NIFS var først ut med godt forberedt og vel gjennomført digital prosedyrekonkurranse, i tett samarbeid med CELL

Studentenes opplevelse

 • Studentene mener den digitale prosedyrekonkurransen var en positiv opplevelse
 • Digitalt samarbeid, kommunikasjon og forberedelser i teamene fungerte godt.
 • Hele øvelsen opplevdes som veldig relevant og nyttig for fremtidig arbeidsliv.
Bildet kan inneholde: yttertøy, bord, frakk, mikrofon, smil.
Dommerpanelet består av erfarne dommere, tidligere høyesterettsdommer Karin Maria Bruzelius, høyesterettsadvokatene Jan Fredrik Rafen fra BAHR og Georg Scheel fra Nordisk institutt for sjørett, som også er tidligere adm.dir. i Nordisk Skibsrederforening, med bred erfaring fra Regjeringsadvokaten og som dommer og prosessfullmektig i nasjonale og internasjonale voldgiftssaker
Foto: Bente Lindberg Kraabøl, UiO/NIFS

 

 

Studenter, team, dommere og forberedelser til prosedyrekonkurransen MARL5120 

Studentene på Maritime Law-masteren er fordelt på to team og har forberedt seg i en drøy måneds tid, med hver sin eksterne coach. 

 • 93% av de 14 respondentene (studentene som deltok), mener den digitale prosedyrekonkurransen var en positiv eller svært positiv opplevelse
 • Svarprosenten var høy sammenliknet med fakultetets øvrige spørreundersøkelser om digital undervisning. 14 svar av 23 studenter som deltok, gir en svarprosent på 61.
 • Digitalt samarbeid, kommunikasjon og forberedelser i teamene fungerte i følge studentene svært bra eller bra.
 • Hele øvelsen opplevdes som veldig relevant og nyttig for fremtidig arbeidsliv.
 • Teknisk fungerte det bra, selve rettssaken opplevdes som like bra digitalt som fysisk, men annerledes, både mindre "rik" - og mindre stressende - enn i en fysisk rettssal.

Relevant

Hele øvelsen opplevdes som relevant for fremtidig arbeidsliv

 

Bildet kan inneholde: skrift, parallell, sirkel, rektangel, skjermbilde.
2. How relevant is a mock trial for your future work life?
Mørkest farge = mest relevant/nyttig
Very useful (8) ​​​​​57,10 % / Useful (3) 21 40 % / Somewhat useful (3) 21,40 % / Not useful 00 %
3. How relevant is a digital version of a mock trial for future work life?
Mørkest farge = mest relevant/nyttig
Very useful (3) 21,40 % / Useful (4) 28,60 % / Somewhat useful (7) 50 %

Nyttige ferdigheter

Studentene oppgir at de har utviklet sine ferdigheter

i veldig stor grad eller i stor grad på områdene

 

 • Juridiske skriveferdigheter 92,9%
 • Samarbeidsferdigheter gjennom gruppearbeid 83,7%
 • Muntlig argumentasjon 65,3%

Bildet kan inneholde: rektangel, skrift, skråningen, parallell.

Den digitale opplevelsen

Teknisk fungerte det bra, selve rettssaken opplevdes som like bra digitalt som fysisk, men annerledes, en mindre "rik" opplevelse - og mindre stressende - enn i en fysisk rettssal.

En av studentene kommenterer i evalueringsskjemaet:

Bildet kan inneholde: skrift, rektangel, parallell, sirkel, nummer.

"This being the very first digital mock trial conducted in the LLM maritime law program, I have to say the experience was better than I anticipated. I had imagined there might be more technical problems and uncertainty given the newness of this endeavour, so the fact that didn't really happen is a credit to the program administration. Overall I think having a digital mock trial is better than not having any mock trial, but I also think the digital mode is a far less rich and educative experience than preparing for and conducting the mock trial in person." 

Et interessant paradoks

Bildet kan inneholde: rektangel, skrift, parallell, nummer.

"Dette paradokset - at det blir mindre "rikt" men samtidig mindre stressende - er et funn vi ser i både bredere forskning på digitale domstoler og digital undervisning," kommenterer professor Malcolm Langford. 

Skjermbilde fra prosedyrekonkurransen (Camilla Arnøy, UiO/NIFS)
Skjermbilde fra prosedyre-konkurransen (Camilla Arnøy, UiO/NIFS)

Erfaringene

med denne digitale prosedyrekonkurransen er nyttig å dele, med tanke på hva vi har gjort som førstemann ut, og hva vi og andre ved fakultetet kan lære og forbedre.

Er det noe vi kan fremheve som særlig lærerikt, overraskende, positivt, tungvint eller nyttig å huske?

Vi var godt forberedt

Selve dagen var svært godt forberedt mht det AV-tekniske og dagen forløp ryddig og glatt. Dommerne er også over forventningene fornøyde med hvordan den digitale prosedyren forløp. 

"Dette fungerte vesentlig bedre enn jeg hadde fryktet,"

sier en av dommerne;

"Det å vite at André (Nilsen, IT) var tilgjengelig, ga en stor trygghet".

Bildet kan inneholde: datamaskin, personlig datamaskin, skrift, teknologi, elektronisk apparat.
Foto: skjermbilde tatt av Bente Lindberg Kraabøl, UiO/NIFS

Nyttig å ha vitenskapelig assistent om bord

Vi har også notert oss at det var et viktig og riktig råd fra CELL å ha med vit.ass/jusstudent som er fortrolig med å lese lovtekster på engelsk, som kan finne fort fram - og som  har fått tid til å se igjennom selve dokumentet på forhånd, ikke en fra administrasjonen, slik vi først hadde tenkt. 

"Før neste gang - om det også blir digitalt - bør dommere og "maskinist" (vit.ass.) bli enige om hvordan vi (dommerne) skal få til presentasjon på tavlen av kilder den prosederende vil vise til - og studentene må fortelles uttrykkelig at når de skal vise til noe i en tekst må de sørge for at teksten er tilgjengelig for dommerne før de siterer derfra", sier en av dommerne.

Takk til CELL for veiledning, tilrettelegging og evaluering

Centre on Experiential Legal Learning (CELL) har bistått med gode råd og veiledning.
I forkant bisto CELL med råd  om setup i Zoom og Teams-kommunikasjon med og i lagene, for dommere, vitner og vertskap.
Takk til Erik Winge, Runar Hilleren Lie og om AV-rigging, takk til professor Malcolm Langford for utarbeidelse av spørreundersøkelsen og takk til Marte Birkeland Deichman-Sørensen fra Universitetsbiblioteket for bistand både før, underveis og i etterkant.

Takk til vår raske vitenskapelige assistent Alexander Sæthern som viste skjermbilde av dokumentsider underveis og fortløpende markerte tekst som ble sitert eller fremhevet (illustrasjon nedenfor, under avsnittet Erfaringer).

Takk også til vit.assene Fredrik Tonholt, Daniel Hagen og Anders Rønningen, som spilte rollene som vitner i saken.

Emneord: Prosedyrekonkurranse, Moot Court, Mock Trial Av Camilla Arnøy
Publisert 18. feb. 2021 09:32 - Sist endret 18. feb. 2021 11:42