English version of this page

Ledige stillinger ved NIFS

Vitskapelege stillingar

Ledige stillinger som vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett 

Hvem kan søke?

Stillingene ønskes besatt av jusstudenter som har bestått alle eksamener på jusstudiet til og med 7. semester på masterstudiet, og som ønsker å skrive en 60-studiepoengs masteroppgave innen instituttets fagområder. 

Vær oppmerksom på

  • Dersom stillingen du søker er eksternfinansiert tar vi forbehold om at oppstart eller vilkår underveis i perioden kan bli endret eller falle bort på grunn av bortfall av finansiering.
  • Har du vært vit.ass. ved UiO tidligere, kan ikke samlet ansettelsestid overstige to år. Stillingen kan ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i vit.ass.-stilling (for eksempel JUSSBUSS eller JURK). jfr. §1.4 (1) og (2) om ansettelsesvilkår for stilling som vit.ass : https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102

Om stillingene

Kandidatens primære oppgave er å skrive masteravhandlingen. I tillegg vil du bli pålagt å utføre noen faglige og administrative/praktiske oppgaver (pliktarbeid). Instituttet vil sørge for veiledning av avhandlingen. Du blir del av fagmiljøet ved instituttet, og kan delta på lunsjseminarer og andre faglige arrangementer på linje med instituttets øvrige ansatte.

Lønnstrinn 35 

Elektronisk søkerskjema skal benyttes, og sendes pr. e-post til fungerende kontorsjef Bente Lindberg Kraabøl

Legg gjerne ved et kort søknadsbrev  med din motivasjon og hvorfor du mener at du vil passe godt til stillingen.

Vitskapelege assistentar

Teknisk-administrative stillingar

Stilling som vitskapeleg assistent

Ledige vit.ass.-stillingar vert lyste ut på fakultetet i mars og september kvart år for det komande semesteret. Andre studentstillingar vert lyste ut igjennom heile året.

 

Nordisk Skibsrederforening administrerer fondet Kristian Gerhard Jebsen og Jantzens Fond til fremme av sjørettsforskning.  Fondet yter støtte til norske, svenske og finske jurister som ønsker å tilegne seg bedre kvalifikasjoner gjennom vitenskapelig eller praktisk utdannelse i fremmed og internasjonal sjørett.  Hvert stipend er på opptil NOK 300.000, og det kan deles ut mer enn ett stipend hvert år.  I 2019 ble det delt ut ett stipend til masterstudiet i sjørett ved the National University of Singapore.

Vedlagt er informasjon om fondets stipend for 2020, som vi håper kan ha interesse for en eller flere av deres ansatte eller studenter.  Mer informasjon finnes her:  https://nordisk.no/about/kristian-gerhard-jebsen-og-jantzens-fond/

Fondet håper dere kan publisere vedlagte informasjonsark på deres intranett, eller at dere kan sirkulere det til de av deres kolleger som kunne ha interesse av det.

Vi ser frem til å høre fra dere hvis dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon.

Med vennlig hilsen

For KRISTIAN GERHARD JEBSEN OG JANTZENS FOND

 

 

 

Nordisk Skibsrederforening

 

v/Mats E. Sæther, advokat +47/22 13 56 16  el.+47/22 13 56 00 (tel)