Studentoppgåver ved Senter for europarett

Vitskaplege assistenter er anten knytta til Senteret eller utredningsseksjonen i Høyesterett eller på Stortinget. Nedanfor er ein oversikt over studentavhandlingar. Avhandlingar som ikkje har begrensa distribusjon kan lastas ned i fulltekst frå DUO - digitale utgivelser ved UiOStortingets Perspektivserie eller Social Science Research Network (SSRN). Referanse kan og finnes i Oria.

 

2016  
Anine Ung Gjemt, men ikke glemt. En studie av avveiningen mellom personvern og informasjonsfrihet ved avindeksering av lovlig publiserte personopplysninger, samt en analyse av kvriterier for avindeksering.
2015  
Trygve Losnedal Harlem Regjeringskonferansene: utenfor Stortingets rekkevidde? Perspektiv 1/16
Marie Grønvik

Fri bevegelighet for hele familien? -Tredjelandsborgeres avledede oppholdsrett etter EU/EØS-regelverket. DUO

Per Ole Svor

Avtalefrihet for anskaffelser. Om adgangen til å endre inngåtte kontrakter omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser.

Daksha Sriragulan Om den EØS-rettslige adgangen til å kjøpekraftsjustere trygdeytelser. Perspektiv 1/15
2014  
Simen Hammersvik

Tilgi våre synder… Om misligheter som avvisningsgrunn ved offentlige anskaffelser. MarIus 445, Sjørettsfondet 2014.

Kristine Berstad Møse

… men ikke sånne som deg. Om adgangen til å nekte EØS-borgere innreise og opphold (bortvisning og utvisning) av hensyn til den offentlige orden, sikkerhet eller folkehelse. MarIus 444, Sjørettsfondet 2014.

2013  
Sundeep Grewal Singh Markedsplasskonsesjoner: En analyse av den norske konsesjonsordningen for handelsfasiliteter, med særlig henblikk på grensene for konsesjonspliktens inntreden. Begrenset tilgang.
Frederik Nordby EU-rettslige rammer for forvaltningens skjønnsutøvelse under konsesjonsordninger. DUO
Oddbjørn Aarestrup Aasness «Reverse payment settlements» og formålsalternativet i TEUV art. 101(1). Begrenset tilgang.
Samantha Ulleland Dokumentinnsyn : En komparativ analyse av de rettslige rammer for dokumentinnsyn hos EU-Kommisjonen og EFTAs Overvåkningsorgan, særlig om innsyn i konkurransesaker. Se i DUO Perspektiv 05/13
Bojana Stankovic

Unionsborgerskapet - Den femte frihet? : En oversikt over unionsborgerskapets utvikling gjennom EU-domstolens praksis. Begrenset tilgang.

2012  

Ailu Gaup Stadigs

Lokale tiltak og EØS-avtalen - Reglene om de fire friheter og muligheten for å anvende lokale tilknytningskrav og lokale avgiftsordninger. Perspektiv 01/13.

Zarah Faye Boone

The conditions of use "in the course of trade" and use "in relation to goods or services" - Article 5 of the Trademark Directive. Begrenset tilgang.

Stian Øby Johansen

The European Union's Accession to the ECHR: As Seen from Strasbourg Se i SSRN

Sjur Swensen Ellingsæter

Senderstatprinsippet i AMT-direktivet. Se i DUO.

2011  

Ronny Rosenvold

Statsstøttereglene og muligheten til å benytte skatte- og avgiftsregler som  miljøpolitisk virkemiddel. Stortinget: Perspektiv 02/12

Benita Tjørn

Bevisspørsmål ved EU-domstolens prøving av proporsjonalitetsprinsippet. Stortinget: Perspektiv 01/12

Johanne Langaas

Høyesteretts bruk av norske forarbeider til lover som implementerer direktiver og forordninger gitt i EU. Se i DUO

Åsne Haugvik Dingsør

Foretaksbegrepet : en redegjørelse av kravet til utøvelse av økonomisk aktivitet hos foretak etter EØS-avtalen artikkel 61 (1). Se i Bibsys

Andreas Kruszewski

EU-rettslige krav til innskyternes rettigheter der banker har gått over ende. Se i Bibsys

Isabell Fjetland

Forbigått leverandørs krav på positiv kontraktsinteresse ved feil begått under anbudsprosedyren

Emanuel Feinberg

Hva er én virksomhet? Identitetsvilkåret ved virksomhetsoverdragelser. Se i Bibsys
Simen Bergsmark Kravet om et grenseoverskridende element.

Stortinget: Perspektiv 04/11

2010  
Fredrik Aadahl

 Økonomiske og administrative lovgivningshensyn i EØS-retten – nasjonale myndigheters handlefrihet på det indre marked
Stortinget: Perspektiv 03/11

Fredrik Lied Lilleby

Grunnlovens § 93 og unntaket for ”lite inngripende” myndighetsoverføring. Stortinget: Perspektiv 03/10 

Camilla Varhaug Sørberg

Norske bruksreguleringer og EØS-retten : hindrer EØS-avtalen det norske forbudet mot bruk av vannscooter? Stortinget: Perspektiv 01/10

2009  
Karoline Wiermyhr

Er det lov å ta hensyn til andre? En studie i mulig legitimering av restriksjoner på fri handel med varer og tjenester. Se i Bibsys

Lone Weel Midtbø

Om betydningen av sammenheng for grensen mellom rett og urett i EØS. En analyse av hvordan vurderinger av "sammenheng" kan få betydning for rettferdiggjøring av nasjonal lovgivning som gjør inngrep i EØS-avtalens fire friheter. Se i Bibsys

Johan Fredrik Efjestad

Eurojust - EU’s påtalesamarbeid og norsk deltakelse. Stortinget: Perspektiv 02/09

2008  
Knut Sverre Skurdal Andresen ” Obiter dictas rettskildemessige betydning - et spørsmål om domstolenes rolle: Endringer i Høyesteretts argumentasjon i internasjonaliseringens tid?” Se i DUO
Marthe Kristine Fjeld ”Fri bevegelighet for advokater og advokattjenester”. Se i Bibsys
Christopher Andreas Terkelsen

Golden shares-dommen og deres innvirkning på Norge gjennom EØS-avtalen. Stortinget: Perspektiv 08/07

Leif E Johannessen ”Nasjonale parlamenters kontroll med europapolitikken”. Stortinget: Perspektiv 08/06 
 
2007  
Live W Lindholm ” Utdanningsrettigheter i EØS : fri bevegelighet og rett til utdanningsstøtte for studenter”.  Se i Bibsys  
 
Silje Slotterøy Johnsen ”Om medisinsk utstyr og handelshindre”. Se i Bibsys
Geir-Arne Borgestrand ”Grenseoverskridende byggetjenester”.  Se i Bibsys
2006  
Hilde K Ellingsen ”Rettsfølger ved norske domstoler når forvaltningen krenker borgernes EØS-rettigheter”. Se i Bibsys
Kjetil Stensvik

Arbeidstakeres mobilitet under EØS-reglene om fri bevegelighet for tjenester : nasjonal regulering av lønns- og arbeidsvilkår ved grenseoverskridende tjenestevirksomhet - særlig sosial dumping. Stortinget:  Perspektiv 03/06 

Markus Heistad ”Legal certainty i konsesjonssaker. Undertittel: EØS-rettslige skranker for nasjonale konsesjonsordninger”. Se i Bibsys
Hanne Storstein ”Pliktsubjekter til direktiver. Undertittel:Statsbegrepet under direkte virkning”. Se i Bibsys
2005  
Henrik Smiseth ”Rammeavtale. Undertittel:Bruk av rammeavtaler ved offentlige anskaffelser”. Se i Bibsys
Dag Svarstad ”Paa et sagligt bægrenset Omraade”. Se i Bibsys
Janicke Wiggen ” Skillet mellom teknologioverføring og produktoverdragelse : dets implikasjoner for adgangen til å foreta markedsdeling i relasjon til EF-traktatens artikkel 81”. Se i Bibsys
2004  
Ida Hauger ”EF-rettens krav til søksmålsadgang ved nasjonale domstoler. Undertittel: Effet utile og ravet til rettslig interesse”. Se i Bibsys
2003  
Henriette Lund Busch ”EU er ikke all verden. EU på den internasjonale arena”. Se i Bibsys
Bård Erlend Hansen  ” Avgiftsfritak og forholdet til statsstøttereglene i EØS-avtalen”. Se i Bibsys
Audgunn Syse ”Klagerens stilling i traktatbruddsaker. Fremveksten av en ny forvaltningsrett i EU illustrert ved ombudsmannens funksjon i traktatbruddsaker”. Se i Bibsys
2002  
Ingunn Skille Jansen ”Charter om grunnleggende rettigheter”. Se i Bibsys
Kjetil Larsen ”Utsettelse av foretakssammenslutninger. En analyse av fusjonsforordningens gjennomføringsforbud". Se i Bibsys

Robert Lund

”Statsforetak og statsstøtte. Statsgaranti og kapitaltilførsel til Statskraft SF i lys av EØS-avtalen”. Se i Bibsys
2001  
Henning Aksel Jakobsen  ”Offentligrettslig erstatningsansvar ved brudd på EF- og EØS-retten”. Se i Bibsys
2000  
Henrik Bjørnebye ”Overdragelse av fallrettigheter : EØS-rettslige rammer for statens styringskompetanse”. Se i Bibsys
Ingrid Katrine Rogne ” Forklaringsplikt i konkurransesaker”. Se i Bibsys
Marie Wiersholm ”Privates søksmålskompetanse- ugyldighetssøksmål i statstøttesaker for EFTA-domstolen”. Se i Bibsys
1999  
Erlend Bakken
 
”Miljøargumentasjon i markedsføring : EF- og EØS-rettens betydning for statlig regulering av bruk av miljøargumentasjon i markedsføring”. Se i Bibsys
Ida Sletsjø
 
”Flytting og nedleggelse av næringsvirksomhet : noen EØS-rettslige problemer”. Se i Bibsys
Nils Ola Widme
 
”Nasjonal regulering av helse- og miljøspørsmål på områder som omfattes av et harmoniseringsdirektiv”. Se i Bibsys
 
1998  
Einar Engh
 
”Kan en arbeidstaker reservere seg mot at arbeidsforholdetoverføres til ny arbeidsgiver?” Se i Bibsys  
 
Adele Christensen Os
 
”EØS-avtalens gjennomslag i nordiske domstoler : uklarhetsreservasjonen”. Se i Bibsys 
 
   

 

Emneord: Europarett, European Law Av Kirsti Aarseth
Publisert 27. jan. 2014 11:42 - Sist endret 12. mai 2017 16:23