English version of this page

Avdeling for sjørett

Forskningsområdet sjørett er det tradisjonelle hovedsatsningsområdet på Nordisk institutt for sjørett (NIFS) og i dag hovedområdet for avdeling for sjørett. Sjørett fokuserer på alle rettsområder som omhandler et skip.

Den norske sjøloven er sentral innen sjørett. (Foto: UiO)

Presentasjon av området

Området inkluderer folkerettslige regler, EU-rettslige regler, offentlig rett og privatrett knyttet til skipsfarten. Forskningsområdet har tradisjonelt lagt hovedvekt på privatrettslige regler som kontraktsrett og erstatningsrett.

Dette inkluderer forskjellige kontraktstyper knyttet til bygging, reparasjon, salg og drift av skip, og erstatningsrettslige regler for skipet, særlig i forbindelse med oljesøl. Området har i tillegg fokusert på offentligrettslige regler knyttet til registrering og sikkerhetskontroll av skip.

I nyere tid er forskningsområdet utvidet i flere retninger. For det første har man inkluderte konkurranserettslige regler knyttet til skipsfarten.

For det andre har man tatt opp regler knyttet til sikkerhet til sjøs, herunder EU rettslige regler og miljørettslige spørsmål.

Og som et siste og tredje området tar man nå opp problemstillinger knyttet til infrastruktur i transportsektoren. Dette vil inkludere både EU rettslige regler, regler knyttet til styring og drift, og spørsmål om risiko og ansvar for skadevoldende hendelser.

En sentral del av lovgivningen for sjørett er Den norske sjøloven, hvor en av professorene på NIFS fungerer som formann i lovkomiteen.

Prosjekter

  • Sjøsikkerhetsprosjektet (avsluttet)
  • Utvikling av pensum for offshorecertepartier.
  • Vit. assistent Sofie Vikse har skrevet masteravhandling med tittelen Avsenders forpliktelser og ansvar ovenfor transportøren ved transport av farlig gods. En sammenligning av någjeldende regler med Rotterdamreglene. MarIus 412. 2012.
  • Vit. assistent Ingrid Bjørke Larsen har skrevet avhandlingen Statens erstatningsansvar for navigasjonstjenestene: Ansvarsgrunnlaget (2012)
  • Vit. assistent Lars Erik Schjeide har skrevet masteravhandling med tittelen Akutt forurensning fra skip: Rederens tiltaksplikt og det offentliges refusjonskrav (2012)

Studieprogrammer og emner

Finansiering

  • Nordisk Ministerråd bevilger årlig midler til drift og forskning.
  • Norges forskningsråd og Kystverket støtter Sjøsikkerhetsprosjektet.
  • Eckbo-fondet bevilger 300.000 per år til sjørettslig forskning.
  • Jantzen-fondet gir midler til kompendium i offshorecertepartier.

Samarbeid

Avdeling for sjørett ved NIFS har et kontinuerlig samarbeid med transportrettsmiljøene i Åbo, Helsinki, Gøteborg, Stockholm, København og Odense. Vi har en medarbeider i professor II-stilling fra København som arbeider med transportrett. Vi samarbeider dessuten med Universitetet i Helsinki om et internasjonalt transportprosjekt: InterTran-prosjektet. En professor II tilknyttet Åbo Akademi arbeider med sjørett og sjøsikkerhet. Sjøsikkerhetsprosjektet har samarbeidet med konsulentfirmaet DNV proNavis.

European Colloquia of Maritime Law Research

Avdeling for sjørett har etablert European Colloquium for Maritime Law Research, som har internasjonale seminarer hvert annet år. Det er hittil avholdt seks slike seminarer ved fem forskjellige sjørettsinstitusjoner i Europa (Oslo, Southampton, Bologna, Nantes, Athen og Swansea). Vi har i nyere tid etablert International Biannual Colloquium in Maritime Law (IBCML) i samarbeid med universitetene i Southampton og Tulane. Dette samarbeidet har arrangert seminar i Southampton og Tulane.

For øvrig har vi et tett samarbeid med Nordisk Skibsrederforening og forskjellige advokatfirmaer, særlig BAHR, Thommessen. Vogt Wiig  og Wikborg Rein, når det gjelder coaching, veiledning, undervisning og seminarer. Dessuten samarbeider instituttet med bransjen gjennom medlemskap i styret til Den Norske Sjørettsforening

Verktøy

Publisert 30. okt. 2009 10:19 - Sist endret 22. apr. 2022 20:26