Internasjonal investeringsrett

omhandler forholdet mellom investorer og vertsstat i internasjonal rett. Fagområdet er ikke begrenset til energi- og ressurssektorene, men ettersom aktiviteten i slike sektorer ofte er kjennetegnet av større, internasjonale investeringer er det et område av særlig betydning for vårt forskningsfelt.

Avdelingen har en stipendiat som skriver doktoravhandling om standarder for prøving av offentlig myndighetsutøvelse i internasjonal investeringsvoldgift. I tillegg er Ivar Alvik fagansvarlig for et valgemne i internasjonal investeringsrett under fakultetets internasjonale masterprogram, og har pågående forskning innenfor feltet, særlig forholdet mellom nasjonal rett knyttet til beskyttelse av investeringer og internasjonal investeringsrett og investeringsvoldgift. I samarbeid med Oslo Senter for Kommersiell Rett og Pluricourts planlegger avdelingen en søknad til forskningsrådet i løpet av 2020 om kontrakter og kontraktsbasert voldgift som mekanisme for beskyttelse av investeringer.  

Ola Mestads omfattende arbeid og engasjementer knyttet til bekjempelse av korrupsjon, ansvarliggjøring av selskaper internasjonalt mv., hører også naturlig inn under temaet internasjonal investeringsrett. Han ledet blant annet et lovutvalg som i 2019 fremla utkast til lov om krav til virksomheters åpenhet mv i leverandørkjeder, og leder OECDs kontaktpunkt i Norge for ansvarlig næringsliv.

Internasjonal investeringsrett har særlig betydning for energi- og ressursforvaltning i utviklingsland, men det har også en europeisk side. Vi har sett at beskyttelsen av eiendomsretten i EMK kan bli påberopt som grunnlag for beskyttelse av utenlandske investeringer i Norge (jf. Gassled-saken). Videre er det en rekke eksempler på at den såkalte Energichartertraktaten er blitt påberopt som grunnlag for krav mot europeiske land i energisaker (jf. Vattenfall mot Tyskland). Feltet kan dermed ha potensiale som satsningsområde som ledd i en ytterligere internasjonalisering av avdelingens virksomhet.

Kontakt

Ivar Alvik, professor

Catherine Banet, førsteamanuensis, avdelingsleder

Josefin Natalie Engström, stipendiat

Katrine Broch Hauge, førsteamanuensis

Knut Kaasen, professor

Ola Mestad, professor

Julius Rumpf, stipendiat

 

 

 

Emneord: Internasjonal rett, Internasjonal investeringsrett, ISDS, Kontrakter, Voldgift, Ressursforvaltning, EMK, Eiendomsrett, Leverandørkjeder, OECDs kontaktpunkt Av Henrik Bjørnebye, Ivar Alvik, Josefin Engstrõm, Ola Mestad
Publisert 1. sep. 2020 17:34 - Sist endret 5. jan. 2022 16:24