English version of this page

Ledige stillingar ved NIFS

Ledige stillingar som vitskapeleg assistent ved Nordisk institutt for sjørett vert lyste ut i feb-mars og aug-sep for påfølgjande semester.

Kan eg søkje?

Har du bestått alle eksamenar på jusstudiet, til og med 7. semester på masterstudiet, og ønskjer å skrive ei stor masteroppgåve (60 poeng)innan eit av instituttet sine fagområder? 

Vér merksam på

  • Dersom stillinga du søkjer er eksternfinansiert tek vi atterhald om at oppstart eller vilkår underveis i perioden kan verte endra eller falle bort på grunn av bortfall av finansiering.
  • Har du vore vit.ass. ved UiO tidligare, kan ikkje samla tilsettingstid overstige to år. Du kan ikkje ha stillinga dersom du tidlegare har vore tilsett i vit.ass.-stilling jfr. §1.4 (1) og (2) om tilsettingssvilkår for stilling som vit.ass: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102

Om stillingane

Kandidaten sin primære oppgåve er å skrive masteravhandlinga. I tillegg vil du verte pålagd å utføra faglege og administrative/praktiske oppgåver (pliktarbeid). Instituttet vil syte for veiledning av avhandlinga. Som del av fagmiljøet ved instituttet, kan du delta på lunsjseminar og andre faglege arrangement på linje med instituttet sine øvrige tilsette.

Lønnstrinn 35 

Send nettskjema for søknad på vit.ass.-stilling våren 2021 
I tillegg sender du søkjerskjema pr. e-post til fungerande kontorsjef Bente Lindberg Kraabøl

Legg gjerne ved eit kort søknadsbrev  med din motivasjon og kvifor du meiner at du vil passe godt til stillinga(ne) du søkjer.

Stilling som vitskapeleg assistent

Ledige vit.ass.-stillingar vert lyste ut på fakultetet i februar og september kvart år for det komande semesteret. 

Nordisk Skibsrederforening administrerer fondet Kristian Gerhard Jebsen og Jantzens Fond til fremme av sjørettsforskning.  Fondet yter støtte til norske, svenske og finske jurister som ønsker å tilegne seg bedre kvalifikasjoner gjennom vitenskapelig eller praktisk utdannelse i fremmed og internasjonal sjørett.  Hvert stipend er på opptil NOK 300.000, og det kan deles ut mer enn ett stipend hvert år.  I 2019 ble det delt ut ett stipend til masterstudiet i sjørett ved the National University of Singapore.

Vedlagt er informasjon om fondets stipend for 2020, som vi håper kan ha interesse for en eller flere av deres ansatte eller studenter.  Mer informasjon finnes her:  https://nordisk.no/about/kristian-gerhard-jebsen-og-jantzens-fond/

Fondet håper dere kan publisere vedlagte informasjonsark på deres intranett, eller at dere kan sirkulere det til de av deres kolleger som kunne ha interesse av det.

Vi ser frem til å høre fra dere hvis dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon.

Med vennlig hilsen

For KRISTIAN GERHARD JEBSEN OG JANTZENS FOND

Nordisk Skibsrederforening

v/Mats E. Sæther, advokat +47/22 13 56 16  el.+47/22 13 56 00 (tel)