrfaglig satsing i regi av forskergruppen Rett, samfunn og historisk endring og vertskapsinstitutt for konferansen, Nordisk institutt for sjørett.

Programmet tok sikte på å belyse revolusjonens innflytelse fra juridiske synsvinkler. Det var også satt av tid til diskusjon mellom de ulike sekvensene av programmet.

Åpningsforedraget var ved professor William E. Butler som er en av de fremste vestlige eksperter i russisk og sovjetisk rett.        

Innvirkning på rettsutviklingen i Norden

Første bolk av programmet tok for seg historiske begivenheter i Russland i 1917, rettsystemet og reformene som fulgte.

Den neste bolken kastet lys over endringene i eiendomsretten.

I tredje bolk var det anlagt en komparativ innfallsvinkel, og omhandlet revolusjonens innvirkning på folkeretten, belyst med eksempler fra påvirkning av rettsutviklingen i Finland og Latvia.

 

Emneord: Russisk rett, Revolusjon, Norden, Folkerett, Eiendomsrett; Rettshistorie Av Camilla Arnøy
Publisert 25. okt. 2017 08:26 - Sist endret 8. jan. 2021 14:32